Linda Eriksson

Universitets-/Högskolelektor |Lecturer

 • Tjänstetitel: Universitets-/Högskolelektor
 • Akademisk titel: Programansvarig
 • Annan titel: Arbetslivsintegrerad lärarutbildning
 • Ansvarsområde: Kontaktperson vfu Jämtland slän
 • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
 • Telefon arbete: 010-142 83 69
 • E-postadress: linda.eriksson@miun.se
 • Besöksadress: Kunskapens väg 1
 • Rumsnummer: P2522
 • Ort: Östersund
 • Anställd vid ämnet: Pedagogik

Jag är programansvarig för den arbetslivsintegrerade lärarutbildningen vid lärosätet som startade ht 2019 i samverkan med kommuner i regionen. Jag är även kontaktperson för vfu i Jämtlands län.

Bakgrund

Grundskollärare 1-7 Sv/SO samt Idrott
Utvecklingspedagog Östersunds kommun
Magisterexamen i Pedagogik
Doktorand Pedagogik
Disputerade augusti 2019

Forskningsområden

Pedagogik/allmändidaktik med intresse för didaktik och makt i grundskolans undervisningspraktik vilket jag studerat genom elevinflytande som didaktisk praktik och dess gränser.

Ett annat forskningsintresse är relationen mellan teori och praktik i professionsutbildningar mot bakgrund av krav på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Forskning

Disputerade hösten 2019 på en avhandling om Elevinflytande i gränslandet mellan didaktik och makt - en studie av undervisningspraktiken i tre grundskolor.
Fortsatt forskning om deliberativ didaktik som möjlighet genom studier av kommunikativ interaktion i undervisning.
Policyförändringar genom perspektivet elevinflytande. Forskning för utbildning på vetenskaplig grund - ett inspel om teori, metodologi och design i didaktisk forskning.

Undervisning

Jag undervisar i våra Grundlärarprogram för F-åk 3 samt åk 4- 6. Jag är med i programutvecklingsgruppen för dessa lärarprogram. Jag undervisar utöver det i vårt KPU-program och i Ämneslärarprogram. I huvudsak undervisar jag på UVK- samt VFU-kurser, men även i samhällskunskap som undervisningsämne.

Övrigt

Jag är kontaktperson för vfu mot Jämtlands län samt ingår i den interna och externa vfu-gruppen.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Eriksson, L. (2020). Elevinflytande - till vems och vilken nytta?. SkolLedaren, : 1, ss. 27-29.  

Bostedt, G. & Eriksson, L. (2020). Pupil influence in Swedish compulsory schools, a way of ‘learning’ and ‘living’ democracy. Education in the North, vol. 27: 1, ss. 78-91.    

Doktorsavhandlingar

Eriksson, L. (2019). Elevinflytande i gränslandet mellan didaktik och makt – en studie av undervisningspraktiken i tre grundskolor. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2019 (Mid Sweden University doctoral thesis : 300)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Bostedt, G. & Eriksson, L. (2020). Elevinflytande och lärares ledarskap i skolan - en fråga om didaktik och makt. I Lärare som ledare - i och utanför klassrummet. Lund : Studentlitteratur AB. S. 327-350.

Eriksson, L. & Bostedt, G. (2014). Om demokrati, lärande och elevers delaktighet i svensk skola. I Skolan ut ur krisen : en forskarantologi om framtidens utbildningspolitik. Stockholm : Tankesmedjan Tiden. S. 79-92.

Bostedt, G. & Eriksson, L. (2012). Elevinflytande och ledarskap i skolan. I Lärare som ledare. : I och utanför klassrummet.. Lund : Studentlitteratur. S. 271-290.

Eriksson, L. & Bostedt, G. (2011). Elevinflytande. I Utvärdering och bedömning i skolan : För vem och varför?. Stockholm : Natur och kultur. S. 121-142.

Konferensbidrag

Bostedt, G. & Eriksson, L. (2021). ‘Living’ and ‘learning democracy’ through pupil influence : Policy changes in the Swedish school system. I XIX Nordic Political Science Congress 2020 : Workshop "Teaching for Citizenship and Democracy"..

Bostedt, G. & Eriksson, L. (2018). Elevinflytande som didaktisk strategi. Paper presented at the Nordic Conference in social studies didactics, Bergen, 11th-13th of April, 2018

Bostedt, G. & Eriksson, L. (2014). Elevinflytande som didaktik : Om demokrati, lärande och makt i svensk skola. Paper presented at the Arbetarrörelsens forskarnätverk, årskonferens 2014 En skola i kris? Om kvalitet, likvärdighet och styrning i utbildningssystemet, 3-4 april 2014, Åkersberga.

Eriksson, L. & Boström, L. (2013). How to Understand Learning Styles and Strategies in the Light of the Paradox between Individual and Collective Learning. I Building Learning Capacity for Life.. S. 100--119.

Eriksson, L. (2011). Studying the boundaries of pupil influence in Swedish schools. Paper presented at the Oxford Ethnography and Education Conference

Eriksson, L. (). Deliberativ didaktik som möjlighet. I Nordisk konferanse i samfunnskunnskapsdidaktikk 5-7 oktober 2020.

Rapporter

Eriksson, L. & Bostedt, G. (2011). Elevinflytande i spänningsfältet mellan skolans kunskapsuppdrag och demokratiska uppdrag : en studie av fyra skolor. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2011:1).