Gränsöverskridande samverkan för säkerhet 2 (GSS2)

Spara favorit 18 apr april 2016

Projektet GSS2 ska bidra till att undanröja hinder för samverkan och samarbete mellan krisaktörer i Norge och Sverige. 

Ett hinder som framkommer både inom forskning och från de utvärderingar som genomfördes inom projektet Gränsöverskridande samverkan för säkerhet (GSS) är svårigheter att förstå varandra över nationsgränser men också organisationsgränser. En del i detta är skillnader i formella lagar, regler och också rutiner/arbetssätt. Andra skillnader är språk/begrepp, förståelse och tolkningar av skeenden. 

Ett annat förväntat hinder är de organisationsförändringar som sker på båda sidor om gränsen. I Norge står många centrala krisaktörer inför stora organisationsförändringar genom centralisering både på kommunal nivå och inom exempelvis polisen. I Sverige har Jämtlands läns landsting och polis genomfört stora förändringar i sina respektive organisationer. Organisationsförändringarna medför behov av förändringar i till exempel ledning av räddningsinsatser och krishanteringsplaner. I en region som präglas av långa avstånd och minskad befolkning är det här extra utmanande.

Ett tredje hinder är att kommunicera med medborgare och besökare i händelse av kris. Kommunikation (både internt och externt) är centralt för all krishantering. Det återstår mycket att göra för att kommunicera med de medborgare och tillfälliga besökare som finns i vår region i händelse av kris. Projektresultaten i GSS och forskning visar att mångfaldsproblematiken sällan aktualiseras eller diskuteras. Det finns ett tydligt behov kring forskning och utveckling för att synliggöra behov av ökad medvetenhet och lärande kring mångfaldsproblematik i samband med krisledning.

Mål

Projektets övergripande mål är att bidra till att undanröja hinder som rör samarbete,organisationsförändringar och mångfald. För att nå dessa mål kommer projektet att arbeta med följande delmål:

  • Utveckla ett IT-stöd (övningssystem) och en modell för att stötta övning, utvärdering, reflektion, scenario och återkoppling till verksamhet. Detta i syfte att bidra till lärande kring interregionalt samarbete.
  • Ökad kunskap om säkerhet och krishantering med särskild fokus på förhållanden i gränsbygder och förutsättningar för interregionalt samarbete.
  • Ökad kunskap om mångfald och etnicitet i relation till krishanteringsarbete. 
  • Ökad färdighet i att hantera krissituationer med interregionala dimensioner. Ökad färdighet i att använda olika typer av teknologier för att genomföra övning, utvärdera övning och reflektera över lärande. Särskilt fokus på kommunikation i gränsbygder.
  • Effektivare och utökad krishanteringsförmåga genom interregionalt samarbete leder ytterst till högre säkerhet för regionens medborgare. 


Läs mer på GSS2:s egen hemsida

Fakta

Deltagare
Erik Borglund, RCR
Lena-Maria Öberg, RCR
Erna Danielsson, RCR
Høyskolen i Nord-Trøndelag
Övriga partners i projektet är kommuner, polisen, räddningstjänst, norska Röda Korset m.fl.

Projekttid
20150901–20180831

Finansiering
EU:s Interregprogram (Sverige–Norge)