Lokala nätverk för trygghet och säkerhet

Spara favorit 9 sep september 2015

Projektet studerar vilken betydelse lokala aktörsnätverk för samverkan inom samhällsskydd och beredskap har för det svenska krisberedskapssystemet och hur nätverken bidrar till lokalsamhällets säkerhet. 

Det svenska samhällets skydd och beredskap vilar idag i stor utsträckning på lokala organisatoriska nätverk. Trots att nätverken är vanligt förekommande över landet är de i stort sett obeforskade och det saknas därför systematiserad och övergripande kunskap om hur nätverken är sammansatta, vilka avtal som finns mellan de olika aktörerna, vilka aktiviteter som genomförs i nätverken, hur olika nätverk samarbetar, vilka förväntningar som finns på och mellan aktörerna och hur de faktiskt svarar upp mot dessa. Samtidigt visar erfarenheterna från faktiska händelser återkommande på brister i organisering, beslutsfattande och kommunikation. Man kan därför ifrågasätta om de lokala nätverken är särskilt effektiva och vilket bidrag de egentligen ger till att upprätthålla säkerhet eller för att hantera olyckor och kriser. 
 
En övergripande fråga är på vilka sätt multiorganisatoriska allianser skapar förutsättningar för och bidrag till ett säkert lokalsamhälle. Å ena sidan kan det låta bra att många aktörer med skilda kompetenser och resurser involveras i öppna nätverk, å andra sidan kan det skapa oklarheter vad gäller ansvarighet, beslutsfattande, sekretess, informationsdelning och utförande. Att samhällsskydd och beredskap på lokal nivå bygger på ett fleraktörsperspektiv innebär också att antalet relationer är många. Vi vet dock inte hur dessa relationer ser ut varken i formella eller informella termer eller hur nätverkens samlade konstellationer påverkar relationerna. Samtidigt är det just dessa aktörsrelationer som samhällets krisberedskap i stor utsträckning förlitas på. Det väcker frågor om hur personberoende nätverken är, hur relationerna skapas, upprätthålls och förändras, vilka maktordningar som råder, vilken tillit och förväntan som finns i nätverken. 
 
Mot denna bakgrund är projektets syfte att undersöka vilken betydelse lokala aktörsnätverk för samverkan inom samhällsskydd och beredskap har för det svenska krisberedskapssystemet och vilket bidrag nätverken lämnar till (lokal)samhällets säkerhet. De mer konkreta målen i projektet är dels att kartlägga olika former av lokala nätverk för samhällsskydd och beredskap och förklara vad som konstituerar dessa, dels att fördjupa kunskapen om relationerna mellan nätverkens aktörer genom att undersöka formella och informella relationsaspekter. 
 
Projektet förväntas ge både kunskap om de lokala nätverken för samhällsskydd och beredskap och allmän teoretisk förståelse av lokalsamhälleliga nätverk.

Fakta

Deltagare
Jörgen Sparf

Projekttid
2015–2017

Finansiär
Mittuniversitetet