Anders Larsson

Spara favorit

Publikationer

Doktorsavhandlingar

Larsson, A. (2011). Att vara – tillsammans : Människosyn och medborgarskapsideal i den politiska idéhistorien. Diss. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2011 (Mid Sweden University doctoral thesis : 106)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Larsson, A. & Lidén, G. (2013). Är en region alltid regional?. I Regioner, regionalism och entreprenörskap : Festskrift till Marie-Louise von Bergmann-Winberg. Sundsvall : Mittuniversitetet. S. 29-47.

Rapporter

Larsson, A. (2004). Governance i glesbygd : Bergs kommun – en fallstudie Hur agerar en kommun i kris och hur kan agerandet förklaras?. Sundsvall : Institutionen för samhällsvetenskap, Mitthögskolan