Bio2Fuels 2030

Save favourite 2 May May 2016

Read more about our research project Bio2Fuels 2030 in Swedish below. The research project is funded by EU regional development fund. 

Det har skett stora förändringar inom de svenska energisystemen under de senaste trettio åren beroende på en stark utveckling av bioenergisektorn. Bioenergiproduktionen har ökat från 40 TWh till 140 TWh i Sverige under denna tidsperiod. Det motsvarar ungefär en tredjedel av landets energiförsörjning. Dock finns väldigt lite förnybart bränsle från biomassa inom transportsektorn. Transportsektorn står för de dominerande utsläppen av växthusgaser i Sverige. 

Sveriges regering har satt mål för att minska utsläppen från fordonstrafik. Dessa mål beskrivs i utredningen "Fossilfri fordonstrafik 2030". För att nå detta mål blir kommersialiseringen av 2:a generationens biodrivmedel som Bio-SNG, DME, diesel och bio-olja (bio-olja används för produktion av biodiesel) etc en viktig fråga. 

Vår region har exceptionellt goda möjligheter att utveckla systemen för gröna bränslen eftersom vi har mycket skog och utbyggd skogsindustri. Den är väletablerad och välrenommerad samt har goda förutsättningar att klara de infrastrukturella utmaningar som produktionen kräver. 

I vår förstudie studeras processen från biomassa till gas och flytande fordonsbränsle integrerat i den svenska infrastrukturen. De andra generationens biodrivmedel och dess tekniska och ekonomiska förutsättningar kommer att granskas. Det eller de drivmedel som har bäst förutsättningar för kommersialisering kommer att identifieras. 

Målet för det kommande teknikprojektet är att i nära kontakt med näringslivet utveckla vald teknik och på så sätt integrera näringslivets behov i projektet samt i förlängningen skapa fördjupade partnerskap med lämpliga företag för utveckling och demonstration av utvecklad teknik. 

Förstudien är ämnad att lägga grunden för strategiskt viktiga biodrivmedelsprojekt i framtiden. Förstudien avser att:

  1. Söka samarbete med näringsliv för att lägga grund för partnerskap och demonstration.
  2. Utvärdera forskningsfronten för att identifiera möjliga partners.
  3. Söka och skapa kontakt med relevanta forskargruppern för deltagande inom kärnområdet men också tvärvetenskapliga samarbeten som t ex mätteknik och miljö.
  4. Delta i relevanta nätverk inom näringsliv, samhälle och akademi.

Målet med förstudien är att lägga grunden för kommande forskning avseende utveckling och kommersialisering av andra generationens biodrivmedelsteknologi. 

Projektets målgrupper är regionala aktörer såsom privat näringsliv, kommuner, länsstyrelser, landsting, ideella organisationer inom skogs-, pappers-, och massaindustri, energiföretag, branschens maskin- och råvaruleverantörer samt entreprenörer. 

Researchers in the area