Rikard Karlsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

 • Tjänstetitel: Universitetslektor
 • Akademisk titel: Forskare
 • Annan titel: Juris doktor, meriterad lärare
 • Ansvarsområde: Studierektor och ämnesansvarig
 • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
 • Telefon arbete: 010-1428179
 • E-postadress: rikard.karlsson@miun.se
 • Besöksadress: Kunskapens väg 4, 831 25 Östersund
 • Rumsnummer: K318
 • Ort: Östersund
 • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre
 • Anställd vid ämnet: Juridik

Bakgrund

Jag disputerade december 2015 med avhandlingen "Samverkan och sekretess – en rättsvetenskaplig studie av myndigheters informationsutbyte vid olyckor och extraordinära händelser". Knuten till forskningscentret Risk and Crisis Research Centre (RCR) vid Mittuniversitetet.

Forskningsområden

Mina forskningsområden är:
• Dataskyddsjuridik
• Offentlighet- och sekretess
• Förvaltningsrätt
• Säkerhetsjuridik

Forskning

Efter avhandlingsarbetet har jag främst intresserat mig för dataskyddsjuridik, förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess.

Undervisning

Meriterad lärare.

Undervisar främst i förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt säkerhetsjuridik.

Tidigare programansvarig Förvaltningsjuridiska programmet 180 hp.

Övrigt

Ledamot i GRU (råd för utbildning på grund- och avancerad nivå)

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Karlsson, R. (2021). En förvaltares rätt att för huvudmannens räkning ta del av uppgifter som rör ställföreträdarskapet och som omfattas av sekretess : en kommentar till HFD 2020 ref. 50. Nordisk socialrättslig tidskrift, : 27-28, ss. 213-222.

Karlsson, R. (2021). HFD 2020 ref. 38. Frågan om handlingar som förvaras hos ett regionägt bolag med uppdrag att sköta regionens förvaltning av donationsstiftelser utgör allmänna handlingar. Förvaltningsrättslig Tidskrift, : 1, ss. 175-183.

Karlsson, R. (2020). Den digitala statsförvaltningen : rättsliga förutsättningar för automatiserade beslut, profilering och AI. Förvaltningsrättslig Tidskrift, : 1, ss. 51-80.

Karlsson, R. (2019). Sekretess för personuppgiftsincidenter : behövs ett starkare sekretesskydd?. Förvaltningsrättslig Tidskrift, : 2, ss. 177-198.

Karlsson, R. (2018). Begränsningar i partsinsynen : HFD:s tolkning av rekvisitet synnerlig vikt i 10 kap. 3 § OSL. Förvaltningsrättslig Tidskrift, : 4, ss. 703-723.

Karlsson, R. (2017). Lämplig som väktare? : om godkännande av personal hos auktoriserat bevakningsföretag samt återkallelse av godkännande. Förvaltningsrättslig Tidskrift, : 4, ss. 589-618.

Karlsson, R. (2016). Sekretess inom det civila försvaret : en kartläggning. Förvaltningsrättslig Tidskrift, : 2, ss. 205-232.

Karlsson, R. (2016). Sekretess inom en myndighet : en analys av självständighetsrekvisitet i 8 kap. 2 § OSL. Förvaltningsrättslig Tidskrift, : 4, ss. 531-551.

Doktorsavhandlingar

Karlsson, R. (2015). Samverkan och sekretess : en rättsvetenskaplig studie av myndigheters informationsutbyte vid olyckor och extraordinära händelser. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2015 (Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet : 33)

Konferensbidrag

Karlsson, R. (2021). Digitalisering, dataskydd och sekretess  : rättsliga förutsättningar för att använda digitala verktyg för internt kommunikation. Paper presented at the Arbetsgivarverket. Seminarium i samarbete mellan Arbetsgivarverket och Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola. Stockholm, Sverige, [DIGITAL], juni 8, 2021.

Karlsson, R. (2020). En värld i kris : Statsförvaltningens digitalisering – rättsliga förutsättningar för automatiserade beslut, profilering och AI. Paper presented at the Juristens dag, juridiska föreningen Umeå universitet, December 2-3, 2020.

Karlsson, R. (2018). Sekretess och molntjänster : den offentliga förvaltningens digitalisering. Paper presented at the Unit 4 AB, Gustav III:s boulevard 18, 169 73 Solna

Karlsson, R. (2017). Sekretess för konsumentvägledare. Paper presented at the Konsumentdagarna 2017, Södra berget Sundsvall, 2017-05-17

Karlsson, R. (2017). Sekretess inom det civila försvaret. Paper presented at the Post- och telestyrelsen (PTS), Valhallavägen 117 Stockholm, 2017-01-23.

Karlsson, R. (2016). Samverkan och sekretess vid krishantering. Paper presented at the Krissamverkan Kronoberg, nätverksmöte i Krissamverkan Kronoberg, Växjö konserthus, 2016-09-08.

Rapporter

Dackeby, U. , Domellöf Mattsson, U. , Jacobsson, J. , Karlsson, R. , Lewén, I. , Tuvall, P. & Bålman, J. (2021). Rapport om nuläget : Tillgängliggörande och vidareutnyttjande av data. Stockholm :  

Övrigt

Mindhammar, M. , Karlsson, R. & Karlsson, L. (2021). Remissyttrande : Delbetänkande av It-driftsutredningen Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering, SOU 2021.    

Karlsson, R. (2019). Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen : Rapportering i enlighet med regeringsuppdrag. Stockholm : Arbetsförmedlingen..