Laura Brander

Universitetspedagogisk utvecklare|Universitetspedagogisk utvecklare

  • Tjänstetitel: Universitetspedagogisk utvecklare
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Ansvarsområde: Pedagogisk utveckling
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: 010-142 79 09
  • E-postadress: laura.brander@miun.se
  • Besöksadress: Holmgatan 10
  • Rumsnummer: N507

Arbetar som universitetspedagogisk utvecklare vid Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS). Stöttar lärare i frågor rörande pedagogisk meritering, kursutveckling och lärplattformen Moodle. Ansvarar för utveckling av högskolepedagogiska utbildningar vid lärosätet med start från ht2020. Ledamot i Utskottet för pedagogisk meritering. Pedagogisk sakkunnig.

Bakgrund

I grund och botten grundskollärare i SO-ämnen (4-9), men har tidigare arbetat som koordinator och verksamhetschef vid Lärande- och resurscentrum (LRC) vid Mittuniversitetet samt som universitetslektor på lärarutbildningen vid Uppsala universitet.

Processledare för utbildningsstrategins processområde Miljöer för lärande, teknikstöd och pedagogisk utveckling (2015-2018).

2008: Fil. dr. i historia, Uppsala universitet
2002: Grundskollärare år 4-9 i SO-ämnen, Uppsala universitet

Undervisning

Har flera års erfarenhet av undervisning i högskolepedagogik och teknikstött lärande för Mittuniversitetets lärare.

Publikationer

Doktorsavhandlingar

Palosuo, L. (2008). Yellow Stars and Trouser Inspections : Jewish Testimonies from Hungary, 1920-1945. Diss. Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 2008 (Uppsala University Holocaust and Genocide Studies Publications : 1)

Konferensbidrag

Asklund, H. & Brander, L. (2018). Högskolepedagogisk utbildningsnivå vid Mittuniversitetet : Utmaningar och målbilder. I NU2018: Det akademiska lärarskapet. Västerås, 9-11 oktober, 2018.. S. 112--113.  

Asklund, H. , Näsström, L. & Brander, L. (2018). Implementing New Educational Strategies : Synergetic effects from a university overarching project. I Exploring the Micro, Meso and Macro : Navigating between dimensions in the digital learning landscape.. S. 87--92.  

Brander, L. & Lindberg, J. O. (2015). Capacity Development For E-Learning – Educational Strategies At Mid Sweden Universities. I Expanding Learning Scenarios : Opening Out the Educational Landscape. Budapest : . S. 126--126.

Rapporter

Asklund, H. & Brander, L. (2018). Kartläggning av den formella högskolepedagogiska utbildningsnivån hos Mittuniversitetets lärare : Resultat från en enkät. Sundsvall / Östersund :  

Palosuo, L. (2009). En inventering av forskningen om romer i Sverige. Uppsala : (Endangered Languages and Cultures (ELC) 4).

Brander, L. (2009). Finns det plats för både kvinnor och män? : Seminariemiljön vid Historiska institutionens grundutbildning ur ett genusperspektiv. Uppsala : Uppsala universitet