Susanne Wallman-Lundåsen

Spara favorit

European Values Study

Just nu pågår fältarbetet för European Values Study. Det är en bred surveyundersökning av mänskliga värderingar som täcker många olika områden. Undersökningen genomförs som besöksintervjuer till ett slumpmässigt urval om 2500 invånare i Sverige. IPSOS genomför besöksintervjuerna på uppdrag av forskarna vid Mittuniversitetet. Studien är etikprövad av regionala etikprövningsnämnden i Umeå.

Har du blivit utvald att delta i studien? Vi är tacksamma för alla som vill delta. Ditt deltagande gör att studiens resultat blir mer rättvisande. Alla svar är lika viktiga. Resultaten kommer att redovisas som tabeller och figurer och som ett slags Sverige i miniatyr.

Detta är femte gången som datainsamlingen sker. Den första datainsamlingen skedde i början av 1980-talet och datamaterialet möjliggör studier av förändringar i värderingar över tid hos befolkningen i Sverige och andra länder runtom i Europa. För information om undersökningen på engelska se www.europeanvaluesstudy.eu

Bakgrund

Jag har min grundexamen (Dottore in scienze politiche) från Universitetet i Bologna, Italien. Jag doktorerade 2004 vid Åbo Akademi i Finland på en avhandling om sambandet mellan föreningsliv och valdeltagande i svenska kommuner.

Forskningsområden

Min forskning berör i huvudsak två olika områden. Dels lokala politiska påverkansprocesser, med ett särskilt fokus på det lokala föreningslivets betydelse i den kommunala politiken. Dels vad som brukar benämnas som socialt kapital, särskilt social tillit.

Jag är även ansvarig för den svenska delen av European Values Study tillsammans med Åsa von Schoultz och Susanna Öhman. Under hösten och vintern 2017 och början av 2018 genomförs datainsamlingen i form av besöksintervjuer till ett slumpmässigt urval av befolkningen.

Pågående forskning

Jag ingår i ett forskningsprojekt som undersöker svenskarnas värderingar som heter European Values Study.

I samarbete med Lars Trägårdh, Lars Svedberg (båda vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm) och Dag Wollebaek (Institutt for samfunnsforskning i Oslo) deltar jag i ett forskningsprogram om social tillit i Sverige. Programmet har bl.a. resulterat i boken som utkom 2013 med titeln: Den svala svenska tilliten (Stockholm: SNS förlag). Under våren och sommaren 2017 genomfördes en uppföljande enkät i de 33 kommunerna samt ytterligare tre kommuner.

Undervisning

Jag undervisar under vårterminen 2018 på metodkursen i Statsvetenskap C samt handleder uppsatser.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Wallman Lundåsen, S. (2016). Organisering, tillit och folkbildning. #FOFO : En tidning från Folkbildarforum, vol. 2: 16  

Wallman Lundåsen, S. (2015). Civil Society and Political Participation : What Type of Political Participation is Influenced by Community Level Involvement in Civil Society?. Swiss Political Science Review, vol. 21: 1, ss. 140-157.  

Wallman Lundåsen, S. (2014). Democratic Values and Civic Engagement of Local Voluntary Associations. Nonprofit Management & Leadership, vol. 24: 3, ss. 263-283.  

Wallman Lundåsen, S. (2014). Voluntary Associations within the Local Political Context : How Characteristics of the Organizations and the Local Governments Influence Perceptions of Success. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, vol. 25: 4, ss. 1041-1061.  

Wallman Lundåsen, S. & Wollebaek, D. (2013). Diversity and Community Trust in Swedish Local Communities. Journal of Elections, Public Opinion, and Parties, vol. 23: 3, ss. 299-321.  

Wallman Lundåsen, S. (2012). Debating Future Harmonization of European Union VAT Regulations : Protests Among Swedish Nonprofit Organizations. Nonprofit Policy Forum, vol. 3: 1  

Wollebaek, D. , Wallman Lundåsen, S. & Trägårdh, L. (2012). Three Forms of Interpersonal Trust : Evidence from Swedish Municipalities. Scandinavian Political Studies, vol. 35: 4, ss. 319-346.  

Lundåsen, S. (2010). Civil society, Democracy and Social Capital. Rodina, : 10, ss. 60-64.

Lundåsen, S. (2005). Socio Economic Development and Voluntary Associations in Swedish Municipalities. International Journal of Public Administration, vol. 28: 9/10, ss. 787-796.

Lundåsen, S. (2002). Podemos confiar nas medidas de cofianca?. Opiniao Publica, vol. 8: 2, ss. 304-327.  

Große, C. , Olausson, P. M. , Danielsson, E. , Larsson, A. , Wallman Lundåsen, S. , Björkqvist, O. & Nyhlén, J. (). Collaboration and Decision-making in Response Planning for Power Shortages : The Swedish Policy. ,

Artiklar, recensioner

Wallman Lundåsen, S. (2015). Litteraturgranskning av Civil Society and the Governance of Development: Opposing Global institutions. Statsvetenskaplig Tidskrift, vol. 117: 4, ss. 666-669.  

Böcker

Svedberg, L. , Wallman Lundåsen, S. , von Essen, J. & Andersen, R. (2016). Rum för engagemang : Om Riksbyggen i historia och samtid. Stockholm : Riksbyggen

Trägårdh, L. , Wallman Lundåsen, S. , Wollebaek, D. & Svedberg, L. (2013). Den svala svenska tilliten : Förutsättningar och utmaningar. SNS förlag

Lundåsen, S. (2010). Demokratiskola eller hälsoprojekt : Forskning om föreningsliv, socialt kapital och inflytande. Stockholm : Sektor3  

Lundåsen, S. (2005). Frivilliga insatser och hälsa. Stockholm : Statens folkhälsoinstitut (Statens folkhälsoinstitut 2005:47).  

Doktorsavhandlingar

Lundåsen, S. (2004). En föreningsbaserad demokrati? : Ideella föreningar och valdeltagande i Sveriges kommuner under 1990-talet. Diss. Åbo : Åbo Akademis förlag, 2004

Kapitel i böcker, del av antologier

Wallman Lundåsen, S. (2017). Tolerans ur ett jämförande perspektiv. I Toleransens mekanismer : En antologi. Stockholm : Forum för levande historia. S. 33-68.  

Ehrhart, A. , von Schoultz, Å. & Wallman Lundåsen, S. (2017). Utökat deltagande : En väg mot en mer hållbar demokrati?. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 89-95.  

Wallman Lundåsen, S. (2016). Föreningsidrottens politiska och demokratiska samband. I Föreningen, laget och jaget : 7 perspektiv på idrottens demokratiska effekter. Stockholm : Centrum för Idrottsforskning. S. 47-58.  

Wallman Lundåsen, S. & Olausson, P. M. (2015). Aktörer inom lokalt beslutsfattande. I Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur AB. S. 47-69.

Wallman Lundåsen, S. & Vamstad, J. (2015). Civilsamhället och staten : en fråga om tillit. I Med kärlek till det oordnade. Stockholm : Ersta Sköndal högskola. S. 217-230.

von Essen, J. & Wallman Lundåsen, S. (2015). Medborgerligt engagemang : Klassresa eller klassklyfta?. I Låt fler forma framtiden! : Forskarantologi. Stockholm : Wolters Kluwer (Statens offentliga utredningar). S. 357-407.

Wallman Lundåsen, S. & Trägårdh, L. (2013). Social Trust and Religion in Sweden : Theological Belief vs. Social Organization. I Religion and Civil Society in Europe. Springer Publishing Company. S. 109-124.  

Uslaner, E. & Lundåsen, S. (2012). Sweden and Australia: newer immigrants, trust, and multiculturalism. I Segregation and Mistrust : Diversity, Isolation, and Social Cohesion. Cambridge : Cambridge University Press. S. 138-170.

Lundåsen, S. (2010). Det civila samhället och staten - inflytande och påverkan /. I Det svenska civilsamhället : en introduktion. Stockholm : Forum för frivilligt socialt arbete. S. 57-66.

Lundåsen, S. & Pettersson, T. (2009). Att mäta tillit : Teori och metodproblem. I Tilliten i det moderna Sverige. : Den dumme svensken och andra mysterier. Stockholm : SNS förlag.

Pettersson, T. & Lundåsen, S. (2009). Tillit, medborgaranda och kommunpolitik. I Tillit i det moderna Sverige : Den dumme svensken och andra mysterier. Stockholm : SNS förlag.

Lundåsen, S. (2006). Föreningars betydelse för valdeltagandet. I Det civila samhället som forskningsfält : nya avhandlingar i ett nytt sekel. Stockholm : Riksbankens jubileumsfond i samarbete med Gidlund. S. 154-165.

Lundåsen, S. (2001). Fler föreningar = fler röstare?. I Kooperation, socialt kapital och medborgerliga insatser. Stockholm : Fören. Kooperativa studier (Kooperativ årsbok). S. 201-219.  

Konferensbidrag

Wallman Lundåsen, S. & Wollebaek, D. (2012). Religion and Social Trust in a Comparative Perspective. Paper presented at the European Values Study Workshop, Lausanne, Schweiz

Lundåsen, S. (2010). Methodological problems with surveying trust. I JSM Proceedings, presented at AAPOR 2010. Alexandria, VA: American Statistical Association.. Alexandria, VA, USA : . S. 5806--5815.  

Lundåsen, S. (2010). Voluntary Associations and Local Level Politics: Voluntary Associations as Sources of Political Capital?. Paper presented at the APSA Annual meeting 2010

Lundåsen, S. (2001). Can We Trust the Measurement of Trust?. Paper presented at the Annual Meeting of the American Political Science Association. San Francisco.

Gadd, H. & Lundåsen, S. (2001). Konvergens eller divergens? - En komparativ analys av EU:s inverkan på välfärdssystem.. Paper presented at the Statsvetenskapliga Förbundets Årsmöte i Göteborg 7-9/10 2001.

Licentiatavhandlingar

Lundåsen, S. (2001). Ideella föreningar i Sveriges kommuner. Lic.-avh. Åbo : Åbo Akademi, 2001

Rapporter

Ehrhart, A. , Wallman Lundåsen, S. & von Schoultz, Å. (2017). Mellanvalsdemokrati –ett invånarperspektiv.

Wallman Lundåsen, S. & Trägårdh, L. (2016). Civilsamhälle, social sammanhållning och tillit : Rapport till Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. Stockholm : Stockholms stad  

von Essen, J. & Wallman Lundåsen, S. (2016). Ideellt arbete inom idrottsrörelsen. Stockholm : Riksidrottsförbundet (Riksidrottsförbundets FoU-rapporter 2016:3).    

Wallman Lundåsen, S. & von Essen, J. (2015). Medborgerligt engagemang : Klassresa eller klassklyfta?. Stockholm : Regeringskansliet    

Lidén, G. , Nyhlén, J. & Wallman-Lundåsen, S. (2012). Engagemang och motivation bland politiker i Västernorrlands landstingsfullmäktige. Sundsvall : Avdelningen för statsvetenskap, Mittuniversitetet  

Övrigt

Wallman Lundåsen, S. (2017). Ideellt arbete, makt och drivkrafter. Stockholm (Kurage).