EnArk är ett tvåårigt forsknings- och utvecklingsprojekt ska bidra till en mer långsiktig och ändamålsenlig digital arkivering hos företag och föreningar i Västernorrland.

Det sker dels genom ett utvecklingsprojekt, dels genom en licentiatavhandling.

Syftet med projektet är att säkra information från den enskilda sektorn genom att föreslå digitala arkivlösningar som möjliggör långsiktig arkivering. Fokus på god informationsförvaltning hos närings- och föreningsliv förväntas kunna ge värden och nyttor tillbaka till organisationerna men även skapa förutsättningar för forskning och andra samhällsnyttor samt också ge kommande generationer tillgång till arkivinformation.

I projektet samverkar Näringslivsarkiv i Norrland – NIN, Föreningsarkivet Västernorrland och Mittuniversitetet med stöd av Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösands kommun och Härnösands Folkhögskola.


Bakgrund

Vi är på god väg in i ett IT-samhälle. Användningen av IT och elektroniska informationssystem har i grunden förändrat organisationer på ett positivt sätt, bl a genom nya sätt att arbeta och kommunicera, men även genom nya och bättre produkter och tjänster m.m. Men IT-användningen skapar också frågor och problem, inte minst inom området informationshantering finns komplicerade frågor att lösa:

  • Organisationer i allmänhet kan uppleva att information är inlåst i verksamhetens system utan att den på ett enkelt sätt kan flyttas till andra elektroniska system eller till arkivsystem. Begreppet "systemarv" är välkänt och används ofta med en negativ klangbotten. Till detta kan läggas en rad praktiska problem,  exempelvis vilken information som är den "viktiga" i ett elektroniskt arbetsflöde, hur länge den måste sparas, elller vilken som är den ”rätta” versionen av ett dokument i ett arbetsflöde? Hur kan vi lägga undan och spara data i en lämplig struktur så att vi lätt hittar den i framtiden? och hur kan vi  då tolka och förstå informationen?
  • De enskilda arkiven, föreningsarkiv och näringslivsarkiv med uppdrag att bevara arkiv med kulturarvsvärde uppmärksammar oss på att organisationerna sällan uppfattar sin digitala information som "arkiv". Dessutom upplever de enskilda arkiven att man ofta sakna strategier för att ta emot digitala leveranser och bevara dem på ett tillförlitligt sätt, så som de gör med de traditionella arkiven. Det finns risk för att det samtida kulturarvet går förlorat
  • På området informationshantering finns frågor som bäst låter sig besvaras med hjälp av forskning. För Mittuniversitetet är frågor om bevarande, tillgängliggörande och förvaltning av information kärnkomponenter i den forskning som bedrivs inom arkiv- och informationsvetenskap.

Mål

Projektet EnArk  tillför med sitt långsiktiga perspektiv på informationen en viktig bit till en god informationshantering i företag och föreningar.

I projektet ingår att kartlägga behovet av arkivtjänster hos företag och föreningar i Västernorrland, att utveckla förslag till nya tjänster avseende digital arkivering och tillgängliggörande av arkiv, att bedriva metodutveckling för mottagande av digitala leveranser för enskilda arkivinstitutioner, att stärka den enskilda arkivsektorn genom kompetensutveckling och kunskapsspridning och att stärka den arkiv- och informationsvetenskapliga forskningen vid Mittuniversitetet i Härnösand.