Mats Blid

Spara favorit

Bakgrund

Fil dr Mats Blid är lektor i socialt arbete och disputerade våren 2008 med avhandlingen Ett folkhem för alla? – Kommunala insatser mot hemlöshet. Det övergripande syftet med avhandlingsprojektet var att utveckla kunskap om hur kommunala insatser för att förebygga och hantera hemlöshet är utformade. Det inbegriper bl. a. att beskriva insatserna och hur de betecknas av beslutsfattare och professionella. Arbetet syftade också till att skatta omfattningen av insatserna, hur insatserna fördelas mellan olika kommunkategorier samt att undersöka vilka faktorer som predicerar omfattningen på hemlöshet, boendeinsatser och hur insatserna täcker uppskattade behov.
Mats forskar inom området hemlöshet, tidigare i samarbete med Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet på avdelningen för Drogprevention och spel. I dag finns ett upparbetat samarbeta med Stockholms Stad och KI samt EU projektet: HOME-EU Homelessness as Unfairness (home_eu@ispa.pt).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Källmen, H. & Blid, M. (2016). Free from homelessness: Is "Housing first" the solution? : A comparison across time between homeless clients who have acquired a home of their own and a control group. International archives of addicition research and medicine, vol. 2: 1, ss. 1-6.    

Blid, M. (2008). Normality or care : An inventory of Swedish municipalities’ responses to unstable accommodation for vulnerable groups. European Journal of Social Work, vol. 11: 4, ss. 397-413.  

Blid, M. , Gerdner, A. & Bergmark, Å. (2008). Prediction of homelessness and housing provisions in Swedish municipalities. European Journal of Housing Policy, vol. 8: 4, ss. 399-421.  

Blid, M. (2006). Boende och stöd : En nationell inventering av kommunernas boendeinsatser för utsatta grupper. Socialvetenskaplig tidskrift, vol. 13: 4, ss. 291-312.

Blid, M. & Gerdner, A. (2006). Socially excluding housing support to homeless substance misusers : Two Swedish case studies of special category housing. International Journal of Social Welfare, vol. 15: 2, ss. 162-171.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Blid, M. (2008). Ett folkhem för alla? : Kommunala insatser mot hemlöshet. Diss. (Sammanläggning) , 2008 (Mid Sweden University doctoral thesis : 49)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Blid, M. & Anttila, S. (2009). Del 2 - den systematiska kartläggningen. I Boendelösningar för hemlösa personer - en kunskapsöversikt : En systematisk kartläggning av internationellt publicerade effektutvärderingar. Stockholm : Socialstyrelsen. S. 29-62.  

Blid, M. & Gerdner, A. (2002). Outcome of Housing Support to Severely Dependent Homeless Alcoholics and Effects on their Substance Abuse.. I Bostadslöshet som problem och politik : aktuell nordisk forskning. Københamn : Nordisk ministerråd (TemaNord). S. 255-.

Konferensbidrag

Blid, M. & Källmen, H. (2011). Evaluation of effects of housing first for homeless with drug use and psychiatric problems.  

Blid, M. & Gerdner, A. (2007). Prediction of homelessness and housing provisions in Swedish municipalities. : Nordiska nätverket för forskning om hemlöshet (Nordic Network on Homelessness Research), Kuopio, Finland, October.

Blid, M. (2005). Boendeinsatser för personer med instabila boendeförhållanden : Poster.

Gerdner, A. & Blid, M. (2003). Hemlösa i fem kommuner - en aktstudie av 210 hemlösa och närmare 2.250 flyttningsrörelser : Nordiska nätverket för forskning om hemlöshet, Köpenhamn, mars 2003.

Blid, M. & Gerdner, A. (2001). Outcome of housing support to severely dependent homeless alcoholics and effects on their substance abuse : Paper presented at the Nordic Research Network on Homelessness, Helsinki, September 1-2..

Rapporter

Blid, M. & Vackermo, M. (2014). Mångbesökare inom beroendevården i Jämtland : En studie av brukares erfarenheter av socialtjänstens och landstingets vård samt vårdkonsumtion och kostnader.. Östersund : FOU Jämt (Rapporter från FOU Jämt 2).  

Blid, M. (2002). Blid M (2002). Utvärdering av ett kategoriboende för personer med missbruksproblem. Rapport 2. Servicehuset Furan i Västerås. (Evaluation of a category house for persons with misuse problems. Report 2. The Service Home Furan in Västerås)..

Blid, M. & Gerdner, A. (2001). Utvärdering av kategoriboende för personer med missbruksproblem. Rapport 1. Skogsgläntan i Östersund (Evaluation of a category house for persons with misuse problems. Report 1. Service Home Skogsgläntan in Östersund)..

Övrigt

Svensson, J. , Jönsson, J. H. , Israelsson, M. , Kamali, M. , Kaffrell-Lindahl, A. , Espvall, M. , Blid, M. , Miller, E. & et al. (2016). Socialtjänsten ska inte fungera som angivare : Svenska Dagbladet. (Svenska Dagbladet).