Samhällsresiliens i Sverige: Styrning, Sociala nätverk och lärande

Spara favorit 29 maj maj 2018

Forskningsprojektets övergripande syfte är att bidra till ett resilient samhälle genom fördjupad och nyanserad förståelse av de kontextuella och bakomliggande faktorer som skapar och upprätthåller resiliens respektive bryter ned och underminerar densamma.

Resiliens är ett begrepp som under senare år har blivit etablerat inom risk- och säkerhetsområdet, både inom forskning och praktik. Det är dock ett problematiskt begrepp, inte minst eftersom det har lika många definitioner som användare och för att tillämpningarna spänner från enskilda individers resiliens till globala klimatfrågor.

Många gånger används begreppet resiliens i samband med just globala frågor eller sammanhang som involverar extrema förhållanden, såsom områden hårt utsatta för fattigdom, svält, naturolyckor eller politisk instabilitet. Men eftersom det har blivit ett etablerat begrepp är det viktigt att undersöka hur det kan förstås och tillämpas i en svensk eller nordisk kontext. Genom att ta fram kunskap om resiliens som är specifik för Sverige ska projektet bidra till en ökad resiliens.

Samhällsresiliens i Sverige: Styrning, Sociala nätverk och lärande är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Försvarshögskolan och Karlstad universitet.

Fakta

Deltagare
Mittuniversitetet:
Dimitri Ioannides
Roine Johansson
Mikael Linnell
Evangelia Petridou
Jörgen Sparf
Försvarshögskolan:
Hans Brun
Karlstad universitet:
Mikael Granberg
Beatrice Hedelin
Lars Nyberg

Projektledare
Jörgen Sparf

Projekttid
20180101–20221231

Externa forskningsmedel
20 miljoner

Finansiär
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB