Coping with the loss of the last: indicators for forest landscape biodiversity

Mon 17 Dec 2018 09:49

Naturvårdsverket will fund a research project at Mid Sweden University on Coping with the loss of the last: indicators for forest landscape biodiversity. The project is a cooperation with researchers on SLU. The project manager is professor Bengt-Gunnar Jonsson Mid Sweden University. 

FSCN

Bättre sent än aldrig: indikatorer för skogslandskapets gröna infrastruktur

Fungerande grön infrastruktur (GI) för bevarandet av biologisk mångfald i Sverige utmanas av förlust av kvarvarande skogar med höga bevarandevärden. Dessutom styr utvecklingen av politiken mot bioekonomi med ytterligare intensifiering av skogsbruk. GIs funktionalitet påverkas av nettoförlusten av livsmiljö, ökat formellt områdesskydd, frivilliga avsättningar och ej brukade impediment. Arbetet för GI kräver därför nya indikatorer som integrerar och presenterar olika rumsliga data. Vi kommer att utveckla rumsliga indikatorer som ett "trafikljussystem" som matas av toppmoderna marktäckedata och kan användas av praktiker för att bedöma skogliga GIs funktionalitet för strategisk, taktisk och operativ planering.

För att uppmuntra samarbete och iterativt lärande om och användning av indikatorverktyg har projektet fem arbetspaket. (WP1) Granskning av tillvägagångssätt för planering på landskapsnivå som tillämpats i länens gröna infrastrukturplaner och kartläggning av planerares behov. (WP2) Utveckling av indikatorer för biologisk mångfald på landskapsnivå på tre nivåer: a) intakta skogslandskap, b) boreala skogsfragment i form av sena successionsstudier av tall, gran och lövträd, och nyligen brända områden, och c) kantzoner mellan vatten och land. (WP3) Kartläggning av marktäckedata och populationsindikatorer med rumsliga data för arter som representerar olika spridningsförmåga, arealbehov och livsmiljökvalitet. (WP4) Kartläggning av hinder för användning av indikatorer, och analyser av framtida trender baserat på intressenternas scenarier för skogsintensifiering och klimatförändring. (WP5) Verktygslåda för kommunikations- och utbildnings med fallstudier för slutanvändare vid länsstyrelser och andra relevanta intressenter. Projektet stödjer Sveriges arbete med att möta nationella såväl som internationella mål (t ex CBD Aichi mål) och svara på identifierade utmaningar i den senaste IPBES-bedömningen av biologisk mångfald och ekosystem.


Recommended:

The page was updated 1/29/2021