Ulla Damber

Docent|Associate Professor

Publications

Articles in journals

Damber, U. (2024). A local study of Swedish university students’ perceptions of study strategies before and during the pandemic : A phenomenographical approach. Social Sciences & Humanities Open, vol. 9  

Dahlström, H. , Damber, U. , Gidlund, U. , Widmark Saari, C. & Norberg, M. (2023). Literacy i fritidshemmet : En studie om förutsättningar för literacy i svenska fritidshem. Barn, vol. 41: 4  

Dahlström, H. , Damber, U. & Rasmusson, M. (2023). Prerequisites for emergent literacy in Swedish preschools. Early Child Development and Care, vol. 193: 13-14, pp. 1417-1433.  

Damber, U. & Lena, R. (2023). Sustainable Development Work Aimed at Promoting Mental Health among Municipal Adult Students with Mental Health Problems. Insights on the Depression and Anxiety, vol. 7: 1, pp. 016-017.  

Boström, L. , Damber, U. & Collén, C. (2023). University students’ study strategies before and during the pandemic : Experiences from Swedish students. Social Sciences & Humanities Open, vol. 8: 1  

Wilhelmsson, L. & Damber, U. (2022). Abduktion som alternativ i didaktisk forskning. Pedagogisk forskning i Sverige, : 4, pp. 180-202.  

Damber, U. , Hermansson, C. , Andersson, B. & Jendis, M. (2022). Factors facilitating and obstructing a school development project. Education Inquiry, vol. 13: 4, pp. 428-446.  

Boström, L. , Collén, C. , Damber, U. & Gidlund, U. (2021). A Rapid Transition from Campus to Emergent Distant Education : Effects on Students’ Study Strategies in Higher Education. Education Sciences, vol. 11: 11, pp. 721-721.    

Dehnæs Hogsnes, H. , Svensson, A. , Eskebæk Larsen, M. & Damber, U. (2021). Litteraturens og høytlesingens plass og hensikt i nasjonale policydokumenter for barnehagen og barnehagelærerutdanningen i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Barn, vol. 38: 4, pp. 15-34.    

Dahlström, H. & Damber, U. (2020). Meanings made in students’ multimodal digital stories : A multimodal text analysis of students´ representations. Designs for Learning, vol. 12: 1    

Damber, U. (2019). Aktiv högläsning åt alla!. Förskoletidningen, : 4

Damber, U. , Andersson, B. , Hermansson, C. & Jendis, M. (2019). Släpp in modersmålslärarna!. Pedagogiska Magasinet, : 1, pp. 78-79.

Damber, U. (2018). Samarbetsarenor och gemensam vision ger frmgång. Lisetten, : 3, pp. 30-31.

Damber, U. (2015). Library and school partnership on the move : a study of second language learners’ early literacy development. Journal of Language and Cultural Education, vol. 3: 2, pp. 14-21.    

Damber, U. (2015). Read-alouds in preschool : a matter of discipline?. Journal of Early Childhood Literacy, vol. 15: 2, pp. 256-280.  

Damber, U. & Nilsson, J. (2014). Bokläsning mer än en mysstund. Förskoletidningen, vol. 39: 4, pp. 8-12.

Damber, U. (2014). Reading with Preschool Children Guided by Regulatory or Emancipatory Purposes : A Case Study. The International Journal of Literacies, vol. 21: 1, pp. 1-11.

Damber, U. & Lundgren, B. (2013). Från färdighetsträning till kritisk literacy. Svenskläraren, : 3, pp. 6-10.

Damber, U. (2013). Write to Read in Two Different Practices : Literacy versus Technology in Focus. Journal of Education and Learning, vol. 2: 2, pp. 96-107.    

Shabes, V. , Troshchenkova, E. , Potapova, T. , Ivarsson, L. , Damber, U. & Bostedt, G. (2012). Cognitive linguistic basis for experimental study of Russian and Swedish value systems. Problems of Cognitive Linguistics, : 2, pp. 67-78.

Shabes, V. , Troshchenkova, E. , Potapova, T. , Ivarsson, L. , Damber, U. & Bostedt, G. (2012). Complex Values in Different Cultures : Some Research Results of Psycholinguistic Experiments with Russian and Swedish Students. US-China Education Review, vol. 2: 1, pp. 70-83.    

Damber, U. , Samuelsson, S. & Taube, K. (2012). Differences between over-achieving and under-achieving classes in reading : Teacher, classroom and student characteristics. Journal of Early Childhood Literacy, vol. 12: 4, pp. 339-366.  

Damber, U. , Ohlsson, C. & Nilsson, J. (2012). Dystert om läsning i förskolan. Pedagogiska Magasinet, : 1, pp. 77

Damber, U. (2012). Equity and models of literacy in a diverse world. Issues in educational research, vol. 22: 1, pp. 36-46.

Damber, U. (2012). Equity and models of literacy in a diverse world. Issues in educational research, vol. 22: 1, pp. 36-46.

Damber, U. (2012). Meaning-making and early literacy : A challenge for teachers and preschool teachers?. Occasional Papers in Education and Lifelong Learning, vol. 6: 1-2

Damber, U. (2012). Personliga möten : nödvändigt också i en digital värld?. Forskning,

Damber, U. , Ivarsson, L. , Bostedt, G. , Shabes, V. , Potpova, T. & Troshchenkova, E. (2011). Gender differences in value systems expressed by Russian and Swedish university students. Citizenship, Social and Economics Education, vol. 10: 2, 3  

Damber, U. (2011). Literature and Empowerment : A Study of Multicultural Grade three Classes Overachieving in Reading. US-China Education Review, vol. 1: 1, pp. 88-102.

Damber, U. (2010). Att göra språket till sitt. Kielikukko, vol. 29: 4, pp. 7-12.

Damber, U. (2010). Flerspråkiga barns läsning - en miljöfråga?. SCIRA Läsning, vol. 35: 2, pp. 14-17.  

Damber, U. (2010). Flerspråkiga barns läsning : En miljöfråga?. Läsning, vol. 35: 2, pp. 14-19.

Damber, U. (2010). Lärares förhållningssätt av stor betydelse för läs- och skrivlärande. Dyslexi, vol. 15: 3, pp. 22-24.

Damber, U. (2009). Reading, schooling, and future time perspective : A small-scale study of five academically successful young Swedes. International Journal of Learning, vol. 16: 1, pp. 234-248.

Damber, U. (2009). Using inclusion, high demands and high expectations to resist the deficit syndrome : A study of eight Grade three classes overachieving in reading. Literacy, vol. 43: 1, pp. 43-49  

Damber, U. (2007). Läsning - en fråga om mer än bara läsning? : Studier av högpresterande elever i årskurs tre och deras lärare. Läsning : medlemsblad för SCIRA - den svenska riksorganisationen för läsundervisning och läsforskning, vol. 32: 2, pp. 14-19.

Books

Damber, U. , Nilsson, J. & Ohlsson, C. (2013). Litteraturläsning i förskolan. Lund : Studentlitteratur

Chapters in books

Damber, U. (2017). Librarian and Teacher Collaboration : Enhancing Second-Language Learners’ Literacy Development. In Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century. Rotterdam : Sense Publishers. pp. 75-88.

Damber, U. & Nilsson, J. (2015). Högläsning med förskolebarn : En disciplinerande eller en frigörande aktivitet?. In Svensk forskning om läsning och läsundervisning. Lund : Gleerups Utbildning AB. pp. 15-26.

Damber, U. (2015). Implementering av kritisk litteracitet i förskola och tidiga år : utmaningar och möjligheter. In Critical literacy i svensk klassrumskontext. Umeå : Umeå universitet. pp. 19-36.

Egelström, M. & Damber, U. (2015). Reading and the role of the teacher. In Språkdidaktik : researching language teaching and learning. Umeå : Umeå universitet (Umeå Studies in Language and Literature). pp. 141-155.

Nilsson, J. & Damber, U. (2014). Barn samspråkar med böcker. In Berättande i förskolan. Stockholm : Natur och kultur. pp. 181-197.

Damber, U. (2014). Flerspråkiga klassrum som arenor för inkludering. In Inkludering : möjligheter och utmaningar. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 111-124.

Damber, U. (2013). Läsning : en demokratifråga från förskolan till gymnasiet. In Läsning!. Stockholm : Svensklärarföreningen (Svensklärarföreningens årsskrift). pp. 21-36.

Damber, U. (2013). Om tidig läsutveckling i det mångspråkiga samhället. In Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle. Lund : Studentlitteratur. pp. 661-684.

Damber, U. (2013). Pedagogens roll i klasser och barngrupper där flerspråkiga barn ingår. In Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet. Lund : Studentlitteratur. pp. 69-91.

Damber, U. (2012). Att lära barn att läsa - ett komplext uppdrag i en komplex värld. In Svenska som andraspråk (2a upplagan). Lund : Studentlitteratur.

Damber, U. (2012). Concordance between Intercultural and Critical education within the realms of literacy education. In Language Learning : New Research. Hauppage : Nova Science Publishers, Inc.. pp. 185-200.

Damber, U. (2012). Literacy and empowerment : Swedish Children with diverse backgrounds defeating the statistical trends. In Interculturalism, Education & Dialouge. New York : Peter Lang Publishing Group (Global studies in education, volume 13).

Boström, L. , Damber, U. & Ivarsson, L. (2011). Ämnesdidaktisk forskning med relevans för språkdidaktik; teoretiska utgångspunkter, empiriska iakttagelser samt didaktiska konsekvenser. : Vad har vi fått veta, hur, varför och hur kan vi använda oss av kunskaperna?. In ASLAs årsbok 2010. Uppsala : ASLA, Swedish Science Press. pp. 44-60.

Conference papers

Eriksson Wilhelmsson, L. & Damber, U. (2021). Educational science : a discussion about methodology in didactic research. In Teachers matter – but how? Conference abstract book. 2021 :

Damber, U. , Bostedt, G. , Ivarsson, L. , Shabes, V. , Troschenskova, E. & Potapova, T. (2011). An experimental study of Russian and Swedish value systems.  

Damber, U. (2011). Concordance between Intercultural and Critical education within the realms of literacy education : paper presented at "intercultural vs Critical Education" - Contrast or concordance? 14-17 april 2011 på Södertörns högskola.

Damber, U. & Ivarsson, L. (2011). Dyslexic but Determined: A Qualitative Study of Seven Dyslexic Swedish Student Teachers. Paper presented at the EARLI, Exeter, August 30-September 2

Damber, U. , Ivarsson, L. , Trotchenskova, E. & Potapova, T. (2011). Gender differences in value systems exposed by Russian and Swedish university students. Paper presented at the IACSEE, Bath, Great Britain, June 28-30

Damber, U. (2011). Likvärdigt eller inte? Bilder från klassrum, forskning och lärare : Presentation på RUN-konferensen 2011.

Damber, U. (2011). Meaning-Making and Early Literacy. A Challenge for Teachers and Preschool Teachers?. Paper presented at the International Conference on Education and Educational Psychology, Istanbul, October, 19-22

Damber, U. (2011). Student Teachers and Values in Textbooks for Early Reading. Paper presented at the IACSEE, Bath, Great Britatin, June 28-30

Damber, U. (2011). Teacher training students with diagnosed dyslexia. Paper presented at the EARLI Education for a Global Networked Society

Damber, U. (2010). Possible linkages between future oriented pedagogy and future timeperspective?. Paper presented at the The 2nd Baltic Sea Conference on Reading, Åbo, August 11-13

Damber, U. (2010). Using inclusion, high demands and high expectations to resist the deficit syndrome. Paper presented at the The 55th IRA Annual Convention, Chicago US, April 22-28

Boström, L. , Damber, U. & Ivarsson, L. (2010). Ämnesdidaktisk forskning med relevans för språkdidaktik; teoretiska utgångspunkter, empiriska iakttagelser samt didaktiska konsekvenser : Vad har vi fått veta, hur, varför och hur kan vi använda oss av kunskaperna?. In Språk för framtiden. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Falun 12-13 november 2010. Language for the Future. : Papers from the ASLA symposium in Falun 7-8 November 2010.. pp. 44--60.  

Damber, U. (2007). Beating the odds, not easy but possible: on 94 grade three classes in stockholm, overachieiving in reading : 15th European conference on reading, Berlin.

Damber, U. (2007). Literature and empowerment : Multiligual Literacies in the 21st Century, Jyväskylä.

Damber, U. (2007). Which discriminants characterize effective/ineffective grade three classes in reading and what can be learnt about effective instruction from those descriptions? : Earli, 12th Biennal Conference.

The page was updated 5/7/2021