MiLo

Climate change, pollution and noise have a major impact on society. In this project, researchers with new technology want to measure environmental parameters over large areas, which creates completely new opportunities to use this information for decision-making and control of industry and society.

Milo projektet

Projektet MiLo - miljön i kontrolloopens aktiviteter - att mäta miljöparametrar, presentera miljödata, utveckla innovationer och strategiskt kommunicera detta och därmed öka kunskap och förståelse - har som mål att stärka företagens och regionens attraktions- och konkurrenskraft. Nedanstående områden ligger i fokus:

 

Mäta buller från industrin

NiiT

Projektet har som målsättning att öka kunskapen och ta fram mätmetoder för positionering och karakterisering av ljudkällor i industriella miljöer och större ytor. Genom ljudkaraktärisering är det möjligt skapa säkrare och attraktivare industriella arbetsmiljöer.

Mäta föroreningar

Essvik liggande

Detta projekt syftar till att utveckla mättekniker för detektion och kvantifiering av miljöfarliga föroreningar i de fiberbankar som ligger upplagrade i några av Sundsvallsområdets havsvikar. Fiberbankarna består i huvudsak av cellulosaslam förorenade med exempelvis kvicksilver och arsenik. Därtill sker en nedbrytning av det organiska materialet som i sin tur förväntas frigöra gaser så som exempelvis växthusgasen metan och giftigt svavelväte.

Framtidens flygplatser

Arlanda liggande

Delprojektets mål är att utveckla nya metoder få en tillförlitlig kamerabaserad övervakning av säkerhetskritiska områden på Sundsvall-Timrå flygplats. Genom att kombinera multikamerateknik ska man säkerställa identifiering av objekt såsom människor, servicefordon, flygplan, djur, främmande föremål på rullbanor. Vid vinterunderhåll av flygplatsen finns dessutom behov av mätsystem för karakterisering av rullbanornas beläggning av snö, vatten och is. Flygplatsen inrymmer världens första operativa center för fjärrstyrning av flygtrafikledning, Remote Tower Centre. 

Effektivisera skidanläggningar

Skidanläggning liggande

Här ska forskarna utveckla mätteknik för att karakterisera snöns egenskaper såsom fukthalt och kornstorlek. Det finns ett intresse för tillverkare av snökanoner som vill övervaka processen när vatten omvandlas till snö. De vill även veta mer om den tillverkade snöns egenskaper. Även arenor för vintersport har intresse av att veta mer om egenskaperna hos den snö som täcker anläggningen för att återkoppla och styra sin verksamhet. 

Styrgrupp

Benny Thörnberg
Mittuniversitetet
Kristin Eriksson
Sundsvalls kommun.
Lena af Geijerstam Unger
VD Hemab
Erik Brydolf 
Sweco Environment 
Erik Bäckman
Saab Digital Air Traffic Solutions AB

Projektperiod

November 2018 - februari 2022

MiLo i sociala medier

Partners

CGI, Combitech, Dockstavarvet, Gelab, Hemab AB, Härnösands kommun, Luftfartsverket, MittSverige Vatten & Avfall, ObservIT, Peak Region AB, RISE,  Saab Digital Air Traffic Solutions, SCA, Sufag AB, Sundsvalls Energi, Sundsvalls Hamn AB, Sundsvalls Kommun, Sundsvalls Logistikpark, Sundsvall-Timrå flygplats, Sweco, Observit, Timrå kommun, ÅF, Örnsköldsvik flygplats, Östersunds kommun

MiLo finansieras av:

Logo
Logo
Härnösands kommun 16x9
Logo
Timrå Kommun 16x9