Angelika Sjöstedt-Landén

Spara favorit

Bakgrund

Lektor i genusvetenskap.

Disputerade i etnologi vid Umeå universitet 2012 på avhandlingen "Moved by relocation: Professional identification in the decentralisation of public sector jobs in Sweden".

Började att arbeta som adjunkt i sociologi på Mittuniversitetet 2008.

Forskningsområden

Mina forskningsprojekt rör sig kring teman som arbetsliv, genus och intersektionalitet samt organisering, motstånd och centrum och periferi. Det handlar till exempel om professionella identifikationsprocesser, förändringar i offentlig sektor och dess effekter för anställda, organisering och motstånd samt hur jämställdhet och genus bildar policy och praktik i rehabiliterings-och arbetsmiljöarbete.

Pågående forskning

Mycket av mitt forskningsarbete handlar om att länka samman kritiska perspektiv och teorier med forskningsfält där sådana inte alltid förekommer i så stor utsträckning. Jag har använt olika kombinationer av teorier och metodologiska utgångspunkter för att undersöka identifikationsprocesser och identitetsskapande och hur makt skapas i intersektioner av till exempel kön, ålder, platstillhörighet och etnicitet.

Jag är verksam i flera olika forskningsmiljöer och nätverk där min forskning länkas samman med andra forskare från olika discipliner.

Pågående projekt:

Nya Perspektiv på arbetsmiljö (2015-2017): I takt med arbetslivets förändring har inte arbetsmiljöområdet utvecklats i motsvarande grad. Rådande teorier och metoder utvecklades utifrån studier av manliga industriarbetare under 1960- och 70-talet. I projektet problematiseras och utvecklas forskningen på arbetsmiljöområdet teoretiskt och metodologiskt.

Rätt till heltid, deltid en möjlighet (2017): Utvärdering av Krokoms kommuns projekt att för att bli en mer attraktiv arbetsgivare genom normering av arbetstider. Studien anlägger ett arbetarperspektiv.

"Paths to healthy and active ageing" (Phactum): Detta forskningsprogram leds från Umeå universitet och finansieras av forskningsrådet FORTE, programledare är Gunnar Malmberg, professor i kulturgeografi.

"Rural moral" (2015-2018): Här arbetar jag tillsammans med etnologer, kulturvetare och medievetare för att undersöka diskurser om hållbarhet på landsbygden. Projektledare är Anna Sofia Lundgren, professor i etnologi, institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

Undervisning

Undervisar i genusvetenskap och sociologi på grund-, avancerad-, och forskarutbildningsnivå.

Övrigt


Programansvarig för Personal- och arbetslivsprogrammet, sociologi.

Koordinator för temat arbetsliv och genus vid Forum för Genusvetenskap (FGV)

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Lundgren, A. S. , Liliequist, E. & Sjöstedt Landén, A. (2018). Between activity and solidarity : Comprehending retirement and extendedworking lives in Swedish rural areas. Journal of Aging Studies, vol. 44: March 2018, ss. 1-8.    

Sjöstedt Landén, A. & Fotaki, M. (2018). Gender and Struggles for Equality in Mining Resistance Movements: Performing Critique against Neoliberal Capitalism in Sweden and Greece. Social Inclusion, vol. 6: 4, ss. 25-35.    

Nilsson, G. & Sjöstedt Landén, A. (2017). Arbetslivsetnologi : Professioner i nyliberala organisationer. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, vol. 26: 3-4, ss. 2-7.

Sjöstedt Landén, A. (2017). Att välja sin tid : Den totala sociala organiseringen av arbete och heltidsnorm i vård och omsorg. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, vol. 26: 3-4, ss. 46-53.

Sjöstedt Landén, A. , Vinberg, S. & Landstad, B. (2017). Inclusive and sustainable work (and) life : possibilities and critical analyses. Society, health and vulnerability, vol. 8: Sup 1, ss. 1-2.    

Sjöstedt Landén, A. , Ljuslinder, K. & Lundgren, A. S. (2017). The moral geographies of public sector job relocation : Discourses of compensation and competence in the Swedish news press. Social & cultural geography (Print), vol. 18: 5, ss. 632-644.  

Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. & Sjöstedt Landen, A. (2016). Resisting 'overing'- Teaching and researching Gender studies in Sweden. Women's Studies International Forum, vol. 54, ss. 119-128.  

Wall, E. & Sjöstedt Landén, A. (2014). A narrative about risk management, a narrative about gender. Tidskrift för Genusvetenskap, vol. 35: 4, ss. 59-74.  

Olofsdotter, G. & Sjöstedt Landén, A. (2014). Gender as headline and subtext : Problematizing the gender perspective in an occupational health project. Vulnerable Groups & Inclusion, vol. 5    

Fahlgren, S. & Sjöstedt Landén, A. (2014). När genusforskningen blir ett hot mot jämställdheten : En diskursanalys av en debattartikel. Tidskrift för Genusvetenskap, : 1, ss. 7-26.

Sjöstedt Landén, A. (2012). A fantasy of the "ambitious young girl" as flexible knowledge- worker subject. NORA, vol. 20: 4, ss. 249-265.  

Sjöstedt Landén, A. (2011). From ethnographic 'self'-discovery to processes of identification. Qualitative Research, vol. 11: 5, ss. 536-551.  

Artiklar, recensioner

Sjöstedt Landén, A. (2014). Compassion and contradictions in the world of creative knowledge work. Ephemera , vol. 14: 2, ss. 297-306.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Bäckström, I. & Sjöstedt Landén, A. (2017). Bortom New Public Management? Berättelser om arbetssituationen i akademin. I Mitt, ditt och vårt universitet : Att förstå något gemensamt. Sundsvall/Östersund : Mid Sweden University. S. 59-72.    

Sjöstedt Landén, A. (2017). En berättelse om gruvmotstånd : en berättelse om Norrland?. I Brännpunkt Norrland : Perspektiv på en region i förändring. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur (Serie Akademi).

Sjöstedt Landén, A. (2017). ”Gruvboom kallade de det” : Gruvkritik och kamp för alternativa samhällen. I Samisk kamp : Kulturförmedling och rättviserörelse. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur.

Fahlgren, S. , Mulinari, D. & Sjöstedt Landén, A. (2016). Inledning : Feministiska läsningar av nyliberalism – begrepp och grepp om samtiden. I Ambivalenser och maktordningar : Feministiska läsningar av nyliberalism. Makadam Förlag. S. 7-27.

Sjöstedt Landén, A. & Lundgren, A. S. (2016). Intergenerational interviewing : exploring the silences of female experiences. I Cross-cultural interviewing : Feminist Experiences and Reflections. Routledge.

Giritli Nygren, K. & Sjöstedt Landén, A. (2016). KO-vändningar och feministisk kollegialitet. I KO : En festskrift till Siv Fahlgren. Sundsvall : Mid Sweden University. Forum for gender studies. (Genusstudier vid Mittuniversitetet).

Lundgren, M. , Sjöstedt Landén, A. , Olofsson, A. , Lexhagen, M. & Jonsson, U. (2016). #miunjubfest - att berätta en historia och att skriva historien. I Makten att berätta: om tal och tystnad i tid och rum. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 24-31.  

Sjöstedt Landén, A. (2016). Nyliberal styrning och ideologi i offentlig verksamhet : Teman för feministisk arbetslivsforskning. I Ambivalenser och maktordningar : Feministiska läsningar av nyliberalism. Stockholm : Makadam Förlag.

Sjöstedt Landén, A. & Olofsdotter, G. (2016). What should we do instead? : Gender-equality projects and feminist critique. I Challenging the myth of gender equality in Sweden. Bristol : Policy Press. S. 163-186.

Sjöstedt Landén, A. , Olofsdotter, G. & Bolin, M. (2015). Inledning : Nya perspektiv på arbetsmiljö. I Sprickor, öppningar och krackeleringar : Nya perspektiv på arbetsmiljö. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 5-16.  

Olofsdotter, G. & Sjöstedt Landén, A. (2015). Kvinnor+arbetsmiljö=sant?. I Sprickor, öppningar och krackeleringar : Nya perspektiv på arbetsmiljö. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 143-155.  

Sjöstedt Landén, A. & Olofsdotter, G. (2013). The tiring practices of gender mainstreaming : As Sisuphus sisters push new stones, how do we get to mess with the hill. I Mobilizing gender research : Challenges and strategies. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 159-165.

Konferensbidrag

Sjöstedt Landén, A. & Olofsdotter, G. (2013). A female problem in welfare policy? : Gender mainstreaming in neoliberal times. Paper presented at the ESA 11th conference; Crisis, critique and change; 28th to 31st August 2013; Torino, Italy

Fahlgren, S. , Giritli Nygren, K. & Sjöstedt Landén, A. (2013). Teaching and researching gender studies in neoliberal times - Challenges we face.. Paper presented at the Atgender, international gender conference, Gothenburg 2013.04.26-28.

Rapporter

Sjöstedt Landén, A. (2017). Kvalitativ uppföljning av Rätt till heltid, deltid en möjlighet ur ett medarbetarperspektiv. Östersund : Mid Sweden University  

Olofsdotter, G. & Sjöstedt Landén, A. (2015). Att lyfta blicken : Genus, jämställdhet och arbetsmiljöarbete. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet

Samlingsverk (redaktör)

Sjöstedt Landén, A. (ed.) , Nyhlén, S. (ed.) & Giritli Nygren, K. (ed.) (2017). Småkakor och feministiska strategier : Forum för genusvetenskaps forskningsstrategi 2017-2020. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet 12).

Fahlgren, S. (ed.) , Mulinari, D. (ed.) & Sjöstedt Landén, A. (ed.) (2016). Ambivalenser och maktordningar : Feministiska läsningar av nyliberalism. Stockholm : Makadam Förlag

Sjöstedt Landén, A. (ed.) , Olofsdotter, G. (ed.) & Bolin, M. (ed.) (2015). Sprickor, öppningar och krackeleringar : nya perspektiv på arbetsmiljö. Östersund/Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet 8).  

Övrigt

Lundgren, M. (2017). Rasism mot samer på SVT Jämtlands Facebooksida. Östersund.