Pågående projekt

Spara favorit 11 jul juli 2017

ASCENT (Advancing Skill Creation to Enhance Transformation)

ASCENT är ett projekt finansierat av EU med syfte att stärka forsknings- och innovationskapacitet för att öka samhällets motståndskraft mot katastrofer.

CCRAAAFFFTING – Resilient betalningssystem

Projektet ska ta reda på hur samhället på bästa sätt kan återhämta sig efter en IT-incident, naturkatastrof, politiska oroligheter eller annat som på ett dramatiskt sätt påverkar betalningssystem, transport- och livsmedelsförsörjningen.

Från myndighet till medborgare och tillbaka: En studie av samverkan och kommunikation inom ramen för Styrel

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om beslutsprocesser inom Styrel, hur samverkan inom ramen för Styrel implementeras i praktiken, vilka konsekvenser olika prioriteringar får för samhället och dess medborgare samt hur den enskildes ansvar kommuniceras till särskilt sårbara grupper.

Försäkringsbranschen och klimatförändringarna

Försäkringsbranschen och klimatförändringarna: Kort och långsiktiga konsekvenser av bostadsägares riskuppfattningar, betalningsförmåga och riskbeteende för försäkringsbranschen. 

Gränsöverskridande samverkan för säkerhet 2 (GSS2)

Projektet GSS2 ska bidra till att undanröja hinder för samverkan och samarbete mellan krisaktörer i Norge och Sverige. 

HOMERISK – Riskhanteringsstrategier när hushåll förlorar strömförsörjning och digital infrastruktur

Projektets tema är medborgarkonsumentens roll i modern riskperception och riskbedömning. Eftersom hushållet är vardagslivets centrala miljö kommer fokus att ligga på dess sårbarhet i situationer där infrastrukturer fallerar, med långvarigt bortfall av samhällsservice som följd.

Nödkit för hemmet

Hushållsberedskap i samhällssäkerhetsdiskurser och vardagens praktiker

I det här postdokprojektet studeras krisberedskap ur ett hushållsperspektiv. Projektets huvudsakliga fokus ligger vid hur krisberedskap kan förstås inom ramen för hemmet som ett socialt och rumsligt sammanhang där vardagens praktiker diskuteras, utvecklas och praktiseras.

Bild till projektet Hållbart samhällsbyggande (HåSa)

Hållbart Samhällsbyggande: Från mellersta Norrland till Europas glesa bygder (HåSa)

OM PROJEKTET: Hållbarhet inom byggande och boende är en hörnsten för regioners utveckling. HåSa syftar till att bidra till hållbart samhällsbyggande genom att utveckla goda, jämlika och attraktiva boende- och livsvillkor i mellersta Norrland.

Lokala nätverk för trygghet och säkerhet

Projektet studerar vilken betydelse lokala aktörsnätverk för samverkan inom samhällsskydd och beredskap har för det svenska krisberedskapssystemet och hur nätverken bidrar till lokalsamhällets säkerhet. 

Nätverk som styrform

Inom detta projekt studeras de s.k. Älvgrupperna. Fokus riktas mot hur samverkan mellan privata och offentliga aktörer fungerar som verktyg för risk- och krishantering. Ett delsyfte är att studera nätverksstyrning i praktiken samt att jämföra organisering av och beslutsfattandet inom de olika nätverken.

Organisation av frivilliga vid krishantering

I detta projekt studeras i vilken grad och på vilket sätt tre typer av frivilliga aktörer integrerades i bekämpningen av den stora skogsbranden i Västmanland 2014. 

RCR Lab

Arbetet med att bygga upp ett risk- och krislabb i Östersund är i full gång. Labbet kommer att bli en fysisk och virtuell miljö för samverkan, lärande och forskning som tillsammans utgör en kunskapsnod unik i sitt slag.

Risk and Security Governance Studies within Baltic-Nordic Academic Communities of Practices (Risk-Net)

The aim of the Risk-Net project is to enhance risk and security governance capacities in the Baltic-Nordic region via the development of the Academic Community of Practices (network) in Risk and Security Governance and the interdisciplinary educational methodology based on digital integration in learning, teaching and training. 

Samhällsresiliens i Sverige: Styrning, Sociala nätverk och lärande

Forskningsprojektets övergripande syfte är att bidra till ett resilient samhälle genom fördjupad och nyanserad förståelse av de kontextuella och bakomliggande faktorer som skapar och upprätthåller resiliens respektive bryter ned och underminerar densamma.

Simulering och optimering av trafikstyrningslösningar på SOS Alarm

SOS Alarm och Mittuniversitetet arbetar i detta projekt för att förbättra larmhanteringsprocessen och därigenom minska väntetiderna för dem som ringer nödnumret 112.

TRILLION

TRILLION är ett EU-projekt inom "community policing" vilket innebär att polis och medborgare i samarbete med varandra skall skapa ett tryggare samhälle. Projektet har som målsättning att utveckla och designa ny teknik och en teknisk plattform som gör det möjligt för medborgare att kommunicera med sin polismyndighet, men även för polisorganisationer att kommunicera med varandra. 

RCR:s logotyp högupplöst jpg

Kontakt

Telefon (växel)

010-142 80 00

E-post

rcr@miun.se

Adress

RCR
Mittuniversitetet
Kunskapens väg 1
831 25 Östersund

Alla medarbetare