Arkivariens uppgift 2.0

Vi (Erik Borglund & Göran Samuelsson) är verksamma forskare och lärare vid Mittuniversitetet i Arkiv- och informationsvetenskap. Vi har under de senaste 11 åren bedrivit forskning kring modern informationsförvaltning. Som en effekt av denna forskning har vi också noterat ett antal oklarheter som är kopplade till dagens arkivarieprofession.

Vi vänder oss därför till dig som är arkivarie med ett antal frågor som vi hoppas du kan ta dig tid att besvara skriftligt. Vi bedömer att det tar mellan 5-15 minuter att besvara frågorna.

Arkivarieprofessionen har påverkats av modern digital informationsförvaltning. ”digitaliseringen” som pågår formar nya verksamheter och påverkar det offentliga i nuet likväl som långsiktigt. Vi vill därför försöka öka vår förståelse för hur verksamma arkivarier upplever sin profession och sitt uppdrag.

Frågorna är tänkt att utgöra grunden i en studie där målet är att förstå arkivarien i en modern organisation i relation till övriga professioner som arbetar med information.

Dina svar kommer hanteras helt konfidentiellt, och du väljer själv om du vill ange dina kontaktuppgifter för att vi skall kunna intervjua dig om behov uppstår. Studien kommer att resultera i en vetenskaplig artikel som planeras färdigställas våren 2016.

Här hittar du frågorna:

http://tinyurl.com/arkivarie

Har du frågor om studien så kontakta 
Erik Borglund 072-5818933, erik.borglund@miun.se
Göran Samuelsson 070-569 04 55, goran.samuelsson@miun.se