Trafikverket - En effektiv digital informationshantering

Trafikverket och CEDIF bedriver tillsammans under 2015-2016 ett projekt som studerar de stora utmaningar som uppstår i samband med att man fogar ihop den digitala informationshanteringen med den fysiska infrastrukturen på ett effektivt och tillförlitligt sätt.

För att den potential som informationen besitter ska kunna tillvaratas fullt ut över tid måste informationens värde och kvalitet tillvaratas enhetligt sätt genom hela dess hanteringsprocess, relaterat till verksamhetsprocesserna. Med tanke på den långa livslängden för den fysiska infrastrukturen har också den långsiktiga åtkomsten till informationen stor betydelse och informationens användningsbehov och nyttoaspekter förändras över tid. Utifrån de förutsättningar som växer fram behövs både nya strategiska angreppssätt för att bedöma informationens värde på både kort och lång sikt, liksom modeller för att göra urval för bevarande och tillgängliggörande. Trafikverkets ambition att utvecklas till en renodlad beställare kombinerat med krav som ställs i PSI-direktivet på tillgängliggörande av information, arbetet med öppna data och samverkan med externa aktörer väcker också nya utmaningar kring makt, ansvar och styrning och informationens roll och hantering relaterat till detta.

Som en grund för detta projekt genomfördes under hösten 2014 en förstudie av Göran Samuelsson och Tove Engvall som publicerades under januari 2015  Förstudie - En effektiv digital informationshantering.

För mer information, kontakta Göran Samuelsson.
mail: goran.samuelsson@miun.se
tel: 070-569 04 55