Course plan

Save favourite

View syllabus
Syllabus:

Psychology BA (B), Critical perspectives on Psychology, 4,5 credits


General data

Code: PS102G
Subject/Main field: Psykologi
Cycle: First cycle
Progression: (B)
Credits: 4.5
Progressive specialization: G1F - First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
Answerable department: Psychology
Answerable faculty: Faculty of Human Sciences
Date of change: 9/21/2016
Version valid from: 1/15/2017

Selection rules and procedures

The selectionprocess is in accordance with the Higher Education Ordinance and the local order of admission.

Grading system

The grades A, B, C, D, E, Fx and F are given on the course. On this scale the grades A through E represent pass levels, whereas Fx and F represent fail levels.

Course reading


Required literature

Author: HSV-rapport
Title: Genusforskning inom psykologin
URL: http://www.uka.se/download/18.1ff6bf9c146adf4b49682a/1404211702763/isbn91-88874-99-0+Genusforskning+inom+psykologin.pdf

Author: Magnusson, E & Marecek, J
Title: Genus och Kultur i psykologi: teorier och tillämpningar.
Edition: Senaste upplagan
Publisher: Natur och Kultur

Utöver ovan kursmaterial tillkommer artiklar och övriga resurser/kunskapskällor enligt specifikation av lärare och studieguide. Därutöver kommer kurslitteratur från bland annat tidigare kurser i biologisk psykologi, socialpsykologi och personlighetspsykologi att aktualiseras.

Other information

All undervisning är examinationsgrundande och seminarier, gruppövningar och laborationer är obligatoriska. Student som ej uppfyller krav om obligatorisk närvaro kan ges möjlighet att komplettera detta under det följande året eller vid nästkommande tillfälle som kursen ges.