Interregprojektet

Spara favorit 30 nov november 2015
Logo Interreg Sverige-Norge, används av SESPA

Har vi tillsammans med Högskolan i Sör-Tröndelag och TISIP

Concurrent Design

Istället för att i tiden separera design, implementering och testning, görs detta tillsammans, i väl planerade sessioner där de olika grupperna sitter och jobbar tillsammans. Ett strikt ramverk skapas för hur arbetet i dessa sessioner ska fortgå. Detta leder till bättre strukturerade projekt och dokumentation. Den parallella utvecklingen reducerar också utvecklingstiden och ökar chansen att tidigare i processen upptäcka fel.

 

CCxD

Ramverket som används i CCD anpassas till det arbete som ska utföras och den utvecklingsmetod respektive företag använder. x kan stå för vilken typ av utvecklingsprocess som helst. För t ex programvaruutveckling baseras ramverket på den utvecklingsmodell företaget redan använder, men ger en ännu bättre struktur, styrning och dokumentation av processen.

 

Distributed Concurrent Design – DCCD

Grupperna kan befinna sig på olika fysiska platser.

 

Interreg-ansökan

I Trondheim (TISIP och Högskolan i SörTröndelag - HiST) finns sedan 2 år företagsinitierad forskning inom området och ett CCD-rum. Vi vill tillsammans med denna grupp använda erfarenheterna och utveckla dessa för att passa företagen i regionen. Förutom att ge struktur åt utvecklingsprocessen så ger det företagen möjlighet till kompetensdelning inom regionen.

Mittuniversitetet vill med en interregansökan:

• bygga ett motsvarande rum i Östersund med fast bredbandsförbindelse till Trondheim.

Detta rum kan användas för utbildning i CCD och för företagens egna projekt.

• Tillsammans med deltagande företag skapa anpassade ramverk inom CCD, anpassade utifrån respektive företags utvecklingsmodell.

• Erbjuda utbildning inom CCD.

• Utveckla tekniska lösningar som möjliggör fullständigt distribuerad CCD vilket innebär att grupperna då inte är låsta till speciella rum.

• Som pilotprojekt utveckla ramverk inom CCD för anbudsprocesser vid IT-upphandling

 

Kompetensutbyte

Genom att introducera CCD i regionen kommer företagen inte bara att kunna förbättra sin egen projektstyrning, men också skaffa sig möjligheter till kompetensutbyte mellan företagen i regionen. Speciellt i den form av CCD – Distributed CCD som vi vill åstadkomma.

Kompetensförsörning genom möjligheter att använda CCD för att dela resurser inom regionen och därmed vinna ökad konkurrenskraft gentemot andra regioner. Ökat samarbete mellan deltagande företag i regionen samt deltagande utbildningsorganisationer.

 

CCD (Concurrent design/Concurrent engineering) är från början verktyg för projektledning, speciellt för stora projekt. Den speciella inriktning Distributed-CCD (DCCD) som vi önskar utveckla tillsammans med företagen i regionen använder den strukturerade modellen från CCD för att utveckla samarbetet mellan företagen.

 

I regionen har vi en blandning av stora internationella koncerner och mindre företag. De små företagen men även de stora upplever kompetensbrist som ett problem. Man löser det nu genom att lägga ut delar av projekt på andra, eller hyr in kompetens, eller avstår projektet. Orsaken är att vi är glest befolkade och att det är stora avstånd. DCCD skulle på sikt kunna fungera som en plattform för utökat samarbete mellan företag i regionen och då även mellan olika branscher.

 

Ökad konkurrenskraft

Ett företag skulle inom DCCD kunna knyta ihop t ex: designer, marknadsförare, produktutvecklare och försäljare från olika företag inom ett och samma projekt.

Regionen skulle kunna öka sin konkurrenskraft genom att kunna hantera större projekt genom ett mer strukturerat samarbete än vad som sker nu.

 

Detta är ju en långsiktig vision, det kräver att företagen själva inser värdet och jobbar aktivt för att implementera DCCD och att universitetet ställer upp med fortbildning inom området. Denna ansökan om ett småprojekt syftar till att föra ut idéerna till en så stor andel av regionens företag som möjligt och därmed få med så många som möjligt i den fullständiga projektansökan som ska vara slutresultat av småprojektet.

 

Miun och HiST utvecklar modell och verktyg för DCCD, med utgångspunkt från den forskning kring CCD och det företagssamarbete som redan finns vid HiST. Miun och HiST ansvarar sedan för att sprida kunskap om modellen och utbilda företagen i arbetssättet/verktyg. Det kommer, om ett fullskaligt projekt startas, att behöva etableras forskning och utveckling även vid Miun, denna finansieras genom andra kanaler.

 

Interreg stöttar ett fullskaligt projekt som startade 1 juni 2011 och pågår 3 år.

 

Projektets webb: http://smp-ccd.wikispaces.com