SPif (Strategisk plattform för digital informationsförvaltning). CEDIF har i samverkan med Mittuniversitetet, länsstyrelsen Västernorrland och Tillväxtverket (EU Regionala fond) erhållit resurser för en förstudie som ska identifiera och ta fram en övergripande strategisk plan för regionen, med fokus på god informationsförvaltning.

Utredningen skall identifiera viktiga områden för fortsatt forskning och utvecklingen inom domänen informationförvaltning.  Den ska också utgöra grunden för fördjupande projekt. Målsättningen är att bibehålla och kraftigt utveckla regionens kapacitet och förmåga att producera, kommunicera och bevara digital information. Studien kommer att genomföras i mycket nära samarbete med myndigheter och företag i regionen. Projektet kommer även att etablera kontakt med IT-företag  som verkar i olika delar av informationsförvaltningen. Syftet med detta är att lägga en grund för samarbete om de nya tjänster och produkter som krävs för utvecklingen av en kvalificerad e-förvaltning.

Projektet pågår fram till årsskiftet 2014/15 och en rapport ska föreligga i mars 2015. Rapporten kommer bygga på inventeringar av befintliga verksamheter som ligger inom informationsförvaltningsdomänen. Under inventeringsfasen kommer bland annat en enkät att göras. Inventeringen och omvärldsanalyserna utmynnar i ett underlag och plan för det fortsatta arbetet. I denna del ingår också en teknisk pilot med syfte att definiera, test och utvärdera "uttagsmoduler" för uttag av information ur verksamhetsystem samt paketera dessa på ett mer automatiskt sätt för e-arkivering.

Länk till beslutsdokumentet för projektet.

Länk till slutrapport

I projektet arbetade:
Karen Anderson, Arkiv- och Informationsvetenskap Miun, forskningsledare
Göran Samuelsson, Arkiv- och Informationsvetenskap Miun, projektledare
Tom Sahlén, Arkiv- och Informationsvetenskap Miun, expert
Annalena Olsson, Riksarkivet Härnösand, sektionschef
Håkan E Viklund, Riksarkivet Härnösand, sektionschef
Lina Marklund, Riksarkivet Härnösand
Lars-Gunnar Rönnqvist expert

Samarbetspartners