Elin Hinnemo

Spara favorit

Bakgrund

FD i historia 2016 (Uppsala Universitet)
MA i historia 2007 (Uppsala Universitet)

Forskningsområden

I min avhandling "Inför högsta instans", som jag disputerade på i maj 2016, studerade jag samspelet mellan kvinnors handlingsutrymme och rättslig reglering. Den period som studeras, de hundra åren kring sekelskiftet 1800, var en brytningstid. Ett äldre samhälle där de lokala relationerna, till släkt och grannar, hade varit utgångspunkten för en flexibel ordning i samhället var på väg att ersättas av den moderna centraliserade rättsstaten. Under första halvan av 1800-talet blev myndighet både en nödvändighet och en möjlighet för ogifta kvinnor. Det var ett första steg mot emancipation. Men utvecklingen var inte entydig. Kvinnors handlingsutrymme blev samtidigt mer begränsat genom att tidigare erkända sätt att argumentera förlorade i styrka när gränsen mellan vad som var rättsligt giltigt och inte blev skarpare.
Avhandlingen är en ingående studie av de problem som förde kvinnor inför den högsta rättsliga instansen i Sverige under den här perioden. Den visar hur dessa kvinnor var en del av ett samtal som bidrog till den rättsliga förändringen genom att de tvingade fram lösningar på olika problem, som möjlighet att försörja sig, hantera egendom och ekonomisk ansvarighet.