Anna-Pya Sjödin

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Docent
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: 010-142 81 28
  • E-postadress: anna-pya.sjodin@miun.se
  • Rumsnummer: M505d
  • Ämne: Religionsvetenskap

Bakgrund

Jag disputerade 2007 i Indologi vid Uppsala Universitet. Ämnet för avhandlingen var hur slutledning som kunskapsmedel behandlas av en indisk filosof från 1100-talet. I avhandlingen undersöker jag också hur indisk religionsfilosofi har bemötts med skepsis av västerländska filosofer. I samband med detta undersökte jag hur det utvecklats strategier för att hantera detta inom indologin och hur dessa strategier misslyckats med att höja statusen för indisk filosofi inom den västerländska akademiska filosofin.

Forskningsområden

Mina områden för forskning är indisk religionsfilosofi och uttryck för strukturerat tänkande i tidiga Upaniṣad-texter.
Religionsfilosofiskt har mina undersökningar riktat in sig på att analysera hur sk särskilda kognitioner begreppsliggörs som kunskap. Särskilt då yogisk perception, siddhiska visioner och det som kallas rishi-kognition. Vidare har jag tittat på hur man behandlar självet (ātman) som en handlande och vetande person samt hur självet uttrycks dels som kroppsligt, konkret och som icke-kroppsligt, abstrakt.

Pågående forskning

Just nu arbetar jag med äldre texter, framför allt Bṛhadāraṇyaka-Upaniṣad. I denna tittar jag på hur nya idéer om självet som agent kommer fram genom äldre tankar kring offer-ritualer. Jag undersöker hur begreppsliggörandet av självet sker genom metaforer eller bilder som beskriver offerhandlingar och de ekvivalenser som råder mellan den som offrar, offerutensilierna och världarna utanför offerplatsen. genom denna forskning vill jag komma fram till hur man strukturerar tänkandet, dvs hur filosofi utövas i tidiga Upaniṣad-texter.
Ett annat projekt är att undersöka hur yoga konstrueras, vad det är och huruvida man förstår det som religion eller icke-religion.

Undervisning

Mina undervisningsområden är hinduism, buddhism, religionsfilosofi och religionsvetenskapliga teoribildningar.
Jag har också emellanåt undervisning i Sanskrit och hinduism med inriktning mot ikonografi och andra estetiska uttryck för religiositet.

Övrigt

För att få länkar till vissa av mina publikationer gå till:
https://miun.academia.edu/AnnaPyaSjödin


Extra kontaktinformation

+46 72 581 61 28

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Sjödin, A. (2016). Understanding atman in Praśastapadabhasya with the reading of Vyomaśiva and Śridhara. Journal of Hindu Studies, vol. 9: 1, ss. 84-110.  

Sjödin, A. (2012). The girl who knew her brother would be coming home : Ārṣajñāna in Praśastapādabhāṣya, Nyāyakandalī and Vyomavatī. Journal of Indian Philosophy, vol. 40: 4, ss. 469-488.

Sjödin, A. (2011). Conceptualizing Philosophical Tradition : A Reading of Wilhelm Halbfass, Daya Krishna, and Jitendranath Mohanty. Philosophy East & West, vol. 61: 3, ss. 534-546.  

Sjödin, A. (2008). Traditionens händelse : Vallabhas analys av slutledning i Nyāyalīlāvatī. Årsbok / Kungl. Humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala,

Sjödin, A. (2006). Anden i hjärtat. Karavan: Litterär tidskrift på resa mellan kulturer, vol. 3

Sjödin, A. (2004). Katha Upanishad : Introduktion och tolkning. SEMAFOR, : 3-4, ss. 58-61.

Artiklar, recensioner

Sjödin, A. (2016). Book Review : Classical Vaiśeṣika in Indian Philosophy: On Knowing and What is to Be Known. By ShashiPrabha Kumar.. Journal of Hindu Studies, vol. 9: 3, ss. 375-377.  

Doktorsavhandlingar

Sjödin, A. (2006). The Happening of Tradition : Vallabha on Anumāna in Nyāyalīlāvatī. Diss. Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 2006 (South Asian Studies : 1)

Kapitel i böcker, del av antologier

Sjödin, A. (2017). Understanding Indian philosophical traditions. I History of Indian Philosophy. Taylor and Francis. S. 545-553.  

Sjödin, A. (2016). Hinduism : ritualer och levnadsregler. I Religioner, livsåskådningar och etik. Malmö : Gleerups Utbildning AB. S. 55-66.

Sjödin, A. (2016). Skapare och upprätthållare av alla dessa världar : människosyner och uppfattningar om gudar och gudinnor inom hinduismen. I Att undervisa om gudsuppfattningar och människosyner. Stockholm : Liber. S. 137-154.

Sjödin, A. (2015). Lord over this whole world : Agency and Philosophy in Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad. I Philosophy and the End of Sacrifice : Disengaging Ritual in Ancient India, Greece and Beyond. Equinox Publishing (The Study of Religion in a Global Context).

Sjödin, A. (2011). En bland mānga historier att berätta : modernitetens berättelse och den postkoloniala kritiken av historicismen. I G(l)ömda historier : klassiska normer och antik kritik. Uppsala : Uppsala universitet (Crossroads of Knowledge). S. 47-72.

Sjödin, A. (2008). Postcolonial Understandings of Indian Epistemes : Towards a Diversity of Interpretational Stances. I Postcolonial challenges to the study of religion. Uppsala : Swedish Science Press, distributor (Studies on Inter-Religious Relations). S. 17-28.

Samlingsverk (redaktör)

Sjödin, A. (ed.) & Jackson, P. (ed.) (2015). Philosophy and the End of Sacrifice : Disengaging Ritual in Ancient India, Greece and Beyond. Equinox Publishing (The Study of Religion in a Global Context 1).

Sjödin, A. (ed.) (2008). Gunilla Gren-Eklund : selected papers and lectures in celebration of her 70th birthday / [editor (of this volume): Anna-Pya Sjödin]. Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis (South Asian Studies 2).

Övrigt

Sjödin, A. (2013). This is how it is done.

Sjödin, A. (2011). Att översätta vatten. http://www.christinagothesson.se/byk/index.html.

Sjödin, A. & Sjöberg, L. (2004). Matrix som Metafor : Dagens Nyheter, Stockholm..