Utbildningsöversikt

Spara favorit 4 dec december 2017

I utbildningsöversikten hittar du information om aktörer som erbjuder kurser och utbildningar inom risk och kris i Mittsverige.

MidRisk projektets övergripande syfte är att öka Mittsveriges tillväxt och utveckling genom att göra RCR till ett nationellt ledande och internationellt erkänt risk- och kriscentrum. MidRisk ska medverka till en samverkan inom utbildningsområdet när det gäller risk- och krishantering. Som ett led i detta har projektet skapat den här översikten av regionens utbildnings- och kursutbud inom risk och kris. Sammanställningen utgår från klustret Saftey Rescue Region, ett projekt som drevs av Länsstyrelsen i Västernorrlands län men har kompletterats med andra aktörer.

Car Events

Erbjuder praktisk utbildning för resande till högrisk områden och arbetande i komplexa räddningssituationer. Kurser i såväl basic -som avancerad terrängkörning ges. 

Folke Bernadotte Akademin  

Myndigheten FBA erbjuder utbildningar inom områden som säkerhet i fält och ledarskap. Stort fokus ligger på insatsförberedande utbildningar och fördjupande kurser för utsänd personal i krishanteringsinsatser. 

mPowerment

Erbjuder kurser i stabs- och ledningsmetodik, stabschefskurser och samverkan. 

Mittuniversitetet

Risk- och krishanteringsprogrammet är Sveriges enda samhällsvetenskapliga grundutbildningsprogram inom risk, kris och säkerhet. Huvudämnet är sociologi och särskilt organisation och ledarskap fokuseras. Praktik ingår.

MSB Sandö

MSB Sandö erbjuder bland annat den tvååriga utbildningen Skydd mot olyckor, Räddningsledare A, Räddningsledning B men också kortare kurser och utbildningar inom risk- säkerhet och krishanterings- området. MSB Sandö ger flera internationella kurser och utbildningar.

PCA Consult and Marketing

Erbjuder bland annat teknisk utbildning och träning, avseende väg- och terrängfordon, som används i utvecklingsländer och i katastrofområden.

Per & Per Ledarskap 

Erbjuder övningar i krishantering med fokus på ledning av och ledarskap inom den egna organisationen.

Pexcon AB

Erbjuder stöd i säkerhetsledning och ledningsträning genom kvalificerad projektledning och scenariobaserade övningar.

Räddningsgymnasiet Sandö

Räddningsgymnasiet Sandö erbjuder ett treårigt Naturvetenskapligt program. Utbildningen är profilerad mot Civil krishantering, Brand och Räddning.

Sida Partnership Forum

Sida Partnership forum är en resurs som erbjuder utbildning, kompetensutveckling och möten inom internationella utvecklingsfrågor. Erbjuder även kursen Advanced Training Programme on Humanitarian Action (ATHA), vars syfte är att fördjupa kunskapen om relationen mellan utvecklingssamarbete och humanitära aktioner vid kriser.

Tomas Kristiansson Ledarskap och Pedagogisk Utveckling AB

Ger utbildning och övning i kvalificerad beslutsfattning, ledarskap i svåra situationer och stabsarbete inom krisledning.

Tyréns AB 

Erbjuder ett stort utbud av tjänster inom området Brand, Risk och Säkerhet. Tjänsterna sträcker sig från risk- och sårbarhetsanalyser inom industrin och i samhällsplanering till fullskaleövningar inom både privat och offentlig verksamhet.

Umeå Universitet

Den samhällsvetenskapliga institutionen ger det treåriga kandidatprogrammet för internationell kris- och konflikthantering. 

Vårsta Kriscentrum

Vid stiftelsen Vårsta Diakonigård finns ett kriscentrum som ger utbildning och kurser inom krishantering och kriskommunikation. Centret utbildar också handledare i CCAM-modellen. 

RCR:s logotyp högupplöst jpg

Kontakt

Telefon (växel)

010-142 80 00

E-post

rcr@miun.se

Adress

RCR
Mittuniversitetet
Kunskapens väg 1
831 25 Östersund

Alla medarbetare