PECOI (Public eServices in Cooperation for Open Innovation)

Den offentliga e-tjänsteutvecklingen är på väg in i ett nytt skede. Ett övergripande perspektiv i denna förändring handlar om social hållbarhet som i sin tur bland annat kräver samproduk-tion, öppenhet och delaktighet.

En tjänsteutveckling som inte tar hänsyn till dessa krav riskerar medverka till ett e-samhälle som förstärker gamla, och skapar nya, improduktiva och skad-liga klyftor och motsättningar. En tjänsteutveckling som i stället förmår implementera denna inriktning kan medverka till en innovativ delaktighet med många positiva effekter.

PECOI genomförs i nära samverkan med det beslutade projektet Amit-KL som under tre år kommer att satsa omkring tio miljoner på konkret e-tjänsteutveckling i de 15 kommuner och två landsting som finns i Jämtlands och Västernorrlands län. Amit-KL skapar därmed den praktiska arena där PECOI kommer att utveckla ny kunskap kring hur e-förvaltningens ut-veckling kan drivas i riktning mot social hållbarhet i ett sammanhang av öppen innovation.

PECOI-projektet är finansierat av Vinnova och löper under 2008-2011 och har en budget på drygt 10 miljoner.