På den här sidan kan du läsa om det som sker i projektet. Vi uppdaterar sidan med jämna mellanrum, med nyheter och information om projektets progression.

Vi står nu inför nästa fas. Interventionsstudien är planlagd och vi kommer att genomföra gruppintervention på asylboenden i regionen.

Interventionen genomförs som en kurs i psykisk hälsa där deltagare får lära sig om hur man kan reagera, hantera och ta hand om sig i svåra situationer. Personer som deltar i grupperna får lära sig om sömn, nedstämdhet, oro och trauma, samt hur man gör för att söka rätt vård. Deltagare får vidare lära sig känna igen symptom, samt att de får verktyg att hantera dem och motverka att man faller in, eller tillbaka, i dåliga vanor. Syftet med interventionen är, utöver att minska symptom och motverka utveckling av svårare symptom, att ge personer verktyg att själva klara av den svåra situationen som de befinner sig i. 

Vi är både ledsna (för vår skull) och glada (för hennes skull) att Anahita Amin, vår daritalande medarbetare, har flyttat till Stockholm. Hon läser nu en Master i Global Health och kommer att skriva sitt examensarbete inom AMIR-projektet. Vi har dock anställt en ny daritalande, Sohrab Sultani, att arbeta med oss i interventionen. Han är redan en tillgång i projektet. Han och Amjad Abuleil, som är vår arabisktalande medarbetare, kommer att genomföra kursen tillsammans med studenter som läser sitt sista år på psykologprogrammet. Studenter som läser sitt tredje år på programmet kommer att genomföra grupper med hälsostöd (HiS) som är en utbildning som SKL tagit fram.

Under sommaren/hösten 2017 har RHS implementerats vid asylhälsan och den fördjupade bedömningen i RJH. Det finns nu en tydlig väg in i vården för flyktingar i regionen som mår psykiskt dåligt.

Jennifer Meurling gick ut psykologprogrammet i våras och arbetar nu som PTP-psykolog vid RJH. Jennifer deltog i arbetet med screeningen under våren, som en del av sitt examensarbete, och hon har nu fått ansvar att koordinera psykologernas roll i AMIR inom RJH. Psykologer på PTP-programmet kommer att genomföra fördjupade bedömningar av flyktingar som visar höga värden på RHS, som en del av sin utbildning. Detta syftar alltså till att ge flyktingar som mår psykiskt dåligt tillgång till professionell vård, samt att öka den transkulturella kompetensen bland psykologer 

Vi har träffat Socialstyrelsen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) i ett möte som rörde primärvårdens möjligheter att uppmärksamma och ta hand om psykisk ohälsa bland migranter. Vi fick presentera AMIR-projektet och arbetet som vi gjort med screeningen. Det finns både intresse och ett stort behov av både bedömningsinstrumentet och interventionen/preventionen för flyktingar. 

Vi håller på att avrapportera resultaten från screeningarbetet i form av vetenskapliga artiklar.

Screening slutförd

Screeninggrupp

Screeningmomentet har genomförts tillsammans med våra fantastiska bikulturella och flerspråkiga medarbetare (från vänster Ziad Kurum, Anna, Anna, Henok Ghide, Amjad Abuleil, Ladan Abdulkadir och Anahita Amin). Vi har tillsammans med studenterna Jennifer Meurling och Sabina Landehag samlat in psykiska ohälsovariabler bland över 600 personer som bor vid asylboenden i regionen.

Projektstart

Projektledning

Projektet startade den 1 september. Henrik Herber, handläggare, och Roger Karlsson, ekonom, från Migrationsverket träffade projektledningsgruppen (v till h, Anna Bjärtå, Anna Leiler, projektekonom Birgitta Ögren, Johanna Thomtén, Elisabet Wasteson).