3. Kvalitetssäkring

Spara favorit
 • Maj-juni år 1 - Extern granskning

 • Juli-augusti år 1 - Revidering

 • Augusti år 1 - Eventuell omgranskning

Fakulteten ombesörjer att de färdiga förslagen till projektplaner skickas för extern granskning - både vetenskaplig granskning och granskning av samproduktion. Om ett projekt inte får tillräckligt höga poäng av granskare måste en revidering göras utifrån kommentarer och feedback, sedan skickas projektförslaget för omgranskning. De färdiga förslagen presenteras återigen för KK-miljöns externa referensgrupp, de presenteras och granskas även av fakultetsnämnden.

 • September år 1 - Slutgiltigt projekt inkl. fullständiga budgetmallar

 • September år 1 - Granskning av beredningsgrupp
 • Oktober år 1 - Granskning av formalia

Projektplanerna ska kompletteras med en av avdelningsekonom godkänd intern budgetmall samt en ifylld KKS budgetmall. Fullständiga projekt granskas av en beredningsgrupp innan alltsammans formaliagranskas internt av fakulteten. I samband med skrivningen av verksamhetsplanen till KK-stiftelsen beslutar dekanus om en prioritering av projektförslagen.

 • Slutet av oktober år 1 - Inskick av ansökningar tillsammans med verksamhetsplanen

Ansökningarna skickas in till KK-stiftelsen tillsammans med verksamhetsplanen vid månadsskiftet oktober/november, sedan genomför KK-stiftelsens expertgrupp en hearing vid Mittuniversitetet. Utgången av denna hearing resulterar i ett beslut i mitten av december om vilka projektförslag som beviljas medel.

Blanketter och mallar (Uppdateras under våren 2016)

 • Granskningsmallar som används av externa granskare av vetenskaplig kvalitet/samproduktion:
  • Evaluation form_scientific_HÖG
  • Evaluation form_scientific_SYNERGY
  • Evaluation form_co-production_HÖG_ProSpekt
  • Evaluation form_co-production_SYNERGY
 • Checklistor som används internt av fakulteten (kompletteras med fler vid behov):
  • Checklist Formal Requirements_HÖG 15
  • Checklist Formal Requirements_SYNERGY
 • Budgetmallar:
  • Mittuniversitetets interna budgetmall

Ang. KK-stiftelsens budgetmall: vi lägger upp mallar 2016 så snart de finns tillgängliga.

Övrigt material med relevant information