SMART - Smarta system och tjänster för ett effektivt och innovativt samhälle

Save favourite 9 Oct October 2019
Smart City

Teknikutvecklingen ställer nya krav på regionens företag men ger också en unik möjlighet att utveckla nya produkter och tjänster och öka konkurrenskraften på en internationell nivå. I forskningsprojektet SMART är syftet att öka medvetenheten och kunskapen om smarta system och tjänster så att regionens små och stora företag kan dra nytta av denna nya marknad.

Bakgrund

Den allt snabbare teknikutvecklingen ställer helt nya krav på företag att ta tillvara på de möjligheter som den nya tekniken innebär och omsätta dessa till nya produkter och tjänster som skapar globala konkurrensfördelar. Ett av de områdena med störst potential för nya produkter och stärkt konkurrenskraft är smarta system. Smarta system innefattar tekniker som mätteknik, inbyggda system, trådlös kommunikation och Internet of Things. Många av regionens företag har behov av dessa teknologier för att stärka sin konkurrenskraft och Mittuniversitetets forskningscentrum STC har i över tio år forskat inom området och har en ledande position.

Målet med forskningsprojektet SMART är att stärka den regionala industrins innovations- och konkurrenskraft genom att öka kunskapen om användningen av smarta system och tjänster. Projektet inriktar sig på smarta system inom tre fokusområden som är utformade tillsammans med och utifrån behoven från regionens företag och organisationer:

  • Effektiv produktion (produkter för att energieffektivisera/minska utsläpp)
  • Smarta samhällen (produkter för att minska utsläpp/resursanvändning samt ökad tillgänglighet för rörelsehindrade)
  • Övervakning av stora områden (produkter för att energieffektivisera och minskad effekt på ekosystemen).

En mer detaljerad beskrivning av fokusområdena finns längre ner på sidan.

Smart in the social media

Effektiv produktion

Industry

Införande av trådlösa sensor och kontroll i industriella processer

Effektiv produktion har två olika delaktiviteter. Den första aktiviteten är införande av trådlösa sensorer och kontroll i industriella processer. Målsättningen där är att undersöka förutsättningen att skapa trådlös övervakning och kontroll av industriella processer, detta ger förutsättning för effektivare kontroll av tillverkningsprocesser och då minskad miljöpåverkan. Forskningsutmaningarna är bland annat att skörda energi till cyberfysiska system, energieffektiva hårdvaruarkitekturer, tillförlitlig och säker trådlös kommunikation samt applikationsanpassade sensorer så som inbyggda mätsystem.

Införande av fjärrövervakning av status för maskiner och inventarier i industrin

I denna delaktivitet är målet  att utveckla metoder att sammanställa stora mängder sensordata för att kunna statusövervaka maskiner och inventarier i industrin, vilket har förutsättningar att ge minskat resande och till följd minskat CO2 utsläpp. Forskningsutmaningarna är inom BIG data analysis, enkel och säker anslutning till Internet (IoT), energieffektiva hårdvaruarkitekturer, tillförlitlig och säker trådlös kommunikation.

Smarta samhällen

Vybild över sundsvall på natten

Det övergripande syftet i denna aktivitet är att skapa en samverkan mellan forskning och företag inom fokusområdet smarta samhällen. I samarbete med företagspartner kommer forskarna att fokusera arbeta inom två olika delaktiviteter:

Övervaka stadsmiljöer och byggnader för att möjliggöra bättre levnadsmiljö

Målsättning är att möjliggöra mätning av miljöparametrar i stadsmiljö och i byggnader vilket ger förutsättningar för minskade utsläpp.  Forskningsutmaningarna är att skörda energi från omgivningen, enkel anslutning till Internet, energieffektiv datorarkitektur, BIG data och inbyggda mätsystem.

Smarta lösningar för ökad tillgänglighet och kvalitet för rörelsehindrade

I denna delaktivitet är målet att kontaktlöst kunna styra en rullstol genom att stolen följer vårdaren eller en annan rullstol. Det krävs ny mätteknik och koppling mot en molntjänst för att övervaka rullstolens användare och säkerställa dennes medicinska och biomekaniska status. Denna nya smarta lösning kan förbättra möjligheterna för rörelsehindrade att kommunicera och förflytta sig utifrån sina egna förutsättningar och villkor och kan på så vis bidra till att minska utanförskap för rörelsehindrade. Forskningsutmaningarna finns inom inbyggda mätsystem, energieffektiva härdvaruarkitekturer, enkel och säker anslutning till Internet (IoT).

Övervakning av stora områden

Vindkraft örn övervakning Gotland

Projektets tredje aktivitet handlar om övervakning av stora områden med ett fokus på vindkraft. Här är målsättningen att med hjälp av ett nätverk av smarta kameror övervaka vindkraftverk och flygplatser för att minska vindkraftens effekt på ekosystemet. Forskningsutmaningarnas ligger i applikationsanpassade sensorer, inbyggd maskinseende, energieffektiva hårdvaruarkitekturer, enkel och säker anslutning till Internet (IoT) samt skörda energi till cyberfysiska system.

En annan del av aktiviteten är prediktion och karakterisering av nedisning av vindkraft och flygplatser.  Målsättningen är att ta fram mätteknik som kan prediktera meteorologiska förutsättningarna för nedisning och kunna hitta is på en vägyta eller en vindkraftsrotor med effekten att öka vindkraftsproduktion och säkerheten. Forskningsutmaningar finns inom applikationsanpassade sensorer, inbyggd maskinseende, energieffektiva hårdvaruarkitekturer, BIG data analysis.

SMART

Styrgrupp

Mattias O'Nils
Mittuniversitetet

Tomas Stenlund
Permobil

Sara Zetterberg
SSG

Kristin Eriksson
Sundsvalls kommun

Torbjörn Jonsson
Fiber Optic Valley

Nina Berlin
Masarin consulting och Bron Innovation

L-G Vestman
Nipsoft

Projektperiod

September 2016 - December 2019

SMART finansieras av: