Lotten Glans

Förvaltningschef|Head of Administration

  • Tjänstetitel: Förvaltningschef
  • Akademisk titel: Docent
  • Avdelning: Universitetsledningen (UL)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428881
  • E-postadress: lotten.glans@miun.se
  • Besöksadress: Campus Sundsvall, Grönborgs
  • Rumsnummer: AÖ218
  • Ort: Sundsvall

Sedan 1 maj 2018 är jag förvaltningschef/universitetsdirektör vid Mittuniversitetet.

Jag har under hela min yrkesverksamma tid arbetat i olika roller med utveckling av stöd till verksamhet inom universitet och högskola.

Bakgrund

Förvaltningschef 2018-
Kanslichef vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 2014-2018
Utbildningsledare vid kansliet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier deltid 1999-2006, heltid 2006-2014.
Docent i fysik 2002.
Universitetslektor i fysik vid Mitthögskolan/Mittuniversitetet 1999-2006
Utbildningsledare vid KTH 1998-1999
Forskarassistent vid Stockholms universitet 1995-1998
Postdoc University of Tennessee, Knoxville 1994-1995
Fil Dr i kvantkemi, Uppsala universitet 1993
Fil Kand i fysik, Uppsala universitet, 1988

Forskningsområden

Min avhandling rörde användning av statistiska metoder för att analysera stora mängder av data i fysik. Som postdoc utvecklade jag nya metoder för att teoretiskt beskriva kollisioner mellan högt laddade joner och islolatorer. Den forskningen fortsatte jag och utvecklade som forskarassistent. Som lektor vid Mitthögskolan/Mittuniversitetet fortsatte jag min forskning i fysik och blev docent 2002.

Undervisning

Fr.o.m. 1988 t.o.m. 2007 undervisade jag i fysik på framförallt lärarutbildningar och ingenjörsutbildningar vid Uppsala universitet, Stockholms universitet och Mitthögskolan/Mittuniversitetet. Jag har utvecklat undervisningsmaterial och fortbildat mig inom pedagogik. Mina undervisningsområden har bl.a. varit elektromagnetism, vågrörelselära, atomfysik, molekylfysik och kvantmekanik. Jag har också undervisat i ingenjörsvetenskap och i kurser där studenterna övat i presentation såväl muntligt som skriftligt inom naturvetenskap och teknik.

Under perioden 2012-2018 var jag nordisk representant i det didaktiska internationella nätverket International Commission on Physcis Education.

Övrigt

2011-2016 var jag ordförande i Kvinnor i fysik, en sektion under Svenska Fysikersamfundet. Under min tid som doktorand och lektor var jag invald ledamot i fakultetsnämnder, lärarutbildningsnämnden, anställningsråd, institutionsstyrelser och institutionsråd. Som utbildningsledare vid KTH var jag central kvalitetshandläggare och forskarutbildningshandläggare. Under perioden som utbildningsledare vid fakultetskansliet NMT arbetade jag inom samtliga verksamhetsområden. Jag har varit handläggare i grundutbildningsrådet, civilingenjörsprogramrådet, forskarutbildningsrådet och anställningsrådet. Som handläggare har jag varit verksam i olika nationella projekt och nätverk. Jag har varit Mittuniversitetets representant i flera sammanhang, bl.a. Teknikcollege. Jag var projektledare för flertalet projekt. 2011-2014 var jag kvalitetshandläggare vid fakulteten och koordinerade samtliga fakultetens utvärderingar inom utbildning. 2014-2018 var jag kanslichef vid fakultetskansliet, vilket förutom personalansvar, arbetsmiljöansvar och ekonomiansvar inneburit att jag representerat fakulteten och Mittuniversitetet internt och externt i nationella och regionala sammanhang.

Extra kontaktinformation

Mobil: 070 - 296 69 68

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Wirtz, L. , Lemell, C. , Reinhold, C. O. , Hägg, L. & Burgdörfer, J. (2001). Vertical incidence of slow Ne10+ ions on an LiF surface: Suppression of the trampoline effect. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B, vol. 182: 1-4, ss. 36-40.  

Wirtz, L. , Hayderer, G. , Lemell, C. , Burgdörfer, J. , Hägg, L. , Reinhold, C. O. , Varga, P. , Winter, H. P. & et al. (2000). Curve-Crossing Analysis for Potential Sputtering of Insulators. Surface Science, vol. 451: 1-3, ss. 197-202.  

Hägg, L. , Bárány, A. , Cederquist, H. & Thumm, U. (1999). Angular Differential Cross Sections for Slow Highly Charged Ions Interacting with C60. Physica Scripta. Topical Issues, vol. 80, ss. 205-206.  

Hayderer, G. , Schmid, M. , Varga, P. , Winter, H. P. , Aumayr, F. , Wirtz, L. , Lemell, C. , Burgdörfer, J. & et al. (1999). Threshold for Potential Sputtering of LiF. Physical Review Letters, vol. 83: 19, ss. 3948-3951.  

Hägg, L. , Reinhold, C. O. & Burgdörfer, J. (1997). Above Surface Neutralization of Slow Highly Charged Ions in Front of Ionic Crystals. Physical Review A, vol. 55: 3, ss. 2097-2108.  

Thumm, U. , Bárány, A. , Cederquist, H. , Hägg, L. & Setterlind, C. J. (1997). Energy gain in collisions of highly charged ions with C60. Physical Review A, vol. 56: 6, ss. 4799-4086.  

Hägg, L. , Reinhold, C. O. & Burgdörfer, J. (1997). Energy gain of highly charged ions in front of LiF. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, Section B, vol. 125: 1-4, ss. 133-137.  

Burgdörefer, J. , Reinhold, c. O. , Hägg, L. & Meyer, F. (1996). Interaction of highly charged ions with surfaces. Australian Journal of Physics, vol. 49: 2, ss. 527-541.

Goscinski, O. & Hägg, L. (1996). The maximum entropy method and relaxation for multiple collisions involving highly charged ions. International Journal of Quantum Chemistry, vol. 58: 6, ss. 689-698.  

Hägg, L. & Goscinski, O. (1994). Gaussian Approximations to Equilibrium Charge State Distributions with the Maximum Entropy Method. Journal of Physics B, vol. 27: 1, ss. 81-95.  

Goscinski, O. & Hägg, L. (1993). Dimensional Scaling of Local Pseudopotentials. Journal of Molecular Structure - THEOCHEM, vol. 287, ss. 17-21.

Hägg, L. & Goscinski, O. (1993). Maximum Entropy and Equilibrium Charge State Distributions. Journal of Physics B, vol. 26: 15, ss. 2345-2358.

Doktorsavhandlingar

Hägg, L. (1993). Studies of distributions in physics using maximum entropy and scaling methods. Diss. Uppsala : Univ., 1993 (Comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the Faculty of Science and Technology : 10)

Kapitel i böcker, del av antologier

Högberg, B. , Helmersson, J. , Boo, J. , Glans, L. & Olin, H. (2008). Programmable self-assembly: : Theoretical aspects and DNA-linked nanoparticles. I Systems Self-Assembly : Multidisciplinary Snapshots. Amsterdam : Elsevier (Studies in multidisciplinarity). S. 245-258.  

Hägg, L. & Goscinski, O. (1993). Dimensional scaling and spectral properties. I Dimensional scaling in chemical physics. Dordrecht : Klüwer. S. 510-.

Konferensbidrag

Hägg, L. , Reinhold, C. O. & Burgdörfer, J. (1998). Interaction of multicharged Ions with insulator surfaces. I Photonic, electronic and atomic collisions : invited papers of the Twentieth International Conference on the Physics of Electronic and Atomic Collisions, Vienna, Austria, 23 - 29 July 1997. Singapore : . S. 683-

Patent

Olin, H. , Högberg, B. & Glans, L. (2005). Method and computer program for the self-assembly of a nanostructure .

Sidan uppdaterades 2022-11-18