Linda Eriksson

Spara favorit


Bakgrund

Grundskollärare 1-7 Sv/SO samt Idrott
Utvecklingspedagog Östersunds kommun
Magisterexamen i Pedagogik
Doktorand Pedagogik

Forskningsområden

Pedagogik/allmändidaktik. Mer specifikt frågor om didaktik och makt i grundskolans undervisningspraktik vilket jag studerar genom ett intresse för frågan om elevinflytande som didaktisk praktik och dess gränser.

Pågående forskning

Avhandling om elevinflytandets gränser; didaktiska överväganden och makt i grundskolan som undervisningspraktik

Undervisning

Jag arbetar med våra Grundlärarprogram för F-åk 3 samt åk 4- 6. I huvudsak undervisar jag på UVK- samt VFU-kurser. Jag är även med i programutvecklingsgruppen för dessa lärarprogram. Jag undervisar även i vårt KPU-program samt i en del Samhällskunskapskurser för Grundlärare samt i några moment i ämneslärarutbildningen i samhällskunskap.

Övrigt

Jag ansvarar för att utveckla mentorskap inom ramen för Övningsskoleprojektet under 2017.

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Eriksson, L. & Bostedt, G. (2014). Om demokrati, lärande och elevers delaktighet i svensk skola. I Skolan ut ur krisen : en forskarantologi om framtidens utbildningspolitik. Stockholm : Tankesmedjan Tiden. S. 79-92.

Bostedt, G. & Eriksson, L. (2012). Elevinflytande och ledarskap i skolan. I Lärare som ledare. : I och utanför klassrummet.. Lund : Studentlitteratur. S. 271-290.

Eriksson, L. & Bostedt, G. (2011). Elevinflytande. I Utvärdering och bedömning i skolan : För vem och varför?. Stockholm : Natur och kultur. S. 121-142.

Konferensbidrag

Bostedt, G. & Eriksson, L. (2014). Elevinflytande som didaktik : Om demokrati, lärande och makt i svensk skola. Paper presented at the Arbetarrörelsens forskarnätverk, årskonferens 2014 En skola i kris? Om kvalitet, likvärdighet och styrning i utbildningssystemet, 3-4 april 2014, Åkersberga.

Eriksson, L. & Boström, L. (2013). How to Understand Learning Styles and Strategies in the Light of the Paradox between Individual and Collective Learning. I Building Learning Capacity for Life.. S. 100--119.

Eriksson, L. (2011). Studying the boundaries of pupil influence in Swedish schools. Paper presented at the Oxford Ethnography and Education Conference

Rapporter

Eriksson, L. & Bostedt, G. (2011). Elevinflytande i spänningsfältet mellan skolans kunskapsuppdrag och demokratiska uppdrag : en studie av fyra skolor. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2011:1).