Rutiner för nya insatser med KK-stiftelsen som finansiär

Ett forskningsprojekt inom KK-miljön - från början till slut

1. Initiering/idégenerering

December år 0 

  • Gemensamt uppstartsmöte/workshop, nya idéer

  • Utskick med uppmaning att formulera nya projekt

Processen börjar med ett uppstartsmöte/workshop som initieras av KK-miljöns styrgrupp. Där presenteras KK-miljöns strategi och områden som behöver åtgärdas, vilka utlysningar som är sökbara  och vilka vi lämpligen bör satsa på samt, i förekommande fall, särskilda projekt eller områden som behöver utvecklas.

Till detta informella uppstartsmöte är alla seniora forskare inom KK-miljön inbjudna. Efter träffen görs ett utskick till alla forskarna med en uppmaning att lämna in projektförslag.

2. Utvecklingsprocess

Februari år 1    

Inlämning av utkast (drafts) - Presentation av utkast

De första projektförslagen består av utkast – drafts. De presenteras på ett gemensamt seminarium. Utkasten granskas sedan internt och får feedback från KK-miljöns ledning. Ledningen väljer därefter ut de utkast som får gå vidare i processen.

 

Mars år 1

Inlämning av förslag (proposals)

De forskare vars idéer går vidare ska nu skriva ett mer utförligt förslag – proposal. Förslagen ska inkludera en enkel budget samt en beskrivning av deltagande företag. Förslagen presenteras sedan för KK-miljöns referensgrupp. Baserat på feedback och rekommendationer från referensgruppen samt forskningsmiljöns strategi, väljer styrgruppen ut de förslag som ska utvecklas till fullständiga projektförslag. De projektledare som går vidare till att skriva full ansökan ska ta kontakt med avdelningsekonom för input till en budget i light-version.

 

Maj år 1

Inlämning av fullständiga projektplaner

Projektledare utses och förslag på internationella experter som kan granska de färdiga projektförslagen begärs in till fakulteten. Fullständiga projektplaner, budget i light-version samt CV från alla deltagande forskare och företag ska levereras i början av maj – i god tid för att sätta igång den externa granskningen av insatserna. Formalia för projektplanerna anges i respektive utlysningstext från KK-stiftelsen.                              

3. Kvalitetssäkring

  • Maj-juni år 1 - Extern granskning

  • Juli-augusti år 1 - Revidering

  • Augusti år 1 - Eventuell omgranskning

Fakulteten ombesörjer att de färdiga förslagen till projektplaner skickas för extern granskning - både vetenskaplig granskning och granskning av samproduktion. Om ett projekt inte får tillräckligt höga poäng av granskare måste en revidering göras utifrån kommentarer och feedback, sedan skickas projektförslaget för omgranskning. De färdiga förslagen presenteras återigen för KK-miljöns externa referensgrupp, de presenteras och granskas även av fakultetsnämnden.

  • September år 1 - Slutgiltigt projekt inkl. fullständiga budgetmallar

  • September år 1 - Granskning av beredningsgrupp

  • Oktober år 1 - Granskning av formalia

Projektplanerna ska kompletteras med en av avdelningsekonom godkänd intern budgetmall samt en ifylld KKS budgetmall. Fullständiga projekt granskas av en beredningsgrupp innan alltsammans formaliagranskas internt av fakulteten. I samband med skrivningen av verksamhetsplanen till KK-stiftelsen beslutar dekanus om en prioritering av projektförslagen.

  • Slutet av oktober år 1 - Inskick av ansökningar tillsammans med verksamhetsplanen

Ansökningarna skickas in till KK-stiftelsen tillsammans med verksamhetsplanen vid månadsskiftet oktober/november, sedan genomför KK-stiftelsens expertgrupp en hearing vid Mittuniversitetet. Utgången av denna hearing resulterar i ett beslut i mitten av december om vilka projektförslag som beviljas medel.

4. Projektstart

December år 1:
Beslut från KK-stiftelsen

Januari-februari år 2:
Underskrifter från företag, skriva IPR-avtal med företag samt ev. forskaravtal med medverkande MIUN-forskare.

Mars år 2:
Skicka färdigställt avtal till KKS = projektstart


I mitten av december kommer beslut om finansiering av insatser från KK-stiftelsen. När startdatum och budget i beviljade projekt är godkända av KK-stiftelsen, skickar de ut avtal för påskrift av Mittuniversitetet samt deltagande företag. Det är Mittuniversitetets uppgift att se till att underskrifterna kommer in i tid. I samband med detta upprättas även IPR-avtal och eventuella forskaravtal med medverkande forskare. Så fort alla, inklusive KK-stiftelsen, har skrivit under avtalet kan projektet läggas upp som en aktivitet i Agresso.

5. Löpande under projektets livstid

Höstterminen

Verksamhetsplan: lämna statusrapport

Inför verksamhetsplan till KKS varje höst: lämna statusrapport till KK-miljöns ledning med kommentarer kring projektets vetenskapliga måluppfyllelse, samproduktion samt bidrag till profileringen av KK-miljö.

Vårterminen

Uppföljningsrapport: lämna statussrapport, ekonomirapport samt rapportering från företag.

Inför uppföljningsrapport till KKS varje vår: lämna statusrapporter för projektet, ekonomin samt läges- och ekonomisk rapportering från deltagande företag.

6. Slutrapportering av projekt

Slutrapportering görs i samband med verksamhetsplan eller uppföljningsrapport, detta finns beskrivet i avtalet. Slutrapporteringen består, i enlighet med avtalet, av en insatsrapport, sammanställningar från deltagande företag med kommentarer kring projektet – näringslivets nytta, ekonomisk rapportering  samt en intern ekonomisk rapportering för projektet som ska vara underskriven av ekonom och projektledare. Allt detta skickas in till KK-stiftelsen i samband med att verksamhetsplanen eller uppföljningsrapporten skickas in. Utöver detta ska projektledaren skriva ett tillägg till insatsrapporten, utformad för att ge ytterligare input till externa granskare i vår interna utvärderingsprocess av avslutade insatser. Så långt det är möjligt kommer samma experter som ursprungligen granskade ansökan även granska slutrapporten.