AMIR är ett projekt som drivs vid Avdelningen för Psykologi, Mittuniversitetet, i samarbete med Region Jämtland Härjedalen. Projektet syftar till att skapa en hållbar evidensbaserad modell som kan implementeras i den ordinarie verksamheten runt flyktingmottagande. Genom att utveckla och utvärdera metoder för att tidigt fånga upp och hantera psykiska hälsoproblem ska projektet förbättra livskvaliteten och öka möjligheten till en god integration för flyktingar som befinner sig i regionen.

Bara amir.jpg

Bakgrund

Det är väl känt att personer på flykt från krig, tortyr och förföljelse uppvisar högre grad av psykiska symtom jämfört med personer utan sådana erfarenheter. Man vet även att problem med psykisk ohälsa kvarstår trots att man blivit mottagen i det nya värdlandet och även efter att man fått sin ansökan om asyl beviljad. Fortfarande saknas dock tillförlitliga uppgifter kring i vilken utsträckning olika typer av symtom på psykisk ohälsa förekommer och varierar, vilka faktorer som kan bidra till att förklara att vissa personer mår sämre och andra bättre.

Det finns dessutom problem med att mäta symtom på psykisk ohälsa med hjälp av frågor och instrument som är utvecklade inom helt andra kulturer än de som personen på flykt härstammar från. Frågor som utvecklats i en kultur kan för en person med annan kulturell härkomst ha en annan betydelse, och resultatet av sådana mätningar är därför inte särskilt tillförlitliga. Det finns alltså ett omedelbart behov av studier som undersöker psykisk ohälsa bland asylsökande och nyanlända, och som tillämpar instrument som tar hänsyn till den kulturella kontexten. Sådana instrument finns, men de behöver testas mot mått som används idag.

Vidare behöver åtgärder som minskar risken för att utveckla psykisk ohälsa i den här gruppen utvecklas. Många mår dåligt, men vi tror att den största gruppen består av personer som med adekvata stödinsatser, inte behöver gå vidare till att utveckla ytterligare symtom. I så fall kan lite hjälp göra stor nytta bland många personer. Det behövs arbetsmetoder som kommer många till del och som genomförs på ett sätt som är anpassat till den språkgrupp och den kultur som personen kommer ifrån.

Mål

Målet med projektet är att implemetera en modell för hantering av psykisk ohälsa bland flyktingar. Genom ett nära samarbete med RJH framarbetar vi en struktur för screening, bedömning samt insatser för individer som har behov. Vår förhoppning är att modellen ska motverka utveckling av psykisk ohälsa och på så sätt minska sjukvårdskonsumtionen och underlätta integrationsprocessen.

Modellen ska bygga på evidens och projektets tre delar ska utredas och utvärderas för att finna bäst möjliga metoder att upptäcka, bedöma och hantera psykisk ohälsa.

Läs mer om vår forskning HÄR