Emma Hagqvist

Spara favorit

Bakgrund

Disputerade i Hälsovetenskap 2016 vid Mittuniversitetet med avhandlingen The Juggle and struggle of everyday life. Gender, division of work, work-family perceptions in diferent policy contexts.

Har masterexamina i global hälsa, kandidatexamina i statsvetenskap samt kandidatexamina i medicin tillika legitimerad sjuksköterska.

Forskningsområden

Forskningsområden behandlar arbete, familj och hälsa i olika kontexter med fokus på genus. Kvinnor och mäns förutsättningar till att förvärvsarbete, möjligheten att balansera arbetsliv och familjeliv samt egenföretagares arbetsförhållande ur ett intersektionellt perspektiv.

Pågående forskning

Bedriver tillsammans med Mikael Nordenmark forskning som berör samband mellan arbetsliv, familjeliv, kön och välbefinnande, både ur ett svenskt och internationellt perspektiv.

Under ledning av Susanna Toivanen studeras mikroföretagares arbetsmiljö och hälsa med fokus på genus och etnicitet.

I ett samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen och Mittuniversitetet utvärderas effekter av interventionen hälsofrämjande ledarskap.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Palència, L. , De Moortel, D. , Artazcoz, L. , Salvador, M. , Puig-Barrachina, V. , Hagqvist, E. , Pérez, G. , Ruiz, M. E. & et al. (2017). Gender Policies and Gender Inequalities in Health in Europe : Results of the Sophie Project.. International Journal of Health Services, vol. 47: 1, ss. 61-82.  

Engman, F. , Nordin, A. & Hagqvist, E. (2017). Obalans mellan arbetet och privatlivet bland offentliganställda : betydelsen av kontroll och socialt stöd på arbetsplatsen. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 94: 5, ss. 610-622.    

Hagqvist, E. , Nordenmark, M. , Pérez, G. , Trujillo Alemán, S. & Gillander Gådin, K. (2017). Parental leave policies and time use for mothers and fathers : A case study of Spain and Sweden. Society, health and vulnerability, vol. 8: 1, ss. 2-12.    

Hagqvist, E. , Gillander Gådin, K. & Nordenmark, M. (2017). Work-family conflict and well-being across Europe : The role of gender context. Social Indicators Research, vol. 132: 2, ss. 785-797.  

Hagqvist, E. , Toivanen, S. & Vinberg, S. (2016). The gender time gap : Time use among self-employed women and men compared to paid employees in Sweden. Time & Society, , ss. 1-17.  

Hagqvist, E. , Toivanen, S. & Vinberg, S. (2015). Time strain among employed and self employed women and men in Sweden. Society, Health & Vulnerability, vol. 6, ss. 1-16.    

Hagqvist, E. , Gillander Gådin, K. & Nordenmark, M. (2012). Division of labor, perceived labor-related stress and well-being among European couples. Open Journal of Preventive Medicine, vol. 2: 4, ss. 452-460.    

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Hagqvist, E. (2016). The juggle and struggle of everyday life. Gender, division of work, work-family perceptions and well-being in different policy contexts.. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 244)  

Rapporter

Malmusi, D. , Borrell, C. , Suhrcke, M. , Toffolutti, V. , O´Campo, P. , Muntaner, C. , Mitchell, C. , Freiler, A. & et al. (2015). Social and economic policies matter for health equity : Conclusions of the SOPHIE project. Barcelona : Addenda