Delprojekt 2 Elmarknaden

Spara favorit 25 jun juni 2019

Detta delprojekt har handlat om den svenska elmarknaden och införande av en informationshubb på den svenska elmarknaden. Energiföretagen i Sverige står inför den största förändringen sedan avregleringen av elbranschen på 1990-talet. Från och med 2020 införs en helt ny modell på elmarknaden som innebär att elhandlaren blir kontaktpunkten för samtliga kundärenden, även för tjänster som tidigare legat på elnätsägarna. Nästa steg är motsvarande arbete på Nordisk nivå.

Det genomförs en stor teknisk förändring där infrastruktur och informationsutbyte förnyas vad gäller lagring och åtkomst av t.ex. kundinformation, mätvärden och faktureringsuppgifter. I Sverige kommer en elmarknadshubb att byggas som knyter ihop elnätsägare och elhandlare och som möjliggör informationsutbyte och samarbete. Konsumenten ska enklare kunna använda tjänster på elmarknaden samtidigt som man får bättre kontroll över sin förbrukning och använder energi på ett effektivare sätt. Det finns också en politisk vilja att bättre inkludera de grupper som inte har gjort aktiva elhandelsval och som sitter på onödigt dyra avtal. Det innebär stora möjligheter för elföretagen att utveckla nya marknader och tjänster.

Den nya samarbetsmodellen och den nya elmarknadshubben kommer att innebära stora förändringar för elbolagens arkitektur och interoperabilitet. Delprojektets mål har varit:

1) att identifiera faktorer och en metod för interoperabilitet i de regionala energibolagens informationssystem och processer,

2) analysera den centraliserade informationsmodellen utifrån tids- och kvalitetskrav samt identifiera möjligheter till utvecklade tjänster,

3) utvärdera kundnytta och behov, samt

4) bygga en sammanställd modell med förslag till utformning av tjänster och val av kanaler.