Lina Bellman | miun.se

Lina Bellman

Forskare|Researcher

  • Tjänstetitel: Forskare
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428738
  • E-postadress: lina.bellman@miun.se
  • Rumsnummer: L301B
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Företagsekonomi

Jag är Ekonomie doktor och dels arbetar jag som handläggare på Lantmäteriet Fastighetsinskrivning.

Forskningsområden

Min forskning handlar framför allt om fastighets- och företagsekonomiska aspekter relaterat till information, inklusive beslutsfattande. Inom ramen för detta har jag studerat professionella yrkesutövare (av Samhällsbyggarna auktoriserade värderare) och deras uppfattningar av olika former av information samt bedömning av informationen.

I både forskningssammanhang och gällande praktisk tillämpning har jag ett stort intresse gällande fastighetsinformation inklusive fastigheters värde i olika situationer och former samt dess relation till samhället i stort, fastighetsmarknaden och de intressenter som fattar beslut på informationen.

Forskning

Authorized property appraisers (un)conscious thoughts of influence of commercial property valuation – in a professionalization context, vilket för närvarande består av fyra publicerade vetenskapliga artiklar, och utgår från min tidigare publicerade licentiat avhandling.

Jag har tidigare forskat om bl.a. försäkringar, klimatförändringar och demografisk förändring relaterat till bostäder och har varit med i forskningsprojekten:

Försäkringsbranschen och klimatförändringarna: kort- och långsiktiga konsekvenser av bostadsägares riskuppfattningar, betalningsförmåga och riskbeteende för försäkringsbranschen (2015 – 2017). tillsammans med forskare från CER, FGV och RCR. Finansierat av Länsförsäkringsbolagens forskningsstiftelse.

Vad påverkar äldres val av boendeform (2014 – 2015), tillsammans med Hans Lind (KTH), Sabine Gebert-Persson (UU) och Maria Kulander (HiG). Finansierat av Länsförsäkringsbolagens forskningsstiftelse.

Att vända det onda till gott – möjligheter till nytänkande i mellersta Norrland till följd av demografiska förändringar (2014), tillsammans med forskare från CER, FGV och RCR. Finansierat av EU:s regionalfond.

Övrigt

Jag är genom Lantmäteriet involverad i ett projekt på fem år i Liberia vad gäller ”Capacity Building for Inclucive Land Administration and Management” (ILAMP). Mitt arbetsområde inom projektet är fastighetsinskrivning, där jag jobbar ihop med personalen från LR (Land Registration) vid LLA (Liberia Land Authority) på plats i Liberia och i Sverige. Några exempel på mina arbetsuppgifter är att utbilda personal och att ge råd, granska och ge förslag till ändringar i fastighetsinskrivningsprocessen genom effektivisering av lagar, förordningar och processer för att säkerställa säker och laglig hantering av dokument och genom att definiera och genomföra ett standardiserat förfarande för fastighetsregistrering.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Bellman, L. & Lind, H. (2019). Valuation standards and methods : Are Sweden’s(still) different?. Journal of European Real Estate Research, vol. 12: 1, ss. 79-96.  

Bellman, L. (2018). High-impact information types on market value : Property appraisers’ information sources and assessment confidence. Journal of Property Research, vol. 35: 2, ss. 139-163.    

Bellman, L. & Öhman, P. (2016). Authorised property appraisers’ perceptions of commercial property valuation. Journal of Property Investment & Finance, vol. 34: 3, ss. 225-248.  

Bellman, L. , Lind, H. & Öhman, P. (2016). How Does Education from a High-Status University Affect Professional Property Appraisers' Valuation Judgments?. Journal of Real Estate Practice and Education, vol. 19: 2, ss. 99-124.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Bellman, L. (2022). In the mind of the property appraiser : Studies of commercial property valuation. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 362)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Bellman, L. & Lind, H. (2015). Är fastighetsvärderingar att lita på för banker och andra aktörer?. I Trovärdighet och förtroende i ekonomiska relationer. Lund : Studentlitteratur AB. S. 75-93.

Konferensbidrag

Kulander, M. , Gebert-Persson, S. , Wilhelmsson, M. , Bellman, L. & Lind, H. (2019). Does the choice of living depend on where you live?. I Book of proceedings: 8th Malmö Real Estate Research Conference. Malmö :  

Bellman, L. (2019). Information processing and heuristics in the valuation process. Paper presented at the the 8th Malmö Real Estate Research Conference, May 9th-10th, 2019, Malmö, Sweden.

Bellman, L. (2017). Professional valuer perception of client pressure : a study of two North-European countries. I Book of proceedings : 6th Malmö Real Estate Research Conference.  

Bellman, L. & Hemmingsson, O. (2016). Homeowners attitudes and behaviour related to climate change adaptation and insurance. Paper presented at the Åre Risk Event, 14-16 June 2016, Åre, Sweden.

Gebert-Persson, S. , von Koskull, C. & Bellman, L. (2016). I don’t want to be a burden to my children : a study of older adults’ perceptions of senior housing in Sweden and Finland. Paper presented at the The European Network for Housing Research Conference, June 28-July 1, Belfast, Northern Ireland

Bellman, L. (2016). Information sources for commercial property valuations and their quality.. Paper presented at the The 5th annual real estate workshop, 9-10 May 2016, Malmö, Sweden

Bellman, L. (2016). Information sources for commercial property valuations and their quality.. Paper presented at the The 5th annual real estate workshop, 9-10 May 2016, Malmö, Sweden

Jarnkvist, K. & Bellman, L. (2016). Narratives of climate risks in relation to housing. Paper presented at the Åre Risk Event, 14-16 June 2016, Åre, Sweden.

Bellman, L. & Öhman, P. (2015). How authorized property appraisers perceive information for valuation of commercial properties. Paper presented at the The ERES Conference, 24-27 June 2015, Istanbul, Turkey  

Bellman, L. & Öhman, P. (2015). How authorized property appraisers perceive information for valuation of commercial properties : A repertory grid study. Paper presented at the The 4th annual real estate workshop, 23-24 April 2015 Malmö

Bellman, L. (2014). Property valuation: How does education from a high status university effect the professional valuers value judgments?. Paper presented at the Malmö högskolas forskningskonferens i fastighetsvetenskap, 24-25 April 2014, Malmö, Sweden.

Bellman, L. (2012). Värdering av kommersiella fastigheter – en empirisk studie av auktoriserade fastighetsvärderare och deras tankemönster. Paper presented at the Malmö högskolas forskningskonferens i fastighetsvetenskap, 16-17 February 2012, Malmö, Sweden.

Licentiatavhandlingar

Bellman, L. (2012). Auktoriserade fastighetsvärderares syn på värdering : tankemönster om kommersiella fastigheter. Lic.-avh. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2012 (Mid Sweden University licentiate thesis : 88)  

Rapporter

Bellman, L. , Hemmingsson, O. , Olofsson, A. & Öhman, P. (2019). Konsekvenser av bostadsägares riskuppfattningar, betalningsförmåga och riskbeteende för försäkringsbranschen i ljuset av klimatrisker : Delrapport 1. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2019:1).  

Bellman, L. (2018). Värdepåverkande information vid bedömning av kommersiella fastigheters marknadsvärde. Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2018:4).  

Bellman, L. & Öhman, P. (2017). Auktoriserade fastighetsvärderare: utbildning och praktik. Sundsvall : (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2017:3).  

Jarnkvist, K. , Bellman, L. & Ekholm, S. (2017). Berättelser om klimatrisker och boende : Sociala strukturers betydelse för hur bostadsägare förhåller sig till klimatrisker i relation till sina bostäder. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2017:1).  

Bellman, L. , Ekholm, S. , Giritli Nygren, K. , Hemmingsson, O. , Jarnkvist, K. , Kvarnlöf, L. , Lundgren, M. , Olofsson, A. & et al. (2016). Climate Change, Insurance, and Households : A Literature Review. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2016:2).  

Bellman, L. , Gebert-Persson, S. , Öhman, P. , Giritli Nygren, K. , Nyhlén, S. , Olofsdotter, G. , Kvarnlöf, L. , Lidén, G. & et al. (2015). Att vända det onda till gott : möjligheter till nytänkande i mellersta Norrland till följd av den demografiska förändringen. Sundsvall : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2015:1).  

Bellman, L. , Gebert Persson, S. , Kulander, M. & Lind, H. (2015). Boende för äldre: En studie av 10 kommuner. Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan (TRITA-FOB 2015:13).  

Gebert Persson, S. & Bellman, L. (2015). Flyttkedjor och boende på ålderns höst. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:7).  

Bellman, L. & Öhman, P. (2013). Fastighetspriser för hyreshus i Västernorrland. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:13).  

Bellman, L. (2013). Fastighetspriser för småhus i Västernorrland. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:9).  

Bellman, L. & Öhman, P. (2012). Värdering av kommersiella fastigheter. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2012:8).  

Sidan uppdaterades 2022-11-18