Sweden will become leadar in Internet of Things

Sweden will become leadar in Internet of Things

Mon 20 Dec 10:58

Research Center Sensible Things That Communicate at Mid Sweden University has long been a leader in electronics research, focusing on industrial IT. On December 6 , STC:s program leader prof. Mattias O'Nils participated to a workshop of Internet of Things, arranged by Academy of Engineering Sciences (IVA). Mattias represented the research field together with Uppsala University.

Forskningscentret Sensible Things that Communicate vid Mittuniversitetet har länge varit ledande inom elektronikforskning med fokus på industriell IT. Den sjätte december bjöds STC:s programledare prof. Mattias O´Nils in till en workshop om Internet of Things som arrangeras av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Där representerade Mattias forskningen tillsammans med representant från Uppsala universitet.

 

Internet of Things syftar till att skapa en digital styrning och kontroll av industriprocesser och samhällsfunktioner. Där har Sverige goda förutsättningar att ligga långt framme. Ett exempel på hur Internet of Things skulle kunna användas i samhället är att man förser gator med kommunicerande sensorer och kan på så vis styra om trafik till mindre trafikerade leder vid rusningstid.

 

Det gavs också exempel på effekten av IoT inom några industrisegment där Mittuniversitetets forskning varit ledande. Mattias O’Nils ser även han stora möjligheter med IoT och säger att man inom industrin arbetat länge med detta, och numera med fokus på trådlös kommunikation. Men Mattias tror inte att IoT kommer att utvecklas till en egen industrigren, snarare ge upphov till en mängd nya affärsmöjligheter.

 

Syftet med dagen var att ta fram en ny gemensam vision och plan för Internet of Things (IoT).  Man avhandlade frågor så som; Vad är IoT? Hur definieras IoT? Vilken är Sveriges position i världen? Vad finns det för affärsmöjligheter? Hur bör en svensk strategi se ut?

 

En gemensam vision och plan för framtiden diskuterades fram under mötet. Målet är att Sverige även i fortsättningen ska vara en av världens ledande nationer när det gäller att skapa affärsmöjligheter baserade på informations- och kommunikationsteknik.

 

Läs mer på Ingenjörsvetenskapsakademiens hemsida:

 

Internet of things – en ny industrigren?

 

Nytt projekt ska få företag att växa och ge fler jobb