Mikael Linnell

Spara favorit

Bakgrund

Masterexamen i sociologi (Lunds universitet 2011).

Forskningsområden

Mina forskningsområden följer två separata men tematiskt närbesläktade spår: dels intresserar jag mig för förväntningarna på och organiseringen av den frivilliga allmänhetens deltagande i samhällelig krishantering, och dels intresserar jag mig för hur man på lokal nivå (kommuner, frivilligorganisationer, den oorganiserade allmänheten) skapar beredskap inför kommande kriser. Inom området krisberedskap handlar det framför allt om de metoder som används för att producera kunskap om framtida kriser. Det kan vara beredskapsövningar utifrån scenarios och simulerade händelser. Här fokuserar jag specifikt på scenariot som kunskapsinstrument och hur kriser och katastrofer representeras i beskrivningar av möjliga (och omöjliga) framtida händelser

Pågående forskning

Jag är sedan 2012 engagerad i ett europeiskt samarbetsprojekt inom EU:s sjunde ramprogram. Projektet heter "Public Empowerment Policies for Crisis Management" (www.projectPEP.eu) och det syftar till att belysa och stärka allmänhetens deltagande i den samhälleliga krishanteringen. Projektet kommer att avslutas med ett symposium vid "The International Disaster and Risk Conference" (IDRC) i Davos under sensommaren 2014.

Mitt avhandlingsarbete beskriver olika aspekter av den samtida krisberedskapen med särskilt fokus på användandet av scenarios och de kunskapsanspråk som görs i beredskapsövningar.

Undervisning

Jag undervisar på kandidatprogrammet för risk- och krishantering här vid Mittuniversitetet. Mina undervisningsområden är sociologisk teori samt kvalitativa metoder. Jag handleder även kandidatuppsatser inom risk- och krisprogrammet.

Övrigt

Deltar i forskarmiljön vid Risk and Crisis Research Centre (RCR)

Är från 2014 studeranderepresentant i Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Linnell, M. (2015). Att iscensätta apokalypsen : Zombiemetaforer i den samtida katastrofberedskapen. Sociologisk forskning, vol. 52: 2, ss. 155-179.  

Linnell, M. , Johansson, C. , Olofsson, A. , Wall, E. & Öhman, S. (2015). Enhancing public resilience : A community approach. Planet@Risk, vol. 3: 1, ss. 33-44.    

Linnell, M. (2014). Citizens response in crisis: Individual and collective efforts to enhance community resilience. Human Technology, vol. 10: 2, ss. 68-94.    

Konferensbidrag

Linnell, M. (2015). Cultures of preparedness: imagining and enacting disasters to come. A brief ethnography.. Paper presented at the ESA 2015 12th Conference of the European Sociological Association

Linnell, M. , Johansson, C. , Olofsson, A. , Wall, E. & Öhman, S. (2014). Enhancing public resilience : A community approach. I Proceedings of the International Disaster and Risk Conference IDRC Davos 2014 : Extended abstracts. Davos : . S. 541--544.  

Linnell, M. (2014). Managing Social Unrest through Risk : Reintroducing the Debate. Paper presented at the The XVIII ISA World Congress of Sociology: Facing an Unequal World. Challenges for Global Sociology, Yokohama, July 13-19, 2014

Linnell, M. (2014). Managing social unrest through risk : the securitization of temporary events. Paper presented at the Åre Risk Event, Åre, Sweden, 2014

Linnell, M. (2013). Representations of disaster in emergency preparedness scenarios. Paper presented at the Cultures of Disasters. An International Conference on Humanistic Disaster Studies, University of Oslo November 6–8, 2013

Linnell, M. (2013). The Constitution and Reconstitution of Risk in Crisis Preparedness and Response Training. Paper presented at the 11th European Sociological Association Conference: Crisis, Critique and Change, Torino, Italy, 28-31 August, 2013

Linnell, M. (2012). Community approaches involving the public in crisis and emergency management. Paper presented at the The 3rd European Regional Safe Community Conference, Falköping, Sweden, 4–5 June 2012

Rapporter

Linnell, M. & Johansson, C. (2014). A literature review on community approaches that involve the public in crisis management : Fostering community resilience through  coproduction by response organisations and citizens.  

Linnell, M. , Johansson, C. , Olofsson, A. , Wall, E. & Öhman, S. (2014). Experiences and requirements for a community approach involving social groups in crisis preparedness and response.  

Linnell, M. (2013). Community approaches involving the public in crisis management : A literature review. Östersund : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2013:5).