Utvärdering av de särskilda medlen till partierna för informationsinsatser inför 2014 års allmänna val

Spara favorit 26 sep september 2014
Valsedlar

Regeringen har uppdragit åt DEMICOM att utvärdera användningen av de särskilda medlen till partierna för informations­insatser inför Europa­parla­mentsvalet och de nationella allmänna valen 2014. I projektet analyseras hur partierna använt medlen, vilka väljar­grupper som nåtts av informationsinsatserna samt om insatserna påverkat mottagarna att i ökad utsträckning rösta eller på annat sätt delta i politiken.

Regeringen anser att ett högt och jämlikt valdeltagande är viktigt. För att säkerställa att information om de allmänna valen når ut till olika grupper i samhället har 45 miljoner kronor avsatts som särskilda medel till partier­na för informationsinsatser inför Europaparla­mentsvalet och de nationella allmänna valen 2014. Med medlen ges partierna ökade möjlig­heter att nå ut till olika grupper där valdeltagandet traditionellt sett är lägre än bland röstberättigade i övrigt. Totalt 44 miljoner kronor har delats ut till partierna.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 mars 2015.

                                     

Projektfakta

Projekttid: 2014-2015
Projektledare: Prof. Lars Nord
Finansiering: Justitiedepartementet