Proscovia Svärd

Professor bitr|Associate Professor

Bakgrund

Proscovia Svärd är Docent vid Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informationssystem och teknik, Forum för digitalisering, Mittuniversitetet. Hon avslutade sin doktorsexamen vid University of Amsterdam. Hon har en licentiatexamen i data och systemvetenskap, Fil. Kand och Magister i Arkiv och Informationsvetenskap från Mittuniversitetet och en Fil. Kand. i Medie- och Informationsvetenskap från Uppsala universitet.

Post -doc-forskning (2016 - 2017)

Institutionen för tvärvetenskaplig forskning och forskarutbildning , University of South Africa (Unisa)

Min post -doc-forskning var inriktad på effekterna av en underutvecklad informationshanteringsinfrastruktur på arbetet av den Liberianska sannings- och försoningskommissionen (TRC ). Liberia är den första suveräna stat att lämna - över hela sin dokumentation till en främmande makt. Detta gjorde att det Liberianska fallet var värt att undersöka eftersom man förutsätter att en sådan historisk berättelse, bör behållas i landet för att främja diskursen om försoning och demokrati.

Research Fellow (2015 - todate)

University of South Africa, Department of Information Science (Unisa)


Fil-dok-studier (Ph D)

Min forskning som jag påbörjade i mai 2009 och slutförde i mai 2014 fokuserade på hantering av information och användandet av informationssystem under e-förvaltningens utveckling. Jag undersökte begrepp såsom Enterprise Content Management (ECM), E-förvaltning, Records Management (RM) och informationskultur. Forskningen utfördes i två Svenska och en Belgisk kommuner.

Forskningsområden

Mina forskningsområden är: Enterprise Content Management (ECM), Records Management (RM), Informationskultur, långtidsbevarande av elektronisk information och dess utmaningar, allmänhetens rätt till information, PSI-direktivet, New Public Management och dess inverkan på förvaltningen av myndighetsinformation, sanning och försoningskommissioner i Afrika och deras dokumentationsprocesser, arkivens roll i att stärka ansvarsskyldighet och öppenhet i demokratiska samhällen och informations roll i att främja demokrati och utveckling.

Forskning

Under InterPares Trust AI projektet som bedrivs vid University of British Columbia: håller jag på med en studie med titeln, "Investigating the Use of AI technologies in the Realm of E-Government Development." Studien utförs i samarbete med kollegor; Ass. Prof. Esteban Guerrero, Vaasa university, Assoc. Prof. Saurombe Nampombe, Dept. of Information Science, University of South Africa och Assoc. Prof. Lorette Jacobs från samma universitet.

Jag och kollegan Sheila Zimic har avslutat en förstudie med titeln ”Innovativ och samskapande informationshantering för systematisk uppföljning av vårdhem för barn och unga” i två svenska kommuner. Syftet med förstudien var att hjälpa kommunerna i Västernorrland att kartlägga informationsbehoven vid uppföljning av Hem för vård eller boende (HVB) för barn och ungdomar, samt tillsammans med involverade aktörer arbeta fram en modell som kan leda till en effektivare informationsförsörjning. Dessa hem måste tillgodose behoven hos barn och ungdomar som placeras i hemmen och därmed skapa en säker livsmiljö med daglig vård och stöd. Detta kräver effektiva processer genom hela kedjan från upphandling av hemmet, utredning, placering och vad som följer efter placeringen. Effektiv informationshantering är avgörande för dessa processer. Detta projekt avslutades i September 2021 och resulterade i följande:

1. Slutrapport: "Innovativ och samskapande informationshantering för uppföljning av Hem för Vård eller Boende (HVB): I samverkan mellan Mittuniversitetet och Örnsköldsviks och Härnösands Kommun" skriven av jag och Sheila Zimic, 2021.
2. Konferensbidrag, "Svärd P. and Zimic S. 2021. Information Management and E-services Development: The Follow-up Process of Residential Care Homes for Children and Young People in Two Swedish Municipalities, EGOV-CeDEM-ePart 2021, University of Granada, Spain (Hybrid) 7 - 9 September 2021.
3. Exploring Information and Knowledge Management Challenges in the Procurement and Follow-up Processes of Residential Care for Children and Young People in Sweden. Denna artikel är under granskning.

Jag fortsätter också att arbeta med afrikanska sanningskommissioner och titta på deras dokumentations processer. Denna forskning undersöker hur den dokumentation som genereras av afrikanska sanningskommissioner meningsfullt används för att gynna krigens offer. Fokus ligger för närvarande på Liberias sanningskommissions dokumentation som skickades till USA istället för att användas i landet för att främja försoningsarbetet och demokrati. Liberia är den första suveräna stat att lämna över hela sin sanningskommissions dokumentation till en främmande makt. Jag har också tittat på den sydafrikanska sanningskommissions dokumentation.

Undervisning

Arkivforskning och teori, avancerad nivå, 15hp, (kursutveckling, undervisning och examination).

Informatik – Projektkurs, avancerad nivå, 7,5 hp, (kursuvectkling och undervisning).
Informationshantering och dokumentstyrning, avancerad nivå, 7,5 hp, (kursutveckling, undervisning och examination).

Utveckling av teori och forskningsdesign 15 hp, (Undervisning).

Självständigt arbete, avancerad nivå 15 hp, (undervisning och examination)

Självständigt arbete, avancerad nivå 30 hp, (undervisning, handledning och examination).

Lagstiftning och förvaltningskunskap A, 7,5 hp (HT 2012-2013, 2019-2021).

AK035G Introduktion till arkiv- och informationsvetenskap A, 7,5 hp

Övrigt

miun.se/fodi

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Svärd, P. & Borglund, E. (2022). The implementation of an e-archive to facilitate open data publication and the use of common specifications : A case of three Swedish agencies. Government Information Quarterly, vol. 39: 4  

Svärd, P. (2022). The South African Truth and Reconciliation Commission and the Use of its Documentation : An Analysis. Working papers, : 33    

Svärd, P. (2021). Public Sector Information and Open Data : A Focus on Sweden. Mousaion: South African Journal of Information Studies, vol. 38: 4  

Svärd, P. (2021). The Swedish People’s Awareness of The Public Sector Information Directive – a Pilot Study. Tidsskriftet Arkiv, vol. 9: 1  

Svärd, P. (2021). Using African Truth and Reconciliation Commission documentation for truth telling and reconciliation. Education for Information, vol. 37: 1, ss. 113-120.  

Svärd, P. (2019). The Archivists’ Understanding of New Public Management and Outsourcing of Government Information : The Case of Sweden. Mousaion: South African Journal of Information Studies, vol. 37: 1  

Svärd, P. (2019). The impact of new public management through outsourcing on the management of government information : The case of Sweden. Records Management Journal, vol. 29: 1/2, ss. 134-151.  

Svärd, P. (2018). Access to government information : a global phenomenon but what are the challenges?. ESARBICA Journal, vol. 37, ss. 158-177.  

Svärd, P. (2018). Has the Freedom of Information Act enhanced transparency and the free flow of information in Liberia?. Information Development, vol. 34: 1, ss. 20-30.    

Svärd, P. (2018). Public Information Directive (PSI) implementation in two Swedish municipalities. Records Management Journal, vol. 28: 1, ss. 2-17.  

Svärd, P. (2017). A proactive and holistic information management approach is crucial to e-government development. ESARBICA Journal: Journal of the Eastern and Southern Africa Regional Branch of the International Council on Archives, vol. 36, ss. 1-11.

Svärd, P. (2017). Freedom of information laws and information access : The case of Sierra Leone. Information Development, vol. 33: 2, ss. 190-198.  

Svärd, P. (2017). The woes of Swedish private archival institutions. Records Management Journal, vol. 27: 3, ss. 275-285.    

Sundqvist, A. & Svärd, P. (2016). Information culture and records management : a suitable match? Conceptualizations of information culture and their application on records management. International Journal of Information Management, vol. 36: 1, ss. 9-15.  

Svärd, P. (2014). Information Culture in Three Municipalities and Its Impact on Information Management amidst E-Government Development. IFLA Journal, vol. 40: 1, ss. 48-59.  

Svärd, P. (2014). The impact of information culture on information/ records management : A case study of a municipality in Belgium. Records Management Journal, vol. 24: 1, ss. 5-21.    

Svärd, P. (2013). Enterprise Content Management and the Records Continuum Model as strategies for long-term preservation of digital information. Records Management Journal, vol. 23: 3, ss. 159-176.  

Svärd, P. (2013). Records management and e-Government development in Europe : a tale of 3 municipalities.. IQ: The RIM Quarterly, vol. 29: 4, ss. 37-42.

Kallberg, M. , Ivarsson, E. , Svärd, P. & Troselius, N. (2012). Rapport från ARCHIDIS-sommarskola : Marburg 1-12 augusti 2011. Arkiv, samhälle och forskning, vol. 2011: 1, ss. 22-27.

Svärd, P. (2011). Information Management Strategies in Two Swedish Municipalities: Similarities with Enterprise Content Management.. Information and Records Management Annual, (iRMA), , ss. 153-182.

Svärd, P. (2011). Transforming public administrations and challenges of information management. Archives & Manuscripts, vol. 39: 2, ss. 96-118.

Svärd, P. (2010). The international community and post-war reconciliation in Africa: A case study of the Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission. African Journal on Conflict Resolution, vol. 10: 1, ss. 35-61.

Svärd, P. & Sundqvist, A. (2009). Archiving and Small Nations : An Ethical Issue of Two Post-Conflict Societies. Infotrend, vol. 64: 1, ss. 2-12.

Svärd, P. (2008). Access and democratisation of information: the documentation of war atrocities by the Liberian Truth and Reconciliation Commission. Comma, : 1, ss. 123-134.

Svärd, P. (2008). The Role of Archives in enhancing Accountability and Transparency - The Case of Sierra Leone. The Eastern and Southern Regional Branch of the International Council of Archives (ESARBICA)-, vol. 27, ss. 20-38.

Sundqvist, A. & Svärd, P. (2007). IT - the most revolutionary issue globally: but is it for all?. InfoTrend, vol. 62: 3, ss. 71-78.

Svärd, P. (2007). The Challenges of Documenting War Atrocities in Post-Conflict Sierra Leone: A Study of the Truth and Reconciliation Commission (TRC).. African Journal of International Affairs, vol. 10: 1&2, ss. 55-72.  

Svärd, P. (2005). Archival Challenges. News from the Nordic Africa Institute, : 2

Svärd, P. (2005). Waste Management in Uganda. News from the Nordic Africa Institute, : 3, ss. 26-28.

Böcker

Svärd, P. (2017). Enterprise content management, records management and information culture amidst E-government development. Cambridge (MA) : Chandos Publishing (Chandos information professional series ).

Doktorsavhandlingar

Svärd, P. (2014). Information and records management systems and the impact of information culture on the management of public information. Diss. Amsterdam : University of Amsterdam, 2014  

Kapitel i böcker, del av antologier

Svärd, P. (2020). The Role of Information Institutions in Promoting Information Literacy and Access to Information for Sustainable Development in the Post-Truth Era : The Case of Sweden. I Open Access Implications for Sustainable Social, Political, and Economic Development. IGI Global. S. 78-99.  

Svärd, P. (2017). E-government development and challenges of freeing public sector information. I The Governance of Local Communities : Global Perspectives and Challenges. Hauppauge, New York : Nova Science Publishers, Inc.. S. 145-162.

Svärd, P. (2014). Exploring Two Approaches to Information Management : two Swedish municipalities as examples. I Enterprise Content Management in Information Systems Research : Foundations, Methods and Cases. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin/Heidelberg. S. 217-235.  

Konferensbidrag

Svärd, P. & Zimic, S. (2021). Information Management and E-services Development : The Follow-up Process of Residential Care Homes for Children and Young People in Two Swedish Municipalities. I EGOV-CeDEM-ePart 2021 : Proceedings of Ongoing Research, Practitioners, Posters, Workshops, and Projects of the International Conference EGOV-CeDEM-ePart 2021.. S. 91--102.    

Svärd, P. (2017). Hindrances to access and re-use of open government data : the case of Sweden. I Proceeding of DLIS 2017 International Conference. Gaborone : . S. 1--17.

Svärd, P. & Joshi, S. (2015). Prerequisites to e-Government Development and Open Government: The Case of Three Municipalities. I CeDEM15 Proceedings.

Svärd, P. & Samuelsson, G. (2011). E-Government Developments and The Challenges of Managing Geodata. I Electronic government and electronic participation: joint proceedings of ongoing research and projects of IFIP EGOV and ePart 2011. Linz : (Schrifenreihe Informatik). S. 175--180.

Svärd, P. (2010). e-Government Initiatives and Information Management in Two Local Government Authorities.. I Proceedings of 4th European Conference on Information Management and Evaluation. Reading : . S. 429--436.

Kallberg, M. , Svärd, P. & Sundberg, H. (2010). Improving Local Government - A Survey of Problems. I Proceedings of the IADIS International Conference e-Society 2010.. S. 76--84.

Svard, P. (2009). Archiving Challenges in Africa: The Case of Post-Conflict Liberia. Paper presented at the IASA 2008 Conference, Sydney, Australia  

Licentiatavhandlingar

Svärd, P. (2011). The Interface Between Enterprise Content Management and Records Management in Changing Organizations. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Kopieringen Mid Sweden University, 2011 (Mid Sweden University licentiate thesis : 71)  

Rapporter

Svärd, P. & Zimic, S. (2021). Slutrapport: Innovativ och samskapande informationshantering för uppföljning av Hem för Vård eller Boende (HVB) : I samverkan mellan Mittuniversitetet och Örnsköldsviks och Härnösands Kommun. Mid Sweden University  

Övrigt

Svärd, P. (2013). Liberia’s Truth and Reconciliation Commission : The Importance of Documentation in Postwar Education and Reconciliation.  

Svärd, P. (2008). Interview with Mary Burton, Former Commissioner of The South African Truth and Reconciliation (TRC)..

Svärd, P. (2007). Accountability and Transparency: Why Documentation is a necessary condition for Democracy.

Svärd, P. (2007). Jerome Verdier on the Liberia Truth and Reconciliation Commission.

Svärd, P. (2006). Gavin Simpson on the documentation of the Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, News No. 3 October..

Sidan uppdaterades 2023-09-21