Åsa von Schoultz

Spara favorit Skriv ut

Bakgrund

(tidigare Bengtsson)
Efter att ha spenderat den största delen av min akademiska karriär vid Åbo Akademi i Finland flyttade jag tillbaka till Sverige och till Mittuniversitetet 2015.
Sedan disputationen vid Åbo Akademi 2002 har jag varit en del av Finlands valforskningsprogram. Utöver de fyra nationella valundersökningar som har genomförts inom ramen för valforskningskonsortiet sedan 2003 har vi även gjort undersökningar bland finlandssvenska väljare i ett flertal omgångar. Sedan 2011 ansvarar jag även för den finländska kandidatundersökningen som genomförs inom ramen The Comparative Candidate Survey.

Forskningsområden

Min forskning är inriktat mot politiskt beteende. Inom ramen för detta mycket breda område har jag studerat val, röstningsbeteende, politiskt deltagande och politiska värderingar i olika sammanhang. Vanligen är det medborgarna som står i fokus för mitt intresse men jag har även studerat politiska eliters förhållningssätt till politik och deras valframgångar. Mitt vetenskapliga huvudspår under de senaste åren handlar om medborgarnas syn på politiskt beslutsfattande.

Pågående forskning

EUROPEAN VALUES STUDY 2017
Infrastrukturprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Insamling av den svenska delen av den fjärde vågen av EVS (tillsammans med Susanne Wallman-Lundåsen och Susanna Öhman).

ETT MEDBORGARPERSPEKTIV PÅ POLITISKA BESLUTSPROCESSER
(tidigare finansierat av Finlands Akademi, tillämpat projekt med Sundsvalls kommun). Projektets syfte är att öka kunskapen om medborgarnas åsikter gällande vilka aktörer som ska vara involverade i politiskt beslutsfattande. Inom ramen för ett tillämpat projekt i samverkan med Sundsvalls kommuns demokrati- och uppföljningsberedning kommer vi att under 2016 undersöka invånarnas syn på olika former för kommunala påverkansmetoder.

FINLANDS NATIONELLA VALUNDERSÖKNING 2003 --
Fyra nationella valundersökningar har genomförts sedan starten 2003 inom ramen för det finländska valforskningskonsortiet som är ett samarbete mellan forskare vid Åbo Akademi, Helsingfors Universitet, FSD och Tammerfors Universitet. Undersökningarna finansierats sedan 2011 av justitieministeriet. Sedan 2011 består valundersökningens ledningsgrupp av Sami Borg, Finnish Social Science Data Archive, Kimmo Grönlund, Åbo Akademi, Hanna Wass, Helsingfors Universitet och mig själv.

FINLANDS KANDIDATUNDERSÖKNING 2011, 2015
En jämförande enkätundersökning som riktar sig till alla kandidaters som ställer upp i riksdagsval. Frågorna berör valkampanjen, synen på demokrati och politiska sakfrågor. Genomförs inom ramen för The Comparative Candidate Survey (www.comparativecandidates.org)

THE INTRA-PARTY DIMENSION OF REPRESENTATION
Ett internationellt projekt med syfte att öka kunskapen om partiintern konkurrens och dess politiska konsekvenser under ledning av Matthew S. Shugart, UC Davis.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

von Schoultz, Å. & Wass, H. (2016). Beating Issue Agreement : Congruence in the Representational Preferences of Candidates and Voters. Parliamentary Affairs, vol. 69: 1, ss. 136-158.  

Bengtsson, Å. & Christensen, H. S. (2016). Ideals and Action : Do Citizens' Patterns of Participation Correspond to their Conceptions of Democracy?. Government and Opposition, vol. 51: 02, ss. 234-260.  

von Schoultz, Å. (2015). Nordic Research on Political Behaviour. Scandinavian Political Studies, vol. 38: 4, ss. 342-368.  

Bengtsson, Å. (2012). Citizens' perceptions of political processes : A critical evaluation of consistency and survey items. Revista Internacional de Sociologia, vol. 70: Extra 2, ss. 45-60.    

Bengtsson, Å. & Wass, H. (2011). The Representative Roles of MPs : A Citizen Perspective. Scandinavian Political Studies, vol. 34: 2, ss. 143-167.  

Bengtsson, Å. & Christensen, H. S. (2011). The Political Competence of Internet Participants. Information, Communication and Society, vol. 14: 6, ss. 896-916.  

Bengtsson, Å. & Wass, H. (2010). Styles of Political Representation : What Do Voters Expect?. Journal of Elections, Public Opinion, and Parties, vol. 20: 1, ss. 55-81.  

Bengtsson, Å. & Christensen, H. S. (2009). Politiskt deltagande i Finland. Politiikka, vol. 51: 2, ss. 77-95.

Bengtsson, Å. & Mattila, M. (2009). Direct Democracy and its Critics : Support for Direct Democracy and 'Stealth' Democracy in Finland. West European Politics, vol. 32: 5, ss. 1031-1048.    

Bengtsson, Å. & Wass, H. (2009). Äänestäjien edustusta koskevat odotukset.. Politiikka, vol. 3, ss. 187-207.

Bengtsson, Å. (2006). Att ge mandat eller utkräva ansvar : Reflektioner kring väljarnas strategier och det politiska systemets responsivitet. Finsk tidskrift , vol. 9, ss. 539-548.

Bengtsson, Å. (2004). Economic voting : The effect of political context, volatility and turnout on voters' assignment of responsibility. European Journal of Political Research, vol. 43: 5, ss. 749-767.  

Bengtsson, Å. (2004). Valdeltagande i Finland. : Rationalitet eller socialt tryck?. Politiikka, vol. 1, ss. 3-16.

Bengtsson, Å. (2002). Om komparativ politik och ekonomisk röstning : Lectio praecursoria. Politiikka, : 4, ss. 363-366.

Artiklar, recensioner

Bengtsson, Å. (2013). Democracy in the Age of New Media: The politics of the Spectacle. Information, Communication and Society, vol. 16: 9, ss. 1528-1530.  

Böcker

Bengtsson, Å. , Hansen, K. M. , Hardarson, O. , Narud, H. M. & Oscarsson, H. (2014). The Nordic Voter : Myths of Exceptionalism. Colchester : ECPR Press

Bengtsson, Å. , Anckar, C. , Denk, T. & Karvonen, L. (2013). Komparativ politik : Institutioner och beteende. Lund : Studentlitteratur

Bengtsson, Å. (2007). Politiskt deltagande. Lund : Studentlitteratur

Doktorsavhandlingar

Bengtsson, Å. (2002). Ekonomisk röstning och politisk kontext : En studie av 266 val i parlamentariska demokratier. Diss. Åbo : Åbo Akademis Förlag, 2002

Kapitel i böcker, del av antologier

von Schoultz, Å. (2017). Party systems and voter alignments. I The SAGE Handbook of Electoral Behaviour. London : Sage Publications (Sage reference). S. 30-55.

von Schoultz, Å. (2016). Passing through the Eye of the Needle : Individual Electoral Success in Finnish Parliamentary Elections. I The Changing Balance of Political Power in Finland. Stockholm : Santérus Academic Press Sweden. S. 163-188.

von Schoultz, Å. (2016). Puolueiden puheenjohtajien merkitys äänestyspäätöksen kannalta. I Poliittisen osallistumisen eriytyminen : Eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsingfors : Justitieministeriet (Utredningar och anvisningar). S. 159-176.

von Schoultz, Å. (2015). Förändringar i det politiska landskapet. I Makten att kombinera : Utmaningar, vägval och handlingskraft i Svenskfinland. Helsingfors : Svenska kulturfonden.

Bengtsson, Å. (2014). Kansanedustajien roolit ja kansalaisodotukset. I Eduskunta : Kansanvalta puolueiden ja hallituksen ehdoilla. Helsingfors : Gaudeamus. S. 66-76.

Bengtsson, Å. (2013). Kommunalval 2012 : i väntan på tydliga besked. I Västnyländsk årsbok 2013. Bookwell (Västnyländsk årsbok). S. 77-87.

Bengtsson, Å. (2012). Väljarnas kandidatval : Rörlighet och motiv. I Muutosvaalit 2011. Justitieministeriet, Finland (Utredningar och anvisningar). S. 139-155.  

Bengtsson, Å. & Christensen, H. S. (2012). The Political Competence of Internet Participants : Evidence from Finland. I Social Media and Democracy : Innovations in Participatory Politics. Routledge. S. 131-149.

Bengtsson, Å. & Christensen, H. S. (2012). Medborgarnas förväntningar på politiskt beslutfattande. I Muutosvaalit 2011. Helsingfors : Justitieministeriet, Finland.

Bengtsson, Å. (2012). Norms of Citizenship : Views on 'Good Citizenship' in Scandinavia. I Comparisons, Regimes, Elections : Festschrift for Lauri Karvonen. Åbo : Åbo Akademi University Press. S. 223-248.

Bengtsson, Å. (2011). Svenska folkpartiet som förvaltare av det politiska och sociala kapitalet. I Det finlandssvenska sociala kapitalet : Fakta eller fiktion. Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). S. 163-178.

Bengtsson, Å. & Mattila, M. (2011). Finlandssvenska demokrativisioner : Mer medbogarinflytande eller skuggdemokrati?. I Finlandssvenskar i publikdemokrati. Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Bengtsson, Å. (2011). Minoriteters politiska mobilisering : En västeuropeisk kartläggning. I Språk och politisk mobilisering - Finlandssvenskar i publikdemokrati. Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Bengtsson, Å. & Wass, H. (2009). Kansalaisten edustusodotukset. I Vaalit yleisödemokratiassa : Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tammerfors : Tampere University Press. S. 279-302.

Bengtsson, Å. (2009). Suoran demokratian ja häivedemokratian kannatus Suomessa. I Vaalit yleisödemokratiassa : Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tammerfors : Tampere University Press. S. 303-324.

Bengtsson, Å. , Djupsund, G. & Karvonen, L. (2008). Finlandssvenskar och politik på 2000-talet : Partisympatier, opinioner och aktivitet. I Opinioner och trender i Svenskfinland. Samforsk. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning.

Bengtsson, Å. (2006). Rösträttens utveckling i Europa : En historisk tillbakablick. I Demokratia ja poliittinen osallistuminen. Tammerfors : Tampere University Press. S. 203-220.

Bengtsson, Å. & Grönlund, K. (2005). Muu poliittinen osallistuminen. I Vaalit ja demokratia Suomessa. WSOY. S. 147-168.

Bengtsson, Å. & Grönlund, K. (2005). Ehokasvalinta. I Vaalit ja demokratia Suomessa. Helsingfors : WSOY. S. 229-251.

Bengtsson, Å. , Sundberg, J. & Wilhelmsson, N. (2005). Svenskt och finskt väljarbeteende. I Den finlandssvenska väljaren. Vasa : Samforsk. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning. S. 23-56.

Bengtsson, Å. , Grönlund, K. & Karvonen, L. (2005). Språk och parti. I Den finlandssvenska väljaren. Samforsk. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning. S. 89-126.

Bengtsson, Å. (2005). Utmaningar för svensk politik. I Den finlandssvenska väljaren. Vasa : Samforsk. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning. S. 127-144.

Bengtsson, Å. (2004). Demokrati, eliter och ansvar. I Partier och ansvar. Stockholm : SNS förlag (SNS författningsprojekt). S. 9-24.

Bengtsson, Å. (2004). Utkräver väljarna ansvar?. I Partier och ansvar. Stockholm : SNS förlag (SNS författningsprojekt). S. 156-176.

Konferensbidrag

Bengtsson, Å. (2005). Prerequisites for accountability and political efficacy. I Elections and Democratic Governance : An international confererence.

Rapporter

Bengtsson, Å. & Wass, H. (2009). Styles of Political Representation. : What do Voters Expect?. (CSD Working Papers 09-03)  

Bengtsson, Å. (2002). Economic effects on voting and turnout : Sweden in a comparative perspective. (Meddelanden från ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi 527)

Bengtsson, Å. (1999). Retrospektivitet och ekonomisk röstning : Tre förklaringsmodeller. (Department of Political Science, Åbo Akademi University, Occational papers series 13)

Samlingsverk (redaktör)

Bengtsson, Å. (ed.) & Wass, H. (ed.) (2010). Representaatio edustavuutena, suhteena ja deliberaationa. Statsvetenskapliga föreningen i Finland (Politiikka )

Bengtsson, Å. (ed.) & Grönlund, K. (ed.) (2005). Den finlandssvenska väljaren. Vasa : Samforsk. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning

Bengtsson, Å. (ed.) & Grönlund, K. (ed.) (2004). Partier och ansvar. Stockholm : SNS förlag (SNS författningsprojekt )