Fokus för den tredje workshopen var  tillgänglighet.  I den aktuella offentliga debatten är det ett begrepp som idag oftast diskuteras utifrån organisations- eller myndighetsperspektiv i förhållande till standardisering eller organisationers mognad avseende beställarkompetens.

En offentlig myndighet eller organisation förväntas ha utvecklat strategier och metoder som säkerställer god tillgänglighet för alla. Utifrån ett medborgarperspektiv framställs däremot tillgänglighet som en rättighetsfråga; tillgänglighet förknippas ofta med frågor som rör individers eller gruppers behov eller upplevda utanförskap. 

Under senare tid när ”behovsdriven utveckling” vuxit fram som ett önskvärt och etablerat förhållningssätt inom offentlig sektor har behovsidentifiering och användarperspektiv kommit att hamna allt mer i fokus.