Jörgen Magnusson

Spara favorit

Bakgrund

2004 Medlem av The International association for Coptic Studies.
2007 Teologie doktor med inriktning religionshistoria vid Uppsala universitet.
Medlem av Forskarkollegiet vid Svenska Istanbulinstitutet.
2008 Medlem av The International Association for Manichaean Studies.
2009 Medlem av The Society for Biblical Literature och av Nathan Söderblomsällskapet.
2011 Inbjuden som ”professor over seas” vid Yale divinity school.
2012 Docent i religionshistoria vid Uppsala universitet.

Forskningsområden

Främst senantika religioner från medelhavsområdet. Här har antik gnosticism varit mest centralt, men även andra former av antik judendom och kristendom samt manikeism har intresserat mig. Då mitt område kräver kunskaper i den form av det fornegyptiska språkets sista fas som kallas koptiska innebär min forskning även inslag av filologisk grundforskning.

Men annars vill jag särskilt framhålla mitt intresse för hur religiösa myter fungerar i olika sociala kontexter.

Pågående forskning

Forskningsledare för ett projekt där antika gnostiska texter översätts till svenska. Projektet går under namnet Svenskt gnostiskt bibliotek och planeras att publiceras vid Bokförlaget Atlantis.

För tillfället arbetar jag med ett antal analyser av Sanningens Evangelium från Nag Hammadi och med en artikel om manikéers matvanor. Därtill är jag medredaktör för en konferensvolym med den preliminära titeln Den heliga platsen i forngermansk och samisk kontext. Min lärobok i koptiska med särskild tonvikt vid dialekterna som återfinns i Nag Hammadi är också under färdigställande.

Undervisning

Från 1999-2008 arbetade jag som timlärare vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet. 2008-2010 var jag lektor i religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna. 2010 Blev jag lektor vid Mittuniversitetet där jag nu är anställd som docent i religionsvetenskap.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Magnusson, J. (2012). Jesus fru ger ny syn på kyrkans kvinnor. Svenska dagbladet, : 120927, ss. Kultur Sid 4

Magnusson, J. (2012). Några reflektioner kring kunskapsbegreppet i Sanningens Evangelium från Nag Hammadi. TEOLOGINEN AIKAKAUSKIRJA, : 2, ss. 202-206.  

Artiklar, recensioner

Magnusson, J. (2011). Tite, Philip, Valentinian ethics and paraenetic discourse: determining the social function of moral exhortation in Valentinian  Christianity. Numen, : 58, ss. 758-761.  

Kapitel i böcker, del av antologier

Magnusson, J. (2016). Beyond righteousness and transgression: Reading the Gospel of Truth and the Gospel of Judas from an acosmic perspective. I Philosophy and the end of sacrifice. Sheffield : Equinox publishing (The study of religion in a global context).

Magnusson, J. (2014). Inledning. I Den heliga platsen : Handlingar från symposiet Den heliga platsen. Härnösand 15–18 september 2011. Härnösand : Mittuniversitetet (Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet). S. 7-10.

Magnusson, J. (2012). Bortom vägs ände, eller klarsyntheten som förblindade : En analys av en så kallad akosmisk etik i Sanningens evangelium från Nag Hammadi. I Svensk exegetisk årsbok 77. Uppsala : Uppsala exegetiska sällskap (Svensk exegetisk årsbok). S. 225-254.  

Magnusson, J. (2010). Översättning. I Människor och makten 2.0 : En introduktion till religionsvetenskap. Halmstad : Högskolan i Halmstad (Forskning i Halmstad). S. 150-154.

Konferensbidrag

Magnusson, J. (2014). In search for Sophia in the Gospel of Truth. Paper presented at the Nag Hammadi and Gnosticism workshop, Laval University Quebec, February 28-March 2 2014.  

Magnusson, J. (2014). New light on the historical Jesus in view of environmental consciousness.. Paper presented at the NIES X Research Symposium: Rethinking Environmental Consciousness: An International Research Symposium of the Environmental Humanities, Mid Sweden University, Sundsvall, Sweden 5-8 December 2014.

Magnusson, J. (2014). The Knowledge of God in the Gospel of Truth : The Embodiment of the Spiritual Law in Its Religio-Historical Context. Paper presented at the Nordic network for Coptic studies, University of Helsinki, 10-11 april 2014

Magnusson, J. (2011). Beyond righteousness and transgression. I Philosophy and the end of Sacrifice : Comparative and Phenomenological Approaches. Stockholm : (Stockholm Studies in Comparative Religion)  

Samlingsverk (redaktör)

Nyman, E. (ed.) , Magnusson, J. (ed.) & Strzelecka, E. (ed.) (2014). Den heliga platsen : Handlingar från symposiet Den heliga platsen. Härnösand 15–18 september 2011. Härnösand : Mittuniversitetet (Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet 1).  

Se min privata hemsida www.jorgenmagnusson.com