Försäkringsbranschen och klimatförändringarna

Spara favorit 25 aug augusti 2015

Försäkringsbranschen och klimatförändringarna: Kort och långsiktiga konsekvenser av bostadsägares riskuppfattningar, betalningsförmåga och riskbeteende för försäkringsbranschen. 

Vissa hävdar att försäkringsbranschen är den bransch som kommer att drabbas hårdast av de förväntade väderförhållandena som följer i klimatförändringars spår. En nyckelfråga för ett klimatanpassat tryggt framtida boende och i fokus för denna studie är bostadsägares egna uppfattningar om de risker klimatförändringar medför och hur dessa kan förebyggas.

Genom att öka den enskildes ansvarstagande och förebyggande insatser kan man begränsa kostnaderna både för individen själv, och för offentliga och privata aktörer. De flesta människor tycks idag vara beredda att betala för säkerhet, men i vilken utsträckning och för vad är oklart. I Sverige har en väldigt liten andel av befolkningen ekonomisk möjlighet att sprida sina privata risker relaterade till boende via kapitalmarknaderna och därför är de flesta hänvisade till en försäkring med fast premie motsvarande det förväntade värdet.  I ett samhälle där ansvaret för personlig trygghet i allt större utsträckning individualiseras är det också viktigt att belysa dessa frågor utifrån frågan om försäkringsskydd på lika villkor.

Det är sedan länge känt att en individs ålder, kön, utbildningsnivå, ursprung etc. påverkar både riskuppfattning och riskbeteende. När vi studerar hur bostadsägare förhåller sig till klimatrelaterade risker i det egna hemmet är det därför viktigt att ta hänsyn till strukturer som inte bara påverkar riskuppfattningar och riskbeteenden utan som också formar människors vardagsliv på en övergripande nivå.

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om hur bostadsägares riskuppfattningar, riskbeteenden och betalningsvilja/förmåga i relation till förväntade klimatförändringar kan påverka försäkringsbranschen. Projektet består av två delstudier; en nationell enkät och en intervju- och observationsstudie där familjer besöks i sina hem och får berätta om sitt klimatarbete. Projektets sista år inleds med en workshop där resultaten från de två delstudierna kritiskt granskas, diskuteras för att sedan fogas samman för att skapa en helhetsbild. Här diskuteras framför allt de konsekvenser som bostadsägarnas riskuppfattning, riskförståelse och riskbeteenden kan få för försäkringsbranschen.

Fakta

Projektledare 
Anna Olofsson

Projekttid
20150101–20171231

Finansiär
Länsförsäkringars forskningsstiftelse