Ulf Engqvist

Spara favorit

Ulf Engqvist är lektor i socialt arbete och har undervisat på socionomutbildningen sedan 2001.

Ulf var avdelningschef för avdelningen för socialt arbete 2015-01-01 till och med 2016-06-30 och arbetar för närvarande som lektor vid avdelningen.

Bakgrund

Ulf tog sin socionomexamen i Östersund höstterminen 1980 och arbetade sedan inom psykiatrisk verksamhet, framförallt vid den barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i Östersund 20 år.

Det var också inom området barn och ungas psykiska hälsa och dess koppling till socialt arbete som han disputerade 2009. Avhandlingen som lades fram vid Karolinska institutet (KI) 2009 var en longitudinell uppföljning av en barnpsykiatrisk patientgrupp omfattande 1 400 personer avseende mortalitet, kriminalitet och svår psykisk sjukdom i vuxen ålder.

Forskningsområden

Barn- och ungdomars psykiska hälsa.

Utbildningens påverkan på studenternas personliga egenskaper och utvecklande av yrkesrollen.

Pågående forskning

Longitudinell uppföljning av 82 elever intagna på särskilt skolhem (§ 12) åren 2000-2002. Då det vid intagningstillfället gjordes utökade undersökningar, med väl utprövade instrument, med det övergripande syftet att beskriva den sociala situationen, skolanpassningen, den kroppsliga och psykiska hälsan samt den intellektuella förmågan och personligheten hos eleverna finns en mängd insamlade data av god kvalitet som skall ligga till grund för fortsatt forskning i form av en longitudinell uppföljning 15-17 år efter intagning. Projektet beräknas starta våren 2017.

I socionomutbildningen har tre årskullar, vid tre tillfällen, termin 1, 4 och 6, fått frågeformulär, baserade på standardiserade mätinstrument, mätande reflexivitet (empati) och känsla av sammanhang (KASAM). Den sista av nio sådana datainsamlingar genomfördes höstterminen 2016 och dessa data data skall sammanställas under 2017.

Undervisning

Undervisar i i socionomutbildningen, framförallt på avancerad nivå.

Ulf är för närvarande kursansvarig för en uppdragsutbildning: Nationell påbyggnadsutbildning för socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården, riktad till yrkesverksamma socionomer i norra Sverige. Uppdragsutbildningen ges på distans återkommande under fyra terminer med start höstterminen 2016.

Övrigt

Har varit ledamot i Mittuniversitetets forskningsetiska kommitté och i Grundutbildningsrådet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Engqvist, U. (2011). A follow up study of former child and adolescent psychiatric patients´psychiatric care in adulthood. European psychiatry, vol. 26: Suppl 1, ss. FC27-03

Engqvist, U. (2009). Har Ellen Key och barnperspektivet glömts bort helt och hållet?. Psykisk Hälsa, : 3-4, ss. 55-63.

Engqvist, U. (2009). Hur går det för barn- och ungdomspsykiatrins patienter?. Psykisk Hälsa, : 2, ss. 53-58.

Engqvist, U. & Rydelius, P. (2008). The occurrence and nature of early signs of schizophrenia and psychotic mood disorders among former child and adolescent psychiatric patients followed into adulthood. Child and Adolescent Mental Health, vol. 2: 1, ss. 30    

Engqvist, U. & Rydelius, P. (2007). Child and adolescent psychiatric patients and later criminality. BMC Public Health, vol. 7: 147, ss. 221    

Engqvist, U. & Rydelius, P. (2006). Death and suicide among former child and adolescent psychiatric patients. BMC Psychiatry, vol. 6    

Engqvist, U. & Rydelius, P. (2005). Barn och ungdomar inom BUP - Hur går det för dem?. Psykisk hälsa, vol. 4, ss. 39-44.

Engqvist, U. (2000). Barnpsykiatrins och vuxenpsykiatrins syn på varandras kunskaper och verksamhet.. Socialmedicinsk tidskrift, : 4, ss. 344-352.

Engqvist, U. & Rydelius, P. (2000). Hur går det för barn- och ungdomspsykiatrins patienter? : Samverkan krävs mellan pediatrik, barn- och vuxenpsykiatri. Läkartidningen, vol. 97: 23, ss. 2856-2861.

Engqvist, U. (1998). Effektivare vård och nöjd personal då barnpsykiatrisk vård blev öppen. Läkartidningen, vol. 96: 9, ss. 1021-1022.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Engqvist, U. (2009). Suicides, psychotic disorders and criminality among former child and adolescent psychiatric patients followed into adulthood. Diss. (Sammanläggning) Stockholm : Karolinska institutet, 2009

Kapitel i böcker, del av antologier

Engqvist, U. (2012). Mood disorders in childhood and adolescence and their outcome in adulthood. I Clinical, Research and Treatment Approaches to Affective Disorders. IN-TECH.  

Engqvist, U. (2012). Psychoses in a Child and Adolescent Psychiatric Population and their Outcome in Adulthood. I Psychosis : Causes, Diagnosis and Treatment. Nova Science Publishers, Inc.. S. 79-112.

Konferensbidrag

Engqvist, U. (2007). Alkohol hos ungdomar och risk för suicid : Svenska Lärkaresällskapets Riksstämma, sektionssymposium.

Engqvist, U. & Rydelius, P. (2004). Child and adolescent psychiatric patients and later criminality. I Facilitating Pathways: Care, Treatment and Prevention in Child and Adolescent Mental Health : Proceedings. 16th International Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry, Berlin. Berlin :

Engqvist, U. & Rydelius, P. (2004). Mortality among former child and adolescent psychiatric patients.. I Facilitating Pathways: Care, Treatment and Prevention in Child and Adolescent Mental Health, 16th International Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry, Berlin.

Engqvist, U. (2003). Child psychiatric patients in adulthood: Psychiatric services use, mortality, and criminality. : Promoting Psychiatric Care, 27th Congress of the Nordic Psychiatric Association, Reykjavik.

Engqvist, U. & Rydelius, P. (1998). Which child and adolescent psychiatric patients need psychiatric care as adults? : Trauma and recovery, Care of Children by 21st Century Clinicians, 14th International Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry, Stockholm.

Licentiatavhandlingar

Engqvist, U. (2002). Om samarbetet mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri : Personalens kompetens och patienternas behov. Lic.-avh. Stockholm : Karolinska Institutet, 2002

Manuskript

Engqvist, U. & Rydelius, P. Young adult and middle-aged psychiatric patients - a comparison of those with and without a history as recipients of child and adolescent psychiatric care..

Övrigt

Svensson, J. , Jönsson, J. H. , Israelsson, M. , Kamali, M. , Kaffrell-Lindahl, A. , Espvall, M. , Blid, M. , Miller, E. & et al. (2016). Socialtjänsten ska inte fungera som angivare : Svenska Dagbladet. (Svenska Dagbladet).