SABU Samverkan kring behovsdriven utveckling

Allt oftare hävdas i såväl europeiska som svenska sammanhang att utvecklingen av offentlig sektor skall ske i nära samverkan med de olika användarna av tjänsterna (främst uttryckt i termer av medborgare och företag). Tanken om deltagande och samverkan upprepas i olika former såsom ”ökat medbestämmande”, ”ökad flexibilitet”, ”individualiserad”, ”användbarhet” och ”ökad kundnöjdhet” (The European eGovernment Action Plan 2011-2015). Sammantaget presenteras en bild av en önskad förskjutning av utvecklingsarbetet till att i allt ökande grad involvera de som utvecklingen är tänkt att komma till godo.

Förhoppningen bakom denna förskjutning är en önskan om att en sådan utvecklingsstrategi skall leda till ökad service och kostnadseffektivitet. Hur detta skall göras är dock i många sammanhang fortfarande något oklart. Traditionellt sett har offentlig verksamhetsutveckling till största delen varit en intern fråga och existerande strategier, processer, metoder och verktyg är utvecklade utifrån ett sådant perspektiv. Detta arbete syftar till att genom samverkan mellan myndigheter, landsting och kommuner inventera existerande metoder, fördjupa förståelsen för och öppna upp för nya former för behovsdriven utveckling.

Projektets mål är att skapa förutsättningar för kunskapsöverföring, en grund för kreativt utvecklingsarbete, samt att balansera hur idén om behovsdriven utveckling färdas fort över olika nivåer med något mindre tydlig praktisk förankring.