Fokus för den tredje workshopen var ’crowdsourcing’ där även det relaterade begreppet ’öppen innovation’ hanterades. Målet med workshopen var att visualisera och exemplifiera tillvägagångssätt för och av mer öppna utvecklingsprocesser.

Crowdsourcing är ett relativt nytt och allt mer förekommande begrepp.  Det kan beskrivas som att ’lägga ut en uppgift på en odefinierad grupp människor, framförallt på nätet.’ (Institutet för språk och folkminnen, 2011).

Istället för att inhämta information och kunskap från anställda och återförsäljare för att lösa ett problem, innebär crowdsourcing att problemet lyfts ut – ofta online – till en större grupp människor. Trots att begreppet funnits under en tid och används flitigt i svenska sammanhang, har ännu ingen entydighet kring svensköversättning uppnåtts.

Ett antal tänkbara förslag av översättningar har sammanställts av Språkrådet. Några exempel är: samtänk, folkentreprenad, samentreprenad, svärmarbete, tankeverkstad, grupparbete, allemansdelegering (Institutet för språk och folkminnen, 2011).

Givet problematiken att finna en lämplig, generellt accepterad svensköversättning för begreppet, valde vi att använda oss av den engelska beteckningen crowdsourcing