Arbetet med att mer långsiktigt bevara digital geodata befinner sig fortfarande i sin linda. Vi har i Sverige inget påtagligt arbete kring dessa frågor - det finns en formulering i den svenska geodata strategin som antyder att frågan är mycket viktig och bör utredas. Vi har också formulerat oss kring behovet av forskning kring geodata och arkivering i samband med remissförfarande i anslutning till Stiftelsens för strategiska forskning .

Sverige och CEDIF deltar i det europiska initiativet kring geodata och arkivering via EuroSDR. Där kan du hitta en första publikation där vi anger 16 principer för arkivering av Geodata.

Gruppen har för avsikt att fortsätta arbeta mer i detalj med de 16 olika principerna som nu är på en förhållandevis abstrakt nivå. Gruppen har också publicerat en artikel  (Long-term sustainability of spatial data infrastructures: a metadata framework and principles of geo-archiving) kring hur man mer tekniskt kan arbeta kring geodata och OAIS-modellen.

CEDIF ordnade också en session på 2012 år Kartdagar i Jönköping kring arkivering av geodata.

Det finns dock en hel del insatser i övriga världen som är värda att studera: