Vill du delta i ett forskningsprojekt?

Vi söker dig som arbetat inom vården under den första tiden för spridning av Covid-19 (coronaviruset) i Sverige. Syftet med projektet är att analysera arbetssituationen för vårdpersonal under en pandemi.

35839515-dispersed-corona-viruses-with-blue-liquid.jpg

Forskningsintervju

Datainsamling i projektet består av djupintervjuer med vårdpersonal i Sverige. Endast arbetsrelaterade frågor ställs i intervjun som tar ca 60 minuter och genomförs via telefon. 

Frivilligt deltagande

Att delta är helt frivilligt och det är okej att när som helst, också under eller efter intervjun, dra tillbaka medgivandet utan att det innebär några konsekvenser.

Att delta i intervjustudien innebär inga kända risker men ger möjlighet att ge uttryck för den egna upplevelsen av att arbeta inom vården under utbrottet av Covid-19.

Forskning om arbetsliv och hälsa

De data som samlas in kommer att ligga till grund för forskning och publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Resultat kommer också presenteras på andra sätt för att komma dem till del vilka har nytta av kunskap om vårdpersonals upplevelser av arbetssituationen under en pandemi.

Vid avrapportering kommer endast fingerade namn på personer och vårdinrättningar användas för att deltagares identitet inte ska kunna röjas.

Projektet leds av Erika Wall, docent i sociologi och universitetslektor vid Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet. Efter tio år inom sociologisk riskforskning, arbetar Erika nu med frågor som rör arbetsliv och hälsa.

Forskningen finansieras av Mittuniversitetet och genomförs inom ramen för ordinarie tjänst vid universitetet.

Jag ställer gärna upp på en intervju

Kontakt

Erika Wall

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 85 92