Fabian Gunnars

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: 010-1428555
  • E-postadress: fabian.gunnars@miun.se
  • Rumsnummer: D350
  • Ort: Sundsvall

Ingår i den nationella tvärvetenskapliga forskarskolan för digitala teknologier i utbildning (GRADE).

Bakgrund

Jag kommer direkt från masterprogrammet i utbildningsvetenskap, där jag i min E-uppsats skrev om designen av appar som används i särskolans språkundervisning. Jag kollade bland annat på hur designen förhöll sig till mentala förutsättningarna av användarna.

Forskningsområden

Jag forskar nu om digitaliseringen av klassrummets undervisningsformer. Just nu finns det mestadels studier som intervjuar eller skickar enkäter till lärare. Det har lett till att det sällan skrivs detaljerat om fysiska elevreaktioner på digitalt stödda undervisningsformer i forskningsfältet, till exempel i förhållande till specialpedagogiska utmaningar och resurskrav när digitalt stödda undervisningsformer värderas och implementeras.

Forskning

Den preliminära avgränsningen av avhandlingsarbetets empiriska delar avser studerandet av elevers trygghets- och kunskapande beteenden som möjligen påverkats av digitalt stödda undervisningsformer bedriven av verksamma mellanstadielärare (som undervisar 9-13 åringar) i grund- och/eller särskoleklassrum. De empiriska delarna kommer att kompletteras med vetenskapsteoretiska resonemang kopplat till radikalbehavioristisk metodologi och design utifrån en sociokulturell grund.

Syftet är att vetenskapligt belysa hur inkludering av elevers beteendeförberedande affekt utförs av lärare i samband med digitalt stödda undervisningsformer. Analysen ska på ett trovärdigt sätt, tack vare triangulering av data, beskriva och utvärdera undervisningsformernas effekter på elevers trygghets- och kunskapande beteenden. Insamlad data syftar till att analyseras utifrån radikalbehavioristisk metodologi, samt innovativa metoder belagda i learning analytics.

Undervisning

Undervisar i flera av beteendevetarprogrammets kurser, bland annat i teknikstött lärande i arbetslivet, och introduktion av kvantitativa metoder med statistisk analys.

Extra kontaktinformation

 

Publikationer

Konferensbidrag

Palmquist, A. , Gunnars, F. , Njå, M. , Gkini, C. , Breien, F. & Jedel, I. (2021). Gamified learning analytics : An initial outline of design concept synergies from two fields. I Proceedings of the Nordic Learning Analytics (Summer) Institute (NLASI 2021). Stockholm, Sweden, August 23, 2021.. Stockholm, Sweden, 2021. : (CEUR)    

Gunnars, F. (2020). Exploring Behaviorism : A Networked (Re)integration. I NETWORKED LEARNING 2020 : PROCEEDINGS FOR THE TWELFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NETWORKED LEARNING. Kolding, Denmark : . S. 312--318.