Forskning om etnicitet och sexualitet

Spara favorit 13 jan januari 2017
Pride flagga

Välkomna till hemsidan om vårt forskningsprojekt om ”minoriteter inom minoriteter” och rasism och homofobi i Sverige.

Syfte:

Detta fleråriga forskningsprojekt vill undersöka och belysa erfarenheter av att vara homo- eller bisexuell med invandrarbakgrund i Sverige, och har initierats p.g.a. att forskningsansvariga uppmärksammat att det finns stora kunskapsluckor inom detta område. Vi vet väldigt lite om hur det är att leva som homo- eller bisexuell med invandrarbakgrund i Sverige. Projektet har ett normkritiskt utgångsläge och vill förutom att lyfta fram livserfarenheter undersöka strukturella och institutionella förtryck ur ett intersektionellt perspektiv.

Vem kan delta?

Projektet innehåller en intervjustudie där vi vill träffa och intervjua deltagare som identifierar sig själva som homo- eller bisexuella och som har en ”icke-västerländsk” invandrarbakgrund, med vilket vi menar en bakgrund som i Sverige medför en signifikant ökad risk att utsättas för rasism. Med ”invandrarbakgrund” menas i det här projektet att man själv har invandrat hit eller att en eller bägge föräldrarna har gjort det. Deltagare ska ha medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd, eftersom detta projekt fokuserar på erfarenheter från personer som redan bor i Sverige (minimumvistelse i Sverige är 5 år). Åldersgräns för att delta är 18 år.

Konfidentiellt och etikprövat:

Alla potentiella deltagare kommer få informationsmaterial om studien, samt samtyckesblankett. Intervjuerna kommer genomföras på tid och plats som passar deltagaren.

Allt intervjumaterial kommer att behandlas konfidentiellt. Ingen enskild individ kommer kunna knytas till någon särskild del av materialet; avidentifiering kommer ske och vid användning av citat kommer pseudonym användas. Deltagare kommer att ges möjlighet att läsa igenom initiala resultat och ge sin syn på hur väl de känner igen sig i dessa. Ljudfilerna och transkripten kommer att förvaras i lösenordskyddade mappar och senare i låst skåp vid avdelningen för socialt arbete, Mittuniversitetet. Ingen obehörig kommer ha tillgång till materialet. Etiknämnden i Umeå har godkänt projektet.

Varför är detta projekt viktigt?

Den forskning som gjorts i svensk och internationell kontext har oftast gjorts utan intersektionellt tänkande, vilket medfört att det finns lite kunskap om ”minoriteter inom minoriteter”. Forskning om HBTQ-frågor har ofta ignorerat etnicitet som en avgörande faktor för livserfarenheter och diskriminering, och forskning om etnicitet och rasism har ofta förbisett sexuell läggning och homofobi som en påverkande faktor i människors liv.  Eftersom det finns så lite forskning och kunskap om icke-heterosexuella med invandrarbakgrund är forskningsfrågorna som ligger till grund för intervjuerna så heltäckande som möjligt, för att möjliggöra fullständiga levnadsberättelser. Forskningsfrågorna som baserar sig på tidigare forskning och luckorna där berör bl.a. komma ut-erfarenheter, upplevelser av integration och diskriminering inom samhället i stort och inom HBTQ-världen, välmående och vården, och tankar om framtiden, samt hur klasstillhörighet och kön påverkar upplevelsen av att leva utanför både den etniska och sexuella normen i vårt samhälle.

Anmäl dig till intervjustudien via det skyddade anmälningsformuläret på denna sida, alternativt skicka ett mail eller kontakta oss per telefon för att anmäla dig.

Anmäl dig till intervjustudien via det skyddade anmälningsformuläret på denna sida, alternativt skicka ett mail eller kontakta oss per telefon för att anmäla dig. Välkomna att kontakta oss för mer information! 

 

Emelie Miller

Emelie Miller

Ansvarig och intervjuare är Emelie Miller,
Doktorand på avdelningen för socialt arbete,
Mittuniversitetet.
Tel: 070-725 17 95
Jobb: 010-142 80 25
Mail: emelie.miller@miun.se

Masoud Kamali

Masoud Kamali 300p

Huvudansvarig forskare är Masoud Kamali,
Professor i socialt arbete,
Mittuniversitetet.
Tel: 010-142 89 34
Mail: masoud.kamali@miun.se