Åsa Bengtsson

Save favourite

Publications

Articles in journals

von Schoultz, Å. & Wass, H. (2016). Beating Issue Agreement : Congruence in the Representational Preferences of Candidates and Voters. Parliamentary Affairs, vol. 69: 1, pp. 136-158.  

Bengtsson, Å. & Christensen, H. S. (2016). Ideals and Action : Do Citizens' Patterns of Participation Correspond to their Conceptions of Democracy?. Government and Opposition, vol. 51: 02, pp. 234-260.  

von Schoultz, Å. (2015). Nordic Research on Political Behaviour. Scandinavian Political Studies, vol. 38: 4, pp. 342-368.  

Bengtsson, Å. (2012). Citizens' perceptions of political processes : A critical evaluation of consistency and survey items. Revista Internacional de Sociologia, vol. 70: Extra 2, pp. 45-60.  

Bengtsson, Å. & Christensen, H. S. (2011). The Political Competence of Internet Participants. Information, Communication and Society, vol. 14: 6, pp. 896-916.  

Bengtsson, Å. & Wass, H. (2011). The Representative Roles of MPs : A Citizen Perspective. Scandinavian Political Studies, vol. 34: 2, pp. 143-167.  

Bengtsson, Å. & Wass, H. (2010). Styles of Political Representation : What Do Voters Expect?. Journal of Elections, Public Opinion, and Parties, vol. 20: 1, pp. 55-81.  

Bengtsson, Å. & Mattila, M. (2009). Direct Democracy and its Critics : Support for Direct Democracy and 'Stealth' Democracy in Finland. West European Politics, vol. 32: 5, pp. 1031-1048.  

Bengtsson, Å. & Christensen, H. S. (2009). Politiskt deltagande i Finland. Politiikka, vol. 51: 2, pp. 77-95.

Bengtsson, Å. & Wass, H. (2009). Äänestäjien edustusta koskevat odotukset.. Politiikka, vol. 3, pp. 187-207.

Bengtsson, Å. (2006). Att ge mandat eller utkräva ansvar : Reflektioner kring väljarnas strategier och det politiska systemets responsivitet. Finsk tidskrift , vol. 9, pp. 539-548.

Bengtsson, Å. (2004). Economic voting : The effect of political context, volatility and turnout on voters' assignment of responsibility. European Journal of Political Research, vol. 43: 5, pp. 749-767.  

Bengtsson, Å. (2004). Valdeltagande i Finland. : Rationalitet eller socialt tryck?. Politiikka, vol. 1, pp. 3-16.

Bengtsson, Å. (2002). Om komparativ politik och ekonomisk röstning : Lectio praecursoria. Politiikka, : 4, pp. 363-366.

Articles, book reviews

Bengtsson, Å. (2013). Democracy in the Age of New Media: The politics of the Spectacle. Information, Communication and Society, vol. 16: 9, pp. 1528-1530.  

Books

Bengtsson, Å. , Hansen, K. M. , Hardarson, O. , Narud, H. M. & Oscarsson, H. (2014). The Nordic Voter : Myths of Exceptionalism. Colchester : ECPR Press

Bengtsson, Å. , Anckar, C. , Denk, T. & Karvonen, L. (2013). Komparativ politik : Institutioner och beteende. Lund : Studentlitteratur AB

Bengtsson, Å. (2007). Politiskt deltagande. Lund : Studentlitteratur AB

Chapters in books

von Schoultz, Å. (2017). Party systems and voter alignments. In The SAGE Handbook of Electoral Behaviour. London : Sage Publications (Sage reference). pp. 30-55.

von Schoultz, Å. (2016). Passing through the Eye of the Needle : Individual Electoral Success in Finnish Parliamentary Elections. In The Changing Balance of Political Power in Finland. Stockholm : Santérus Academic Press Sweden. pp. 163-188.

von Schoultz, Å. (2016). Puolueiden puheenjohtajien merkitys äänestyspäätöksen kannalta. In Poliittisen osallistumisen eriytyminen : Eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsingfors : Justitieministeriet (Utredningar och anvisningar). pp. 159-176.

von Schoultz, Å. (2015). Förändringar i det politiska landskapet. In Makten att kombinera : Utmaningar, vägval och handlingskraft i Svenskfinland. Helsingfors : Svenska kulturfonden.

Bengtsson, Å. (2014). Kansanedustajien roolit ja kansalaisodotukset. In Eduskunta : Kansanvalta puolueiden ja hallituksen ehdoilla. Helsingfors : Gaudeamus. pp. 66-76.

Bengtsson, Å. (2013). Kommunalval 2012 : i väntan på tydliga besked. In Västnyländsk årsbok 2013. Bookwell (Västnyländsk årsbok). pp. 77-87.

Bengtsson, Å. & Christensen, H. S. (2012). Medborgarnas förväntningar på politiskt beslutfattande. In Muutosvaalit 2011. Helsingfors : Justitieministeriet, Finland.

Bengtsson, Å. (2012). Norms of Citizenship : Views on 'Good Citizenship' in Scandinavia. In Comparisons, Regimes, Elections : Festschrift for Lauri Karvonen. Åbo : Åbo Akademi University Press. pp. 223-248.

Bengtsson, Å. & Christensen, H. S. (2012). The Political Competence of Internet Participants : Evidence from Finland. In Social Media and Democracy : Innovations in Participatory Politics. Routledge. pp. 131-149.

Bengtsson, Å. (2012). Väljarnas kandidatval : Rörlighet och motiv. In Muutosvaalit 2011. Justitieministeriet, Finland (Utredningar och anvisningar). pp. 139-155.  

Bengtsson, Å. & Mattila, M. (2011). Finlandssvenska demokrativisioner : Mer medbogarinflytande eller skuggdemokrati?. In Finlandssvenskar i publikdemokrati. Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Bengtsson, Å. (2011). Minoriteters politiska mobilisering : En västeuropeisk kartläggning. In Språk och politisk mobilisering - Finlandssvenskar i publikdemokrati. Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Bengtsson, Å. (2011). Svenska folkpartiet som förvaltare av det politiska och sociala kapitalet. In Det finlandssvenska sociala kapitalet : Fakta eller fiktion. Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). pp. 163-178.

Bengtsson, Å. & Wass, H. (2009). Kansalaisten edustusodotukset. In Vaalit yleisödemokratiassa : Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tammerfors : Tampere University Press. pp. 279-302.

Bengtsson, Å. (2009). Suoran demokratian ja häivedemokratian kannatus Suomessa. In Vaalit yleisödemokratiassa : Eduskuntavaalitutkimus 2007. Tammerfors : Tampere University Press. pp. 303-324.

Bengtsson, Å. , Djupsund, G. & Karvonen, L. (2008). Finlandssvenskar och politik på 2000-talet : Partisympatier, opinioner och aktivitet. In Opinioner och trender i Svenskfinland. Samforsk. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning.

Bengtsson, Å. (2006). Rösträttens utveckling i Europa : En historisk tillbakablick. In Demokratia ja poliittinen osallistuminen. Tammerfors : Tampere University Press. pp. 203-220.

Bengtsson, Å. & Grönlund, K. (2005). Ehokasvalinta. In Vaalit ja demokratia Suomessa. Helsingfors : WSOY. pp. 229-251.

Bengtsson, Å. & Grönlund, K. (2005). Muu poliittinen osallistuminen. In Vaalit ja demokratia Suomessa. WSOY. pp. 147-168.

Bengtsson, Å. , Grönlund, K. & Karvonen, L. (2005). Språk och parti. In Den finlandssvenska väljaren. Samforsk. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning. pp. 89-126.

Bengtsson, Å. , Sundberg, J. & Wilhelmsson, N. (2005). Svenskt och finskt väljarbeteende. In Den finlandssvenska väljaren. Vasa : Samforsk. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning. pp. 23-56.

Bengtsson, Å. (2005). Utmaningar för svensk politik. In Den finlandssvenska väljaren. Vasa : Samforsk. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning. pp. 127-144.

Bengtsson, Å. (2004). Demokrati, eliter och ansvar. In Partier och ansvar. Stockholm : SNS förlag (SNS författningsprojekt). pp. 9-24.

Bengtsson, Å. (2004). Utkräver väljarna ansvar?. In Partier och ansvar. Stockholm : SNS förlag (SNS författningsprojekt). pp. 156-176.

Collections (editor)

Bengtsson, Å. (ed.) & Wass, H. (ed.) (2010). Representaatio edustavuutena, suhteena ja deliberaationa. Statsvetenskapliga föreningen i Finland (Politiikka ).

Bengtsson, Å. (ed.) & Grönlund, K. (ed.) (2005). Den finlandssvenska väljaren. Vasa : Samforsk. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning

Bengtsson, Å. (ed.) & Grönlund, K. (ed.) (2004). Partier och ansvar. Stockholm : SNS förlag (SNS författningsprojekt ).

Conference papers

Bengtsson, Å. (2005). Prerequisites for accountability and political efficacy. In Elections and Democratic Governance : An international confererence.

Doctoral theses, monographs

Bengtsson, Å. (2002). Ekonomisk röstning och politisk kontext : En studie av 266 val i parlamentariska demokratier. Dis. Åbo : Åbo Akademis Förlag, 2002

Reports

Bengtsson, Å. & Wass, H. (2009). Styles of Political Representation. : What do Voters Expect?. (CSD Working Papers 09-03).  

Bengtsson, Å. (2002). Economic effects on voting and turnout : Sweden in a comparative perspective. (Meddelanden från ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi 527).

Bengtsson, Å. (1999). Retrospektivitet och ekonomisk röstning : Tre förklaringsmodeller. (Department of Political Science, Åbo Akademi University, Occational papers series 13).